Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

29. март 2019.

Извештаји Сектора за надзор и предострожност у животној средини за 2018. годину

29. марта 2019.|

Извештаји Сектора за надзор и предострожност у животној средини за 2018. годину *  Инспекције за заштиту животне средине *  Инспекције за рибарство *  Инспекције за заштиту од јонизујућих зрачења
24. децембар 2018.

Перманентnо образовање 2018.

24. децембра 2018.|

Перманентно образовање и јачање компетенција инспекција, на свим нивоима, један је од предуслова за напредак у области заштите животне средине у целини. Сектор за надзор и предострожност у животној средини, Министарства заштите животне средине је 2017. године започео активности перманентног обрзовања кроз 5 тренинга за 100 локалних инспектора из 100 градова и општина. Закључено је да унапређење уједначености, ефикасности и квалитета примене прописа није могуће спровести само кроз инспекцијски надзор. На основу исказаних потреба инспектора планирани су семинари за 2018. годину.
24. децембар 2018.

Сектор за надзор и предострожност у животној средини на 18. Генералној скупштини IMPEL-a

24. децембра 2018.|

Сектор за надзор и предострожност у животној средини учествовао је у раду 18. Генералне Скупштине IMPEL (European Union Network for the Implementation and Enforcement of Environmental Law)  која је одржана у Бечу у периоду од  10.-12. децембра 2018. године.
21. децембар 2018.

Планoви инспекцијског надзора за 2019. годину

21. децембра 2018.|

На основу члана 10. став 5. и члана 12. став 2. тачка 1) подтачка (1) Закона о инспекцијском надзору („Службени гласник” РС. број 36/15) и члана 19. став1. тачка 1) Пословника о раду Координационе комисије, Координациона  комисија  на седници одржаној дана 23.11.2018. године је донела Одлуку о давању позитивног мишљења на Предлоге Годишњих планова инспекцијског надзора за 2019. годину за: Инспекцију за заштиту животне средине, Инспекцију за рибарство и Инспекцију за заштиту од јонизујућих зрачења, број: 06-00-00355/6/2018-18 дана 23.11.2018.године.
3. септембар 2018.

Сектор за надзор и предострожност у животној средини је израдио Алат за оператере севесо постројења

3. септембра 2018.|

Сврха Алата за сабирање количина опасних материја је да помогне оператерима који управљају опасним материјама како да у циљу заштите од хемијског удеса, а у складу са чланом 6. и чланом 7. Правилника о листи опасних материја и њиховим количинама и критеријумима за одређивање врсте докумената које израђује оператер севесо постројења, односно комплекса („Сл. Гласник РС”, бр. 41/10, 51/15 и 50/18), одреде да ли и којој групи севесо постројења/комплекса припадају, односно одреде коју врсту докумената имају обавезу да израде на основу члана 58. Закона о заштити животне средине („Сл. гласник РС”, бр. 135/04, 36/09, 72/09, 43/11 и 14/16).