Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

1. април 2019.

ОБАВЕШТЕЊЕ О УКИДАЊУ РЕШЕЊА преудзетнику „Анка Цар“ Пр Сакупљање неопасног отпада, Угриновци

1. априла 2019.|

Министарство заштите животне средине, на основу члана 67. став 6. Закона о управљању отпадом („Службени гласник РС“ 36/09, 88/10, 14/16 и 95/18-др.закон) објављује ОБАВЕШТЕЊЕ О УКИДАЊУ РЕШЕЊА преудзетнику „Анка Цар“ Пр Сакупљање неопасног отпада, Угриновци  за сакупљање неопасног отпада на територији Републике Србије, коју је издало Министарство заштите животне.
27. март 2019.

ОБАВЕШТЕЊЕ о пријему захтева за издавање дозволе за складиштење и третман неопасног металног отпада на локацији оператера „Mei Ta Europe“ ДОО у Баричу

27. марта 2019.|

Министарство заштите животне средине на основу чл. 63. став 3. Закона о управљању отпадом („Службени гласник РС“ 36/09, 88/10, 14/16 и 95/18 – др. закон) објављује  ОБАВЕШТЕЊЕ о пријему захтева за издавање дозволе за складиштење и третман неопасног металног отпада на локацији оператера „Mei Ta Europe“ ДОО у Баричу, на к.п. 222, КО Барич, Железничка 44 V, општина Обреновац, 11504 Барич.
11. март 2019.

Обавештење о поднетом Захтеву за издавање дозволе за складиштење опасног отпада привредног друштва „ЕКО СЕРВИС СИСТЕМ“ д.о.о. Ћуприја

11. марта 2019.|

Министарство заштите животне средине, на основу члана 63. став 2. Закона о управљању отпадом („Службени гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 14/16 и 95/18 – др. закон) објављује ОБАВЕШТЕЊЕ о пријему Захтева за издавање дозволе за складиштење опасног отпада на локацији складишта у општини Ћуприја, поднетог од привредног друштва „ЕКО СЕРВИС СИСТЕМ“ д.о.о. Ћуприја, ул. Воје Суботића 30.
18. фебруар 2019.

БАВЕШТЕЊЕ О УКИДАЊУ РЕШЕЊА трговинској радњи „Recycle“ Ненад Ђорђевић Пр, Врање

18. фебруара 2019.|

Министарство заштите животне средине, на основу члана 67. став 6. Закона о управљању отпадом („Службени гласник РС“ 36/09, 88/10 и 14/16) објављује ОБАВЕШТЕЊЕ О УКИДАЊУ РЕШЕЊА трговинској радњи „Recycle“ Ненад Ђорђевић Пр, Врање  за сакупљање и транспорт неопасног отпада на територији Републике Србије, коју је издало Министарство пољопривреде и заштите животне.
28. јануар 2019.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОДУЗИМАЊУ ДОЗВОЛЕ привредном друштву „EHOM“ д.о.о. Београд

28. јануара 2019.|

Министарство заштите животне средине, на основу члана 67. став 6. Закона о управљању отпадом („Службени гласник РС“ 36/09, 88/10, 14/16 и 95/18 – др. закон) објављује ОБАВЕШТЕЊЕ О ОДУЗИМАЊУ ДОЗВОЛЕ привредном друштву „EHOM“ д.о.о. Београд за транспорт неопасног и опасног отпада на територији Републике Србије, коју је издало Министарство пољопривреде и заштите животне средине.