Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

22. октобар 2019.

Обавештење о подношењу Захтева за издавање измене дозволе за складиштење и третман опасног отпада, на локацији оператера, поднет од привредног друштва „Kemis“ д.о.о. Ваљево

22. октобра 2019.|

Министарство заштите животне средине, на основу члана 63. став 2, Закона о управљању отпадом („Службени гласник РС“, број 36/09, 88/10, 14/16 и 95/18 – др.закон) објављује ОБАВЕШТЕЊЕ о пријему захтева за издавање измене дозволе за складиштење и третман опасног отпада, на локацији оператера, на катастарској парцели број 328/4 К.О. Шабац.
21. октобар 2019.

Обавештење о подношењу Захтева за издавање допуне дозволе за складиштење неопасног и опасног отпада на локацији оператера „INVESTFARM-IMPEX“ д.о.о Београд

21. октобра 2019.|

Министарство заштите животне средине,  на основу  члана 63. став 2, Закона о управљању отпадом (’’Сл. Гласник РС’’ број 36/2009, 88/10) објављује ОБАВЕШТЕЊЕ о пријему захтева, од стране предузећа / компанијe „INVESTFARM-IMPEX“ д.о.о Београд, Војводе Степе 414 в, за издавање допуне дозволе за складиштење неопасног и опасног отпада на локацији оператера, у ул Војводе Степе 414 в, регистарског броја 1955, коју је издало Министарство пољопривреде и заштите животне средине, број 19-00-00077/2016-06, од 25.10.2016. године.
17. октобар 2019.

ОБАВЕШТЕЊЕ о пријему захтева за издавање дозволе за складиштење неопасног и опасног отпада и третман неопасног отпада, на локацији оператера, на катастарској парцели број 6915/70 К.О. Шабац

17. октобра 2019.|

Обавештење о подношењу Захтева за издавање дозволе за складиштење неопасног и опасног отпада и третман неопасног отпада, на локацији оператера, поднет од привредног друштва „Elixir Zorka“ д.о.о. Шабац огранак „Eco Lager“.
14. октобар 2019.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОДУЗИМАЊУ ДОЗВОЛЕ привредном друштву „Šuša“ д.о.о. Ветерник

14. октобра 2019.|

Министарство заштите животне средине, на основу члана 67. став 6. Закона о управљању отпадом („Службени гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 14/16 и 95/18 – др. закон) објављује ОБАВЕШТЕЊЕ О ОДУЗИМАЊУ ДОЗВОЛЕ привредном друштву „Šuša“ д.о.о. Ветерник   за третман неопасног отпада у мобилном постројењу на територији Републике Србије, коју је издало Министарство енергетике, развоја и заштите животне средине.
18. септембар 2019.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОДУЗИМАЊУ ДОЗВОЛЕ привредном друштву „Delta Eko Sistem“ д.о.о. Кладово

18. септембра 2019.|

Министарство заштите животне средине, на основу члана 67. став 6. Закона о управљању отпадом („Службени гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 14/16 и 95/18 – др. закон) објављује ОБАВЕШТЕЊЕ О ОДУЗИМАЊУ ДОЗВОЛЕ привредном друштву „Delta Eko Sistem“ д.о.о. Кладово за за складиштење неопасног и опасног отпада и третман опасног отпада на локацији оператера, на к.п. брoj 3087 и 3213/1 К.О. Кладушница, коју је издало Министарство животне средине, рударства и просторног планирања.