Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

28. новембар 2019.

ОБАВЕШТЕЊЕ О УКИДАЊУ ДОЗВОЛЕ ЗА ОДЛАГАЊЕ НЕОПАСНОГ ОТПАДА оператеру „Porr-Werner&Weber Environmental Technologies“ д.о.о. Ниш

28. новембра 2019.|

Министарство заштите животне средине, на основу члана 67. став 6. Закона о управљању отпадом („Службени гласник РС“ 36/09, 88/10, 14/16 и 95/18 – др. закон) објављује   ОБАВЕШТЕЊЕ О УКИДАЊУ ДОЗВОЛЕ ЗА ОДЛАГАЊЕ НЕОПАСНОГ ОТПАДА оператеру „Porr-Werner&Weber Environmental Technologies“ д.о.о. Ниш Министарство заштите животне средине, на основу члана 23. став 2. Закона о државној управи (“Службени гласник РС“, бр. 79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 30/18 – други закон и 47/18), члана 5а. Закона о министарствима („Службени гласник РС“, број 44/14, 14/15, 54/15, 96/15 – др. закон и 62/2017) и члана 184. став 1. тачка 2. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, број 18/16 и 95/18 – аутентично тумачење), је донело Решење о укидању дозволе за одлагање неопасног отпада коју је 09. јануара 2012. године издала Градска управа града Јагодина (предмет број 353-257/11-04 ), због издавања дозволе супротно одредбама члана 60. став 4. Закона о управљању отпадом.
27. новембар 2019.

Обавештење о подношењу Захтева за измену дозволе за складиштење и третман опасног отпада – отпадних возила, на локацији на к.п. бр. 140/1 КО Рибинце, Рибински пут бб у Врању, оператера „Mост“ ДОО из Горњег Стајевца, Трговиште

27. новембра 2019.|

Министарство заштите животне средине на основу чл. 63. став 3. Закона о управљању отпадом („Службени гласник РС“ 36/09, 88/10, 14/16 и 95/18 – др. закон) објављује   ОБАВЕШТЕЊЕ о пријему захтева за измену дозволе за складиштење и третман опасног отпада – отпадних возила, на локацији на к.п. бр. 140/1 КО Рибинце, Рибински пут бб у Врању, оператера „Mост“ ДОО из Горњег Стајевца, Трговиште  Надлежни орган обавештава јавност да је привредно друштво – оператер „Mост“ ДОО из Горњег Стајевца, Трговиште, регистрованo код АПР-а под матичним бројем 07592345, са претежном делатности: 4711 – Трговина на мало у неспецијализованим продавницама, претежно храном, пићима и дуваном, поднело Захтев за измену дозволе за складиштење и третман опасног отпада – отпадних возила, индексног броја отпада 16 01 04*, разврстаног према Правилнику о категоријама, испитивању и класификацији отпада („Службени гласник РС“, бр. 56/10), на локацији оператера на к.п. бр. 140/1 КО Рибинце, Рибински пут бб у Врању, дана 13. септембра 2018. године, под бројем 19-00-00182/2015-16 и у међувремену комплетирало сву потребну документацију.
7. новембар 2019.

ОБАВЕШТЕЊЕ О УКИДАЊУ РЕШЕЊА О издавању дозволе за складиштење опасног отпада акционарском друштву „ФАМ“ а.д.  у реструктурирању Крушевац

7. новембра 2019.|

Министарство заштите животне средине, на основу члана 67. став 6. Закона о управљању отпадом („Службени гласник РС“ 36/09, 88/10, 14/16 и 95/18 – др. закон) објављује   ОБАВЕШТЕЊЕ О УКИДАЊУ РЕШЕЊА О издавању дозволе за складиштење опасног отпада акционарском друштву „ФАМ“ а.д.  у реструктурирању Крушевац  Министарство заштите животне средине, на основу члана 23. став 2. Закона о државној управи (“Службени гласник РС“, бр. 79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 30/18 – други закон и 47/18), члана 5а. Закона о министарствима („Службени гласник РС“, број 44/14, 14/15, 54/15, 96/15 – др. закон и 62/2017) и члана 184. став 1. тачка 2. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, број 18/16 и 95/18 – аутентично тумачење), је донело Решење да се УКИДА РЕШЕЊЕ које је 24. децембра 2012. године донело Министарство животне средине, рударства и просторног планирања (предмет број 19-00-00607/2011-02 од 03. октобра 2011. године), а на основу захтева акционарског друштва „ФАМ“ а.д.  у реструктурирању Крушевац за укидање предметне дозволе услед продаје имовине на локацији постројења за складиштење опасног отпада – отпадна уља.
4. новембар 2019.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОДУЗИМАЊУ Дозволе за складиштење и третман опасног отпада Предузећу за производњу „MG Serbien“ д.о.о. Баљевац

4. новембра 2019.|

Министарство заштите животне средине, на основу члана 67. став 6. Закона о управљању отпадом („Службени гласник РС“ 36/09, 88/10, 14/16 и 95/18 – др. закон) објављује   ОБАВЕШТЕЊЕ О ОДУЗИМАЊУ Дозволе за складиштење и третман опасног отпада Предузећу за производњу „MG Serbien“ д.о.о. Баљевац  Министарство заштите животне средине, на основу члана 23. став 2. Закона о државној управи (“Службени гласник РС“, бр. 79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 30/18 – други закон и 47/18), члана 5а. Закона о министарствима („Службени гласник РС“, број 44/14, 14/15, 54/15, 96/15 – др. закон и 62/2017) и члана 184. став 1. тачка 2. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, број 18/16 и 95/18 – аутентично тумачење), је донело Решење о одузимању дозволе за складиштење и третман опасног отпада које је 28. априла 2016. године донело Министарство пољопривреде и заштите животне средине (предмет број 19-00-00697/2015-16 од 23. септембра 2015. године), због неиспуњавања услова за наставак обављања делатности складиштења и третмана опасног отпада на локацији оператера у Баљевцу.
4. новембар 2019.

ОБАВЕШТЕЊЕ О УКИДАЊУ РЕШЕЊА О издавању интегралне дозволе за складиштење и третман неопасног отпада привредном друштву „Feropromet“ д.о.о. Краљево

4. новембра 2019.|

Министарство заштите животне средине, на основу члана 67. став 6. Закона о управљању отпадом („Службени гласник РС“ 36/09, 88/10, 14/16 и 95/18 – др. закон) објављује   ОБАВЕШТЕЊЕ О УКИДАЊУ РЕШЕЊА О издавању интегралне дозволе за складиштење и третман неопасног отпада привредном друштву „Feropromet“ д.о.о. Краљево  Министарство заштите животне средине, на основу члана 23. став 2. Закона о државној управи (“Службени гласник РС“, бр. 79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 30/18 – други закон и 47/18), члана 5а. Закона о министарствима („Службени гласник РС“, број 44/14, 14/15, 54/15, 96/15 – др. закон и 62/2017) и члана 184. став 1. тачка 2. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, број 18/16 и 95/18 – аутентично тумачење), је донело Решење да се УКИДА РЕШЕЊЕ које је 05. јула 2011. године донело Министарство животне средине, рударства и просторног планирања (предмет број 19-00-00145/2010-02 од 05. марта 2010. године), а на основу захтева привредног друштва  „Feropromet“ д.о.о. Краљево за укидање предметне дозволе услед престанка обављања делатности складиштења и третмана неопасног отпада на локацији оператера.