Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

1. новембар 2019.

ОБАВЕШТЕЊЕ О УКИДАЊУ Решења О издавању дозволе за складиштење неопасног отпада предузетнику СЗТР „Trgometal Jovanović“ Параћин

1. новембра 2019.|

Министарство заштите животне средине, на основу члана 67. став 6. Закона о управљању отпадом („Службени гласник РС“ 36/09, 88/10, 14/16 и 95/18-др.закон) објављује ОБАВЕШТЕЊЕ О УКИДАЊУ Решења О издавању дозволе за складиштење неопасног отпада предузетнику СЗТР „Trgometal Jovanović“ Параћин Министарство заштите животне средине, на основу члана 23. став 2. Закона о државној управи (“Службени гласник РС“, бр. 79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 30/18 – други закон и 47/18), члана 5а. Закона о министарствима („Службени гласник РС“, број 44/14, 14/15, 54/15, 96/15 – др. закон и 62/2017) и члана 184. став 1. тачка 2. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, број 18/16 и 95/18 – аутентично тумачење), је донело Решење да се УКИДА РЕШЕЊЕ које је донела Општина Параћин, Управа за пољопривреду и ЛЕР, Одељење за пољопривреду, предузетнику СЗТР „Trgometal Jovanović“ Параћин, улица Књаза Милоша број 66/1, регистарског броја 14 (број предмета 501-80/18-VII-02 од 14. децембра 2018. године) дана 27. фебруара 2019. године.
31. октобар 2019.

ОБАВЕШТЕЊЕ О УКИДАЊУ ПОТВРДЕ привредном друштву „Eko Green Servis“ о.д. Ариље

31. октобра 2019.|

Министарство заштите животне средине, на основу члана 67. став 6. Закона о управљању отпадом („Службени гласник РС“ 36/09, 88/10, 14/16 и 95/18-др.закон) објављује ОБАВЕШТЕЊЕ О УКИДАЊУ ПОТВРДЕ привредном друштву „Eko Green Servis“ о.д. Ариље   Министарство заштите животне средине, на основу члана 23. став 2. Закона о државној управи (“Службени гласник РС“, бр. 79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 30/18 – други закон и 47/18), члана 5а. Закона о министарствима („Службени гласник РС“, број 44/14, 14/15, 54/15, 96/15 – др. закон и 62/2017) и члана 184. став 1. тачка 2. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, број 18/16 и 95/18 – аутентично тумачење), је донело Решење да се УКИДА ПОТВРДA коју је издала Општина Ариље, Општинска управа, оператеру „Eko Green Servis“ о.д. Ариље, улица Слободана Пенезића Крцуна бб (број предмета 01-501-31/16 од 19. априла 2016. године) дана 19. августа 2016. године, којом се потврђује да привредно друштво није дужно да прибави дозволу за складиштење инертног и неопасног отпада. Предметна потврда донета је на основу непотпуне документације и не садржи све елементе прописане законом.
22. октобар 2019.

Обавештење о подношењу Захтева за издавање измене дозволе за складиштење и третман опасног отпада, на локацији оператера, поднет од привредног друштва „Kemis“ д.о.о. Ваљево

22. октобра 2019.|

Министарство заштите животне средине, на основу члана 63. став 2, Закона о управљању отпадом („Службени гласник РС“, број 36/09, 88/10, 14/16 и 95/18 – др.закон) објављује ОБАВЕШТЕЊЕ о пријему захтева за издавање измене дозволе за складиштење и третман опасног отпада, на локацији оператера, на катастарској парцели број 328/4 К.О. Шабац.
21. октобар 2019.

Обавештење о подношењу Захтева за издавање допуне дозволе за складиштење неопасног и опасног отпада на локацији оператера „INVESTFARM-IMPEX“ д.о.о Београд

21. октобра 2019.|

Министарство заштите животне средине,  на основу  члана 63. став 2, Закона о управљању отпадом (’’Сл. Гласник РС’’ број 36/2009, 88/10) објављује ОБАВЕШТЕЊЕ о пријему захтева, од стране предузећа / компанијe „INVESTFARM-IMPEX“ д.о.о Београд, Војводе Степе 414 в, за издавање допуне дозволе за складиштење неопасног и опасног отпада на локацији оператера, у ул Војводе Степе 414 в, регистарског броја 1955, коју је издало Министарство пољопривреде и заштите животне средине, број 19-00-00077/2016-06, од 25.10.2016. године.
17. октобар 2019.

ОБАВЕШТЕЊЕ о пријему захтева за издавање дозволе за складиштење неопасног и опасног отпада и третман неопасног отпада, на локацији оператера, на катастарској парцели број 6915/70 К.О. Шабац

17. октобра 2019.|

Обавештење о подношењу Захтева за издавање дозволе за складиштење неопасног и опасног отпада и третман неопасног отпада, на локацији оператера, поднет од привредног друштва „Elixir Zorka“ д.о.о. Шабац огранак „Eco Lager“.