Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

16. septembar 2019.

Obaveštenje o prijemu Zahteva za proširenje kapaciteta za skladištenje otpada od električne i elektronske opreme operatera „REC-EE-O“ d.o.o. Beograd

16. septembra 2019.|

Ministarstvo zaštite životne sredine na osnovu člana 63. stav 2. Zakona o upravljanju otpadom („Službeni glasnik RS“, br. 36/09, 88/10, 14/16 i 95-18 – dr. zakon) objavljuje OBAVEŠTENJE o prijemu zahteva za izdavanje Rešenja o dopuni Rešenja o izdavanju dozvole za skladištenje otpada od električne i elektronske opreme od opratera Privredno društvo za reciklažu električnog i elektronskog otpada „REC-EE-O“ d.o.o., ul. Tome Buše br. 14, Beograd, Čukarica.
28. avgust 2019.

Obaveštenje o podnošenju Zahteva za izdavanje dopune važeće dozvole za skladištenje otpadnih ulja u Centralnom skladištu za skladištenje otpadnih mineralnih i sintetskih ulja „Avista Oil“ d.o.o. Vrčin, registarskog broja 2545, za skladištenje otpadnih ulja u dodatnom rezervoaru zapremine 100m3

28. avgusta 2019.|

Ministarstvo zaštite životne sredine,  na osnovu  člana 63. stav 2, Zakona o upravljanju otpadom (’’Sl. Glasnik RS’’ broj 36/2009, 88/10) objavljuje OBAVEŠTENJE o prijemu zahteva, od strane preduzeća / kompanije Preduzeće „Avista Oil“ d.o.o. Vrčin, Beograd, za izdavanje dopune dozvole za skladištenje otpadnih ulja u Centralnom skladištu za skladištenje otpadnih mineralnih i sintetskih ulja „Avista Oil“ d.o.o. Vrčin, u dodatnom rezervoaru zapremine 100m3.
8. avgust 2019.

OBAVEŠTENJE O ODUZIMANJU DOZVOLE privrednom društvu „Medical Wave“ d.o.o. Beograd

8. avgusta 2019.|

Ministarstvo zaštite životne sredine, na osnovu člana 67. stav 6. Zakona o upravljanju otpadom („Službeni glasnik RS“ 36/09, 88/10 i 14/16) objavljuje   OBAVEŠTENJE O ODUZIMANJU DOZVOLE privrednom društvu „Medical Wave“ d.o.o. Beograd za sakupljanje i transport neopasnog i opasnog otpada na teritoriji Republike Srbije, koju je izdalo Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine.
5. jul 2019.

OBAVEŠTENJE O ODUZIMANJU DOZVOLE privrednom društvu za trgovinu, posredovanje i proizvodnju „Ecoteq“ d.o.o. Beograd – u stečaju

5. jula 2019.|

Ministarstvo zaštite životne sredine, na osnovu člana 67. stav 6. Zakona o upravljanju otpadom („Službeni glasnik RS“, br. 36/09, 88/10, 14/16 i 95/2018 – dr. zakon) objavljuje OBAVEŠTENJE O ODUZIMANJU DOZVOLE privrednom društvu za trgovinu, posredovanje i proizvodnju „Ecoteq“ d.o.o. Beograd – u stečaju za skladištenje neopasnog i opasnog otpada i tretman opasnog otpada u postrojenju za upravljanje otpadom na lokaciji skladišno-reciklažnog centra „D.C. Dobanovci“ koje se nalazi u Dobanovcima, u ul. Dobanovački put bb, koja obuhvata K.P. 4381 i 4380 K.O. Surčin, Beograd, koju je izdalo Ministarstvo energetike, razvoja i zaštite životne sredine.
20. maj 2019.

OBAVEŠTENJE O UKIDANJU REŠENJA „TALUM“ d.o.o. Beograd – Obrenovac (Krtinska), ulica Trnjaci broj 1

20. maja 2019.|

Ministarstvo zaštite životne sredine, na osnovu člana 67. stav 6. Zakona o upravljanju otpadom („Službeni glasnik RS“ 36/09, 88/10, 14/16 i 95/18-dr.zakon) objavljuje   OBAVEŠTENJE O UKIDANJU REŠENJA „TALUM“ d.o.o. Beograd  – Obrenovac (Krtinska), ulica Trnjaci broj 1 o izdavanju dozvole za skladištenje i treman neopasnog metalnog otpada na lokaciji operatera,  koje je donela Gradska uprava grada Beograda, Sekretarijat za zaštitu životne sredine, Sektor za upravljanje zaštitom životne sredine.