Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

5. jul 2019.

OBAVEŠTENJE O ODUZIMANJU DOZVOLE privrednom društvu za trgovinu, posredovanje i proizvodnju „Ecoteq“ d.o.o. Beograd – u stečaju

5. jula 2019.|

Ministarstvo zaštite životne sredine, na osnovu člana 67. stav 6. Zakona o upravljanju otpadom („Službeni glasnik RS“, br. 36/09, 88/10, 14/16 i 95/2018 – dr. zakon) objavljuje OBAVEŠTENJE O ODUZIMANJU DOZVOLE privrednom društvu za trgovinu, posredovanje i proizvodnju „Ecoteq“ d.o.o. Beograd – u stečaju za skladištenje neopasnog i opasnog otpada i tretman opasnog otpada u postrojenju za upravljanje otpadom na lokaciji skladišno-reciklažnog centra „D.C. Dobanovci“ koje se nalazi u Dobanovcima, u ul. Dobanovački put bb, koja obuhvata K.P. 4381 i 4380 K.O. Surčin, Beograd, koju je izdalo Ministarstvo energetike, razvoja i zaštite životne sredine.
20. maj 2019.

OBAVEŠTENJE O UKIDANJU REŠENJA „TALUM“ d.o.o. Beograd – Obrenovac (Krtinska), ulica Trnjaci broj 1

20. maja 2019.|

Ministarstvo zaštite životne sredine, na osnovu člana 67. stav 6. Zakona o upravljanju otpadom („Službeni glasnik RS“ 36/09, 88/10, 14/16 i 95/18-dr.zakon) objavljuje   OBAVEŠTENJE O UKIDANJU REŠENJA „TALUM“ d.o.o. Beograd  – Obrenovac (Krtinska), ulica Trnjaci broj 1 o izdavanju dozvole za skladištenje i treman neopasnog metalnog otpada na lokaciji operatera,  koje je donela Gradska uprava grada Beograda, Sekretarijat za zaštitu životne sredine, Sektor za upravljanje zaštitom životne sredine.
20. maj 2019.

OBAVEŠTENJE O UKIDANJU REŠENJA JKP „Komunalprojekt“ Bačka Palanka, Trg bratstva i jedinstva broj 40

20. maja 2019.|

Ministarstvo zaštite životne sredine, na osnovu člana 67. stav 6. Zakona o upravljanju otpadom („Službeni glasnik RS“ 36/09, 88/10, 14/16 i 95/18-dr.zakon) objavljuje   OBAVEŠTENJE O UKIDANJU REŠENJA JKP „Komunalprojekt“ Bačka Palanka, Trg bratstva i jedinstva broj 40  o obnovi dozvole za sakupljanje i transport inertnog i neopasnog otpada na teritoriji opštine Bačka Palanka,  koje je donela Opština Bačka Palanka, Opštinska uprava, Odeljenje za urbanizam i građevinarstvo.
30. april 2019.

OBAVEŠTENJE o prijemu zahteva, od strane preduzeća / kompanije «EcoMet Reciklaža“ d.o.o Loznica

30. aprila 2019.|

Ministarstvo zaštite životne sredine,  na osnovu  člana 63. stav 2, Zakona o upravljanju otpadom (’’Sl. Glasnik RS’’ broj 36/2009, 88/10) objavljuje OBAVEŠTENJE o prijemu zahteva, od strane preduzeća / kompanije «EcoMet Reciklaža“ d.o.o Loznica, Ul. Jovana Cvijića 11, 15 300 Loznica za izdavanje dozvole za upravljanje otpadom (skladištenje i tretman) u postrojenju za reciklažu otpadnih olovnih akumulatora u Zajači, na lokaciji KP 694 KO Zajača (revizija dozvole registarskog broja 58, koju je izdalo Ministarstvo životne sredine i prostornog planiranja, broj 19-00-00272/2010-02, od 15.07.2010. godine
22. april 2019.

OBAVEŠTENJE o prijemu zahteva, od strane preduzeća / kompanije Preduzeće „Avista Oil“ d.o.o. Vrčin, Beograd

22. aprila 2019.|

Ministarstvo zaštite životne sredine,  na osnovu  člana 63. stav 2, Zakona o upravljanju otpadom (’’Sl. Glasnik RS’’ broj 36/2009, 88/10) objavljuje OBAVEŠTENJE o prijemu zahteva, od strane preduzeća / kompanije Preduzeće „Avista Oil“  d.o.o. Vrčin,  Beograd, za izdavanje dozvole za skladištenje otpadnih ulja u Centralnom skladištu za skladištenje otpadnih mineralnih i sintetskih ulja  „Avista Oil“  d.o.o. Vrčin,  koje se sastoji od dva rezervoara zapremine po 50m3 (45t).