Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

20. новембар 2020.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОДУЗИМАЊУ ДОЗВОЛЕ привредном друштву „Torex Co“ д.о.о. Београд – у стечају 

20. новембра 2020.|

Министарство заштите животне средине, на основу члана 67. став 6. Закона о управљању отпадом („Службени гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 14/16 и 95/18 – др. закон) објављује ОБАВЕШТЕЊЕ О ОДУЗИМАЊУ ДОЗВОЛЕ привредном друштву „Torex Co“ д.о.о. Београд – у стечају за складиштење опасног отпада на локацији оператера, у Београду, улица Вилине Воде бб, на к.п. број 7/25 КО Палилула, коју је издало Министарство пољопривреде и заштите животне средине.
6. новембар 2020.

ОБАВЕШТЕЊЕ о пријему захтева, од стране предузећа / компанијe «ELIXIR ZORKA – Минерална ђубрива» д.о.о  Шабац

6. новембра 2020.|

Обавештење о подношењу Захтева за издавање интегралне дозволе за третман – односно складиштење и поновно искоришћење отпада на постројењу «ELIXIR ZORKA  – Минерална ђубрива» д.о.о  Шабац;  на локацији оператера у Шапцу Министарство заштите животне средине,  на основу  члана 63. став 2, Закона о управљању отпадом (’’Сл. Гласник РС’’ број 36/2009, 88/10) објављује ОБАВЕШТЕЊЕ  о пријему захтева, од стране предузећа / компанијe «ELIXIR ZORKA  – Минерална ђубрива» д.о.о  Шабац; за издавање интегралне дозволе за третман – односно складиштење и поновно искоришћење отпада на постројењу «ELIXIR ZORKA  – Минерална ђубрива» д.о.о  Шабац;  на локацији оператера у Шапцу (на катастарским парцелама број  6915/39,6915/35,6915/36,6915/37,6915/68,6915/41,6915/69 и 6915/104 KO Шабац, град Шабац)
28. октобар 2020.

Обавештење о пријему захтева, од стране предузећа / компанијe „OPTIMA FORMA“ д.о.о Крушевац, за  издавање (обнову дозволе регистарског броја 060) Дозволе за управљање отпадом, оператера „OPTIMA FORMA“ д.о.о Крушевац

28. октобра 2020.|

Обавештење о подношењу Захтева за издавање Дозволе за управљање отпадом оператера „OPTIMA FORMA“ д.о.о Крушевац (обнову дозволе регистарског броја 060) на локацији постројења за складиштење и третман отпадних уља, у погону за прикупљање, складиштење и филтрацију коришћених уља на кат. парцели број 4807/5 КО Трстеник – потез „код пруге“ – комплекс РО ИХП – СО Трстеник, у Трстенику Министарство заштите животне средине,  на основу  члана 63. став 2, Закона о управљању отпадом (’’Сл. Гласник РС’’ број 36/2009, 88/10) објављује ОБАВЕШТЕЊЕ о пријему захтева, од стране предузећа / компанијe „OPTIMA FORMA“ д.о.о Крушевац, за  издавање (обнову дозволе регистарског броја 060) Дозволе за управљање отпадом, оператера „OPTIMA FORMA“ д.о.о Крушевац, на локацији постројења за складиштење и третман отпадних уља, у погону за прикупљање, складиштење и филтрацију коришћених уља на кат. парцели број 4807/5 КО Трстеник – потез „код пруге“ – комплекс РО ИХП – СО Трстеник, у Трстенику
28. октобар 2020.

ОБАВЕШТЕЊЕ о пријему захтева, од стране предузећа / компанијe „Avista Oil“ д.o.o. Врчин

28. октобра 2020.|

Обавештење о подношењу Захтева за издавање допуне важеће Дозволе за складиштење отпадних уља на локацији у Врчину, Индустријска 25а, Београд, регистарског броја 2545 у централном складишту отпадних минералних и синтетичких уља на локацији оператера „Avista Oil“  d.o.o. Врчин. Министарство заштите животне средине,  на основу  члана 63. став 2, Закона о управљању отпадом (’’Сл. Гласник РС’’ број 36/2009, 88/10) објављује ОБАВЕШТЕЊЕ о пријему захтева, од стране предузећа / компанијe „Avista Oil“  д.o.o. Врчин,  Београд, за издавање допуне важеће Дозволе за складиштење отпадних уља на локацији у Врчину, Индустријска 25а, Београд, регистарског броја 2545 у централном складишту отпадних минералних и синтетичких уља на локацији оператера „Avista Oil“  d.o.o. Врчин
16. октобар 2020.

Обавештење о поднетом Захтеву за издавање интегралне дозволе за складиштење и третман опасног отпада привредног друштва „MG Serbien“ д.о.о. Баљевац

16. октобра 2020.|

Министарство заштите животне средине на основу члана 63. став 2. Закона о управљању отпадом („Службени гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 14/16 и 95/18 – др. закон) објављује ОБАВЕШТЕЊЕ о пријему Захтева за издавање интегралне дозволе за складиштење и третман опасног отпада на локацији постројења за управљање отпадом у Баљевцу, поднет од привредног друштва „MG Serbien“ д.о.о. Баљевац, општина Рашка, улица Бела Стена бр. 29.