Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

14. октобар 2019.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОДУЗИМАЊУ ДОЗВОЛЕ привредном друштву „Šuša“ д.о.о. Ветерник

14. октобра 2019.|

Министарство заштите животне средине, на основу члана 67. став 6. Закона о управљању отпадом („Службени гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 14/16 и 95/18 – др. закон) објављује ОБАВЕШТЕЊЕ О ОДУЗИМАЊУ ДОЗВОЛЕ привредном друштву „Šuša“ д.о.о. Ветерник   за третман неопасног отпада у мобилном постројењу на територији Републике Србије, коју је издало Министарство енергетике, развоја и заштите животне средине.
18. септембар 2019.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОДУЗИМАЊУ ДОЗВОЛЕ привредном друштву „Delta Eko Sistem“ д.о.о. Кладово

18. септембра 2019.|

Министарство заштите животне средине, на основу члана 67. став 6. Закона о управљању отпадом („Службени гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 14/16 и 95/18 – др. закон) објављује ОБАВЕШТЕЊЕ О ОДУЗИМАЊУ ДОЗВОЛЕ привредном друштву „Delta Eko Sistem“ д.о.о. Кладово за за складиштење неопасног и опасног отпада и третман опасног отпада на локацији оператера, на к.п. брoj 3087 и 3213/1 К.О. Кладушница, коју је издало Министарство животне средине, рударства и просторног планирања.
16. септембар 2019.

Обавештење о пријему Захтева за проширење капацитета за складиштење отпада од електричне и електронске опреме оператера „REC-EE-O“ д.о.о. Београд

16. септембра 2019.|

Министарство заштите животне средине на основу члана 63. став 2. Закона о управљању отпадом („Службени гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 14/16 и 95-18 – др. закон) објављује ОБАВЕШТЕЊЕ о пријему захтева за издавање Решења о допуни Решења о издавању дозволе за складиштење отпада од електричне и електронске опреме од опратера Привредно друштво за рециклажу електричног и електронског отпада „REC-EE-O“ д.о.о., ул. Томе Буше бр. 14, Београд, Чукарица.
28. август 2019.

Обавештење о подношењу Захтева за издавање допуне важеће дозволе за складиштење отпадних уља у Централном складишту за складиштење отпадних минералних и синтетских уља „Avista Oil“ д.o.o. Врчин, регистарског броја 2545, за складиштење отпадних уља у додатном резервоару запремине 100m3

28. августа 2019.|

Министарство заштите животне средине,  на основу  члана 63. став 2, Закона о управљању отпадом (’’Сл. Гласник РС’’ број 36/2009, 88/10) објављује ОБАВЕШТЕЊЕ о пријему захтева, од стране предузећа / компанијe Предузеће „Avista Oil“ д.o.o. Врчин, Београд, за издавање допуне дозволе за складиштење отпадних уља у Централном складишту за складиштење отпадних минералних и синтетских уља „Avista Oil“ d.o.o. Врчин, у додатном резервоару запремине 100m3.
8. август 2019.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОДУЗИМАЊУ ДОЗВОЛЕ привредном друштву „Medical Wave“ д.о.о. Београд

8. августа 2019.|

Министарство заштите животне средине, на основу члана 67. став 6. Закона о управљању отпадом („Службени гласник РС“ 36/09, 88/10 и 14/16) објављује   ОБАВЕШТЕЊЕ О ОДУЗИМАЊУ ДОЗВОЛЕ привредном друштву „Medical Wave“ д.о.о. Београд за сакупљање и транспорт неопасног и опасног отпада на територији Републике Србије, коју је издало Министарство пољопривреде и заштите животне средине.