Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

8. август 2019.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОДУЗИМАЊУ ДОЗВОЛЕ привредном друштву „Medical Wave“ д.о.о. Београд

8. августа 2019.|

Министарство заштите животне средине, на основу члана 67. став 6. Закона о управљању отпадом („Службени гласник РС“ 36/09, 88/10 и 14/16) објављује   ОБАВЕШТЕЊЕ О ОДУЗИМАЊУ ДОЗВОЛЕ привредном друштву „Medical Wave“ д.о.о. Београд за сакупљање и транспорт неопасног и опасног отпада на територији Републике Србије, коју је издало Министарство пољопривреде и заштите животне средине.
5. јул 2019.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОДУЗИМАЊУ ДОЗВОЛЕ привредном друштву за трговину, посредовање и производњу „Ecoteq“ д.о.о. Београд – у стечају

5. јула 2019.|

Министарство заштите животне средине, на основу члана 67. став 6. Закона о управљању отпадом („Службени гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 14/16 и 95/2018 – др. закон) објављује ОБАВЕШТЕЊЕ О ОДУЗИМАЊУ ДОЗВОЛЕ привредном друштву за трговину, посредовање и производњу „Ecoteq“ д.о.о. Београд – у стечају за складиштење неопасног и опасног отпада и третман опасног отпада у постројењу за управљање отпадом на локацији складишно-рециклажног центра „Д.Ц. Добановци“ које се налази у Добановцима, у ул. Добановачки пут бб, која обухвата К.П. 4381 и 4380 К.О. Сурчин, Београд, коју је издало Министарство енергетике, развоја и заштите животне средине.
20. мај 2019.

ОБАВЕШТЕЊЕ О УКИДАЊУ РЕШЕЊА „ТАЛУМ“ д.о.о. Београд – Обреновац (Кртинска), улица Трњаци број 1

20. маја 2019.|

Министарство заштите животне средине, на основу члана 67. став 6. Закона о управљању отпадом („Службени гласник РС“ 36/09, 88/10, 14/16 и 95/18-др.закон) објављује   ОБАВЕШТЕЊЕ О УКИДАЊУ РЕШЕЊА „ТАЛУМ“ д.о.о. Београд  – Обреновац (Кртинска), улица Трњаци број 1 о издавању дозволе за складиштење и треман неопасног металног отпада на локацији оператера,  које је донела Градска управа града Београда, Секретаријат за заштиту животне средине, Сектор за управљање заштитом животне средине.
20. мај 2019.

ОБАВЕШТЕЊЕ О УКИДАЊУ РЕШЕЊА ЈКП „Комуналпројект“ Бачка Паланка, Трг братства и јединства број 40

20. маја 2019.|

Министарство заштите животне средине, на основу члана 67. став 6. Закона о управљању отпадом („Службени гласник РС“ 36/09, 88/10, 14/16 и 95/18-др.закон) објављује   ОБАВЕШТЕЊЕ О УКИДАЊУ РЕШЕЊА ЈКП „Комуналпројект“ Бачка Паланка, Трг братства и јединства број 40  о обнови дозволе за сакупљање и транспорт инертног и неопасног отпада на територији општине Бачка Паланка,  које је донела Општина Бачка Паланка, Општинска управа, Одељење за урбанизам и грађевинарство.
30. април 2019.

ОБАВЕШТЕЊЕ о пријему захтева, од стране предузећа / компанијe «EcoMet Reciklaža“ д.o.o Лозница

30. априла 2019.|

Министарство заштите животне средине,  на основу  члана 63. став 2, Закона о управљању отпадом (’’Сл. Гласник РС’’ број 36/2009, 88/10) објављује ОБАВЕШТЕЊЕ о пријему захтева, од стране предузећа / компанијe «EcoMet Reciklaža“ д.o.o Лозница, Ул. Јована Цвијића 11, 15 300 Лозница за издавање дозволе за управљање отпадом (складиштење и третман) у постројењу за рециклажу отпадних оловних акумулатора у Зајачи, на локацији КП 694 КО Зајача (ревизија дозволе регистарског броја 58, коју је издало Министарство животне средине и просторног планирања, број 19-00-00272/2010-02, од 15.07.2010. године