Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

8. септембар 2020.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОДУЗИМАЊУ ДОЗВОЛЕ привредном друштву „MIV“ д.о.о. Ниш за обављање делатности складиштења неопасног и опасног отпада на локацији оператера, коју је издало Министарство пољопривреде и заштите животне средине

8. септембра 2020.|

Министарство заштите животне средине, на основу члана 67. став 6. Закона о управљању отпадом („Службени гласник РС“ 36/09, 88/10, 14/16 и 95/18 – др. закон) објављује     ОБАВЕШТЕЊЕ О ОДУЗИМАЊУ ДОЗВОЛЕ привредном друштву „MIV“ д.о.о. Ниш   за обављање делатности складиштења неопасног и опасног отпада на локацији оператера, коју је издало Министарство пољопривреде и заштите животне средине.
7. септембар 2020.

ОБАВЕШТЕЊЕ  о пријему захтева за издавање интегралне дозволе за складиштење и третман неопасног и опасног отпада, на локацији у Ваљеву на катастарским парцелама број 7306/4 и 7306/7 К.О. Ваљево

7. септембра 2020.|

Министарство заштите животне средине, на основу  члана 63. став 2, Закона о управљању отпадом („Службени гласник РС“, број 36/09, 88/10, 14/16 и 95/18 – др.закон) објављује ОБАВЕШТЕЊЕ  о пријему захтева за издавање интегралне дозволе за складиштење и третман неопасног и опасног отпада, на локацији у Ваљеву на катастарским парцелама број 7306/4 и 7306/7 К.О. Ваљево. Активности које привредно друштво „Inos-Balkan“ д.о.о. Ваљево намерава да предузима је складиштење и третман неопасног и опасног отпада (отпадна возила и ЕЕ отпад), на локацији на катастарским парцелама број 7306/4 и 7306/7 К.О. Ваљево.
31. август 2020.

Захтев за издавање дозволе за складиштење опасног отпада, на локацији  оператера, на катастарској парцели број 1515 К.О. Крагујевац 1

31. августа 2020.|

Министарство заштите животне средине, на основу  члана 63. став 2, Закона о управљању отпадом („Службени гласник РС“, број 36/09, 88/10, 14/16 и 95/18 – др.закон) објављује ОБАВЕШТЕЊЕ  о пријему захтева за издавање дозволе за складиштење опасног отпада, на локацији  оператера, на катастарској парцели број 1515 К.О. Крагујевац 1.
28. август 2020.

Захтев за издавање дозволе за складиштење и третман опасног отпада-отпадних уља, на локацији оператера „Прва Искра Наменска“ АД у Баричу

28. августа 2020.|

Министарство заштите животне средине на основу чл. 63. став 3. Закона о управљању отпадом („Службени гласник РС“ 36/09, 88/10, 14/16 и 95/18 – др. закон) објављује ОБАВЕШТЕЊЕ о пријему захтева за издавање дозволе за складиштење и третман опасног отпада-отпадних уља, на локацији оператера „Прва Искра Наменска“ АД у Баричу, на к.п. 39/1, КО Барич, Баричка река бб, општина Обреновац, 11504 Барич.
3. август 2020.

ОБАВЕШТЕЊЕ о пријему захтева за издавање измене дозволе за складиштење и третман опасног отпада, на локацији оператера, на катастарској парцели број 328/4 КО Мишар у Шапцу

3. августа 2020.|

Министарство заштите животне средине, на основу  члана 63. став 2, Закона о управљању отпадом („Службени гласник РС“, број 36/09, 88/10, 14/16 и 95/18 – др.закон) објављује   ОБАВЕШТЕЊЕ  о пријему захтева за издавање измене дозволе за складиштење и третман опасног отпада, на локацији  оператера, на катастарској парцели број 328/4 КО Мишар у Шапцу. Активности које привредно друштво „Kemis“ д.о.о. Ваљево намерава да предузима је складиштење и третман опасног отпада, на локацији на катастарској парцели број 328/4 К.О. Мишар, Шабац.