Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

10. фебруар 2020.

ОБАВЕШТЕЊЕ О УКИДАЊУ Решења о издавању интегралне дозволе за сакупљање, откуп, транспорт, складиштење и третман неопасног отпада предузетнику Александар Цољи Пр „Муки“ Аранђеловац

10. фебруара 2020.|

Министарство заштите животне средине, на основу члана 67. став 6. Закона о управљању отпадом („Службени гласник РС“ 36/09, 88/10, 14/16 и 95/18-др.закон) објављује ОБАВЕШТЕЊЕ О УКИДАЊУ Решења о издавању интегралне дозволе за сакупљање, откуп, транспорт, складиштење и третман неопасног отпада предузетнику Александар Цољи Пр „Муки“ Аранђеловац
21. јануар 2020.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОДУЗИМАЊУ Дозволе за третман неопасног отпада у мобилном постројењу привредном друштву „Плава Фрајла“ д.о.о. Нови Сад – Огранак „Екосистем“ д.о.о Петроварадин

21. јануара 2020.|

Министарство заштите животне средине, на основу члана 67. став 6. Закона о управљању отпадом („Службени гласник РС“ 36/09, 88/10, 14/16 и 95/18 – др. закон) објављује     ОБАВЕШТЕЊЕ О ОДУЗИМАЊУ Дозволе за третман неопасног отпада у мобилном постројењу привредном друштву „Плава Фрајла“ д.о.о. Нови Сад – Огранак „Екосистем“ д.о.о Петроварадин
4. децембар 2019.

Обавештење о пријему Захтева за издавање дозволе за складиштење опасног отпада привредног друштва „Миловановић метали“ д.о.о. Ивањица

4. децембра 2019.|

Министарство заштите животне средине, на основу члана 63. став 2. Закона о управљању отпадом („Службени гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 14/16 и 95/18 – др. закон) објављује ОБАВЕШТЕЊЕ о пријему Захтева за издавање дозволе за складиштење опасног отпада на локацији складишта у општини Ивањица, поднетог од привредног друштва „Миловановић метали“ д.о.о Ивањица, ул. Шуме бб.
28. новембар 2019.

ОБАВЕШТЕЊЕ О УКИДАЊУ ДОЗВОЛЕ ЗА ОДЛАГАЊЕ НЕОПАСНОГ ОТПАДА оператеру „Porr-Werner&Weber Environmental Technologies“ д.о.о. Ниш

28. новембра 2019.|

Министарство заштите животне средине, на основу члана 67. став 6. Закона о управљању отпадом („Службени гласник РС“ 36/09, 88/10, 14/16 и 95/18 – др. закон) објављује   ОБАВЕШТЕЊЕ О УКИДАЊУ ДОЗВОЛЕ ЗА ОДЛАГАЊЕ НЕОПАСНОГ ОТПАДА оператеру „Porr-Werner&Weber Environmental Technologies“ д.о.о. Ниш Министарство заштите животне средине, на основу члана 23. став 2. Закона о државној управи (“Службени гласник РС“, бр. 79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 30/18 – други закон и 47/18), члана 5а. Закона о министарствима („Службени гласник РС“, број 44/14, 14/15, 54/15, 96/15 – др. закон и 62/2017) и члана 184. став 1. тачка 2. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, број 18/16 и 95/18 – аутентично тумачење), је донело Решење о укидању дозволе за одлагање неопасног отпада коју је 09. јануара 2012. године издала Градска управа града Јагодина (предмет број 353-257/11-04 ), због издавања дозволе супротно одредбама члана 60. став 4. Закона о управљању отпадом.
27. новембар 2019.

Обавештење о подношењу Захтева за измену дозволе за складиштење и третман опасног отпада – отпадних возила, на локацији на к.п. бр. 140/1 КО Рибинце, Рибински пут бб у Врању, оператера „Mост“ ДОО из Горњег Стајевца, Трговиште

27. новембра 2019.|

Министарство заштите животне средине на основу чл. 63. став 3. Закона о управљању отпадом („Службени гласник РС“ 36/09, 88/10, 14/16 и 95/18 – др. закон) објављује   ОБАВЕШТЕЊЕ о пријему захтева за измену дозволе за складиштење и третман опасног отпада – отпадних возила, на локацији на к.п. бр. 140/1 КО Рибинце, Рибински пут бб у Врању, оператера „Mост“ ДОО из Горњег Стајевца, Трговиште  Надлежни орган обавештава јавност да је привредно друштво – оператер „Mост“ ДОО из Горњег Стајевца, Трговиште, регистрованo код АПР-а под матичним бројем 07592345, са претежном делатности: 4711 – Трговина на мало у неспецијализованим продавницама, претежно храном, пићима и дуваном, поднело Захтев за измену дозволе за складиштење и третман опасног отпада – отпадних возила, индексног броја отпада 16 01 04*, разврстаног према Правилнику о категоријама, испитивању и класификацији отпада („Службени гласник РС“, бр. 56/10), на локацији оператера на к.п. бр. 140/1 КО Рибинце, Рибински пут бб у Врању, дана 13. септембра 2018. године, под бројем 19-00-00182/2015-16 и у међувремену комплетирало сву потребну документацију.