Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

4. октобар 2019.

Захтев за одређивање обима и садржаја за ажурирање Студије о процени утицаја на животну средину пројекта подземне експлоатације руде олова, цинка и бакра у лежишту ”Велики Мајдан”, на територији СО Љубовија

4. октобра 2019.|

На основу чл.28. став 1. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» 135/04,36/09)  даје следеће
30. септембар 2019.

Захтев за одређивање обима и садржаја Студије о процени утицаја на животну средину пројекта изградње моста преко реке Саве на коридору државног пута  IБ реда бр. 21, деоница Нови Сад – Рума – Шабац

30. септембра 2019.|

На основу чл. 14. став 1. и 2., а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09),  даје следеће
28. септембар 2019.

Захтев за одређивање обима и садржаја за ажурирање Студије о процени утицаја на животну средину пројекта  изградње ветроелектране „Кривача“

28. септембра 2019.|

На основу чл. 14. став 1. и 2., а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09),  даје следеће
28. септембар 2019.

Захтев за одређивање обима и садржаја ажуриране  Студије о процени утицаја на животну средину пројекта складиштења и механичког третмана опасног отпада

28. септембра 2019.|

На основу чл. 14. став 1. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» број 135/04, 36/09)  даје следеће
19. септембар 2019.

Захтев за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину пројекта продужења радног века и повећања снага блокова А1 и А2, снаге 2х210 MW, на катастарској парцели 1934/1 К.О. Уровци

19. септембра 2019.|

На основу чл. 14. став 1. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» 135/04,36/09)  даје следеће