Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

20. јануар 2020.

Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну срединув пројекта за фазну изградњу изградњу стамбено комерцијалних  објеката у блоку 12Б, у зони С5, КО Савски венац, град Београд

20. јануара 2020.|

На основу чл. 10. став 1. и 2., а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09),  даје следеће
20. јануар 2020.

Захтев за одлучивање о потреби израде Студије о процени утицаја на животну средину пројекта изградње Дунавске улице на грађевинској парцели ГП 6

20. јануара 2020.|

На основу чл. 10. став 1. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» 135/04,36/09)  даје следеће
17. јануар 2020.

Захтева за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за реконструкцију моста „Сушица 3“

17. јануара 2020.|

На основу чл. 10. став 1. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну   средину («Сл. гласник Р.Србије» 135/04, 36/09) даје следеће О Б А В Е Ш Т Е Њ Е Обавештава се јавност и заинтересовани органи и организације да је носилац Пројекта ЈП „Путеви Србије“поднео Министарству заштите животне средине Захтева за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за реконструкцију моста „Сушица 3“ (ИД 14721) преко реке Сушице, на државном путу IБ реда бр. 28, деоница: Кнежевићи – Кремна, на к.п. бр. 3992/1, 3999/2 и 4013/3 К.О. Бранешци, на територији општине Чајетина, потребни за израду идејног пројекта, у складу са Просторним планом општине Чајетина („Службени лист општине Чајетина”, бр. 10/2010)., заведен под бројем 353-02-02755/2019-03.
16. јануар 2020.

Захтев за одлучивање о потреби израде Студије о процени утицаја на животну средину пројекта изградње и увођења далековода ДВ 110 kV број 104А/3 и 104Б/3 у ТС Београд 5

16. јануара 2020.|

На основу чл. 10. став 1. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» број 135/04, 36/09)  даје следеће
15. јануар 2020.

Захтев за одлучивање о потреби израде Студије о процени утицаја на животну средину пројекта експлоатације речног наноса из корита реке Дрине, на потесу ”Велики Шиб”

15. јануара 2020.|

На основу чл. 10. став 1. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» 135/04,36/09)  даје следеће