Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

15. јануар 2020.

Захтев за одлучивање о потреби израде Студије о процени утицаја на животну средину пројекта експлоатације речног наноса из корита реке Дрине, на потесу ”Велики Шиб”

15. јануара 2020.|

На основу чл. 10. став 1. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» 135/04,36/09)  даје следеће
30. децембар 2019.

Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта за изградњу објекта у блоку 13. са комбинованом наменом хотела и становања, на катастарској парцели број 1508/363 КО Савски венац

30. децембра 2019.|

На основу чл. 10. став 1. и 2., а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09),  даје следеће
26. децембар 2019.

захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта за изградњу далековода – мешовити вод 110 kV TE -TO Винча – TС 400/110 kV Београд 20

26. децембра 2019.|

На основу чл. 10. став 1. и 2., а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09),  даје следеће
24. децембар 2019.

Захтев за одлучивање о потреби израде Студије о процени утицаја на животну средину мобилног постројења за третман неопасног грађевинског отпада, на целокупној територији Републике Србије, са базом на к.п.бр. 3349/16, КО Ветерник

24. децембра 2019.|

На основу чл. 10. став 1. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» 135/04,36/09)  даје следеће
24. децембар 2019.

Захтев  за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за изградњу моста преко Себечевске реке на км 6+700,00 државног пута IIА реда бр. 203 (ранији Р-118а) Нови Пазар-Тутин

24. децембра 2019.|

На основу чл. 10. став 1. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну    средину («Сл. гласник Р.Србије» 135/04, 36/09) даје следеће