Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

22. januar 2020.

Zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu projekta državnog puta IIA reda br. 259: Petlja „Malča“ – raskrsnica „Prosek“

22. januara 2020.|

Na osnovu čl. 10. stav 1. i 2., a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04, 36/09),  daje sledeće
20. januar 2020.

Zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinuv projekta za faznu izgradnju izgradnju stambeno komercijalnih  objekata u bloku 12B, u zoni S5, KO Savski venac, grad Beograd

20. januara 2020.|

Na osnovu čl. 10. stav 1. i 2., a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04, 36/09),  daje sledeće
20. januar 2020.

Zahtev za odlučivanje o potrebi izrade Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje Dunavske ulice na građevinskoj parceli GP 6

20. januara 2020.|

Na osnovu čl. 10. stav 1. a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik R.Srbije» 135/04,36/09)  daje sledeće
17. januar 2020.

Zahteva za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za rekonstrukciju mosta „Sušica 3“

17. januara 2020.|

Na osnovu čl. 10. stav 1. a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu   sredinu («Sl. glasnik R.Srbije» 135/04, 36/09) daje sledeće O B A V E Š T E NJ E Obaveštava se javnost i zainteresovani organi i organizacije da je nosilac Projekta JP „Putevi Srbije“podneo Ministarstvu zaštite životne sredine Zahteva za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za rekonstrukciju mosta „Sušica 3“ (ID 14721) preko reke Sušice, na državnom putu IB reda br. 28, deonica: Kneževići – Kremna, na k.p. br. 3992/1, 3999/2 i 4013/3 K.O. Branešci, na teritoriji opštine Čajetina, potrebni za izradu idejnog projekta, u skladu sa Prostornim planom opštine Čajetina („Službeni list opštine Čajetina”, br. 10/2010)., zaveden pod brojem 353-02-02755/2019-03.
16. januar 2020.

Zahtev za odlučivanje o potrebi izrade Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje i uvođenja dalekovoda DV 110 kV broj 104A/3 i 104B/3 u TS Beograd 5

16. januara 2020.|

Na osnovu čl. 10. stav 1. a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik R.Srbije» broj 135/04, 36/09)  daje sledeće