Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

26. jun 2020.

Zahtev za odlučivanje o potrebi izrade Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje dvostrukog nadzemnog voda 2×110 kV od DV 110 kV br. 107/2 TS ”Tamnava Zapadno polje” – TS ”Valjevo 3” – uvođenje u TS 110/35 kV ”Ub”

26. juna 2020.|

Na osnovu čl. 10. stav 1. a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik R.Srbije» broj 135/04, 36/09) daje sledeće O B A V E Š T E NJ E Obaveštava se javnost i zainteresovani organi i organizacije da je nosilac projekta preduzeće Elektromreža Srbije, Centar za investicije Beograd, podnelo Ministarstvu zaštite životne sredine Zahtev za odlučivanje o potrebi izrade Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje dvostrukog nadzemnog voda 2×110 kV od DV 110 kV br. 107/2 TS ”Tamnava Zapadno polje” – TS ”Valjevo 3” – uvođenje u TS 110/35 kV ”Ub”, ukupne dužine od oko 26,3 km, zaveden pod brojem 353-02-1166/2020-03.
19. jun 2020.

Zahtev za odlučivanje o potrebi izrade Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta eksploatacije rečnog nanosa iz korita reke Dunav, na stacionaži od km 1103+000 do km 1103+400, na delu k.p.br.2881, KO Dubravica

19. juna 2020.|

Na osnovu čl. 10. stav 1. a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik R.Srbije» 135/04,36/09)  daje sledeće
19. jun 2020.

Zahtev za odlučivanje o potrebi izrade Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta eksploatacije peska i šljunka iz korita reke Dunav, na stacionaži od km 1181+250 do km 1181+500, na delu k.p.br. 5698, KO Batajnica

19. juna 2020.|

Na osnovu čl. 10. stav 1. a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik R.Srbije» 135/04,36/09)  daje sledeće
16. jun 2020.

Zahtev za odlučivanje o potrebi izrade Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta pogona za rekondicioniranje ambalaže na lokaciji MITECO – KNEŽEVAC

16. juna 2020.|

Na osnovu čl. 10. stav 1. a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik R.Srbije» 135/04,36/09)  daje sledeće
16. jun 2020.

Zahtev za odlučivanje o potrebi izrade Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta vađenja rečnog nanosa iz korita reke Timok

16. juna 2020.|

Na osnovu čl. 10. stav 1. a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik R.Srbije» 135/04,36/09)  daje sledeće