Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

26. јун 2020.

Захтев за одлучивање о потреби израде Студије о процени утицаја на животну средину пројекта изградње двоструког надземног вода 2×110 kV од ДВ 110 kV бр. 107/2 ТС ”Тамнава Западно поље” – ТС ”Ваљево 3” – увођење у ТС 110/35 kV ”Уб”

26. јуна 2020.|

На основу чл. 10. став 1. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» број 135/04, 36/09) даје следеће О Б А В Е Ш Т Е Њ Е Обавештава се јавност и заинтересовани органи и организације да је носилац пројекта предузеће Електромрежа Србије, Центар за инвестиције Београд, поднелo Министарству заштите животне средине Захтев за одлучивање о потреби израде Студије о процени утицаја на животну средину пројекта изградње двоструког надземног вода 2×110 kV од ДВ 110 kV бр. 107/2 ТС ”Тамнава Западно поље” – ТС ”Ваљево 3” – увођење у ТС 110/35 kV ”Уб”, укупне дужине од око 26,3 km, заведен под бројем 353-02-1166/2020-03.
19. јун 2020.

Захтев за одлучивање о потреби израде Студије о процени утицаја на животну средину пројекта експлоатације речног наноса из корита реке Дунав, на стационажи од км 1103+000 до км 1103+400, на делу к.п.бр.2881, КО Дубравица

19. јуна 2020.|

На основу чл. 10. став 1. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» 135/04,36/09)  даје следеће
19. јун 2020.

Захтев за одлучивање о потреби израде Студије о процени утицаја на животну средину пројекта експлоатације песка и шљунка из корита реке Дунав, на стационажи од км 1181+250 до км 1181+500, на делу к.п.бр. 5698, КО Батајница

19. јуна 2020.|

На основу чл. 10. став 1. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» 135/04,36/09)  даје следеће
16. јун 2020.

Захтев за одлучивање о потреби израде Студије о процени утицаја на животну средину пројекта погона за рекондиционирање амбалаже на локацији МITECO – KNEŽEVAC

16. јуна 2020.|

На основу чл. 10. став 1. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» 135/04,36/09)  даје следеће
16. јун 2020.

Захтев за одлучивање о потреби израде Студије о процени утицаја на животну средину пројекта вађења речног наноса из корита реке Тимок

16. јуна 2020.|

На основу чл. 10. став 1. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» 135/04,36/09)  даје следеће