Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

3. септембар 2019.

Захтев за сагласност на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта реконструкције и доградње погона за производњу капсула за машинско прање судова, на к.п. бр. 2880, КО Дедина, Град Крушевац

3. септембра 2019.|

На основу чл. 20. став 1, а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09), као и на основу члана 115. Закона о општем управном поступку (“Сл. гласник РС”, бр. 18/2016)  даје следеће
3. септембар 2019.

Захтев за сагласност на Студију о процени утицаја затеченог стања на животну средину постројења за складиштење и претакање нафтних деривата и течног нафтног гаса, на к.п.бр. 14322/4, КО Земун

3. септембра 2019.|

На основу чл. 25, а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09),  даје следеће
23. август 2019.

Захтев за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта магистралног гасовода граница Бугарске – граница Мађарске – Деоница 4

23. августа 2019.|

На основу чл. 20. став 1, а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04 и 36/09), у складу са члановима 3., 4. и 5. Правилника о поступку јавног увида, презентацији и јавној расправи о Студији о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник РС» 69/05), као и на основу члана 109. Закона о општем управном поступку («Сл. гласник РС» 18/16), даје следеће О Б А В Е Ш Т Е Њ Е
23. август 2019.

захтев за сагласност на Студију о процени утицаја затеченог стања на животну средину постројења за складиштење и претакање нафтних деривата и течног нафтног гаса

23. августа 2019.|

На основу чл. 25, а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09), даје следеће О Б А В Е Ш Т Е Њ Е
22. август 2019.

Захтев за давање сагласности на ажурирану Студију о процени утицаја на животну средину пројекта расплета далековода 220 KV И 110 KV код трафостанице 220/110 KV Бистрица 3 са локацијом у катастарским општинама КО Радоина

22. августа 2019.|

На основу чл. 20. став 1, а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04 и 36/09), у складу са члановима 3., 4. и 5. Правилника о поступку јавног увида, презентацији и јавној расправи о Студији о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник РС» 69/05), као и на основу члана 109. Закона о општем управном поступку («Сл. гласник РС» 18/16), даје следеће