Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

22. maj 2019.

Zahtev za saglasnost na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta kabinske žičare (gondole) Ušće –Kalemegdan

22. maja 2019.|

Na osnovu čl. 20. stav 1, a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04, 36/09), kao i na osnovu člana 145. Zakona o opštem upravnom postupku («Službeni list SRJ» broj 33/97, 31/01 i   «Sl. gl.  RS» br. 30/10)  daje sledeće
7. maj 2019.

Zahtev za davanje saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta postrojenja za skladištenje opasnog otpada i proces solidifikacije i i inertizacije zauljenih materija i obrade zauljenih voda na katastarskoj parceli br. 523 KO Ub

7. maja 2019.|

Na osnovu čl. 20. stav 1, a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04 i 36/09), u skladu sa članovima 3., 4. i 5. Pravilnika o postupku javnog uvida, prezentaciji i javnoj raspravi o Studiji o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik RS» 69/05), kao i na osnovu člana  109. Zakona o opštem upravnom postupku («Sl. glasnik RS» 18/16),  daje sledeće
7. maj 2019.

Zahtev za saglasnost na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta eksploatacije andezita kao tehničko-građevinskog kamena na površinskom kopu „KORITO“ kod Dimitrovgrada

7. maja 2019.|

Na osnovu čl. 20. stav 1, a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04, 36/09), kao i na osnovu člana 145. Zakona o opštem upravnom postupku («Službeni list SRJ» broj 33/97, 31/01 i   «Sl. gl.  RS» br. 30/10)  daje sledeće
24. april 2019.

Zahtev za saglasnost na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje Autoputa E-763, deonica Preljina-Požega

24. aprila 2019.|

Na osnovu čl. 20. stav 1, a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04, 36/09), kao i na osnovu člana 115. Zakona o opštem upravnom postupku (“Sl. glasnik RS”, br. 18/2016)  daje sledeće
24. april 2019.

Zahtev za davanje saglasnosti na ažuriranu Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta proizvodnje opekarskih proizvoda od pečene gline, na katastarskoj parceli broj 340 KO Vrbovac, Grad Smederevo

24. aprila 2019.|

Na osnovu čl. 20. stav 1, a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04 i 36/09), u skladu sa članovima 3., 4. i 5. Pravilnika o postupku javnog uvida, prezentaciji i javnoj raspravi o Studiji o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik RS» 69/05), kao i na osnovu člana  109. Zakona o opštem upravnom postupku («Sl. glasnik RS» 18/16),  daje sledeće