Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

11. oktobar 2019.

Zahtev za saglasnost na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta eksploatacije dijabaza kao tehničko-građevinskog kamena u ležištu ”Drenovački Kik”, na delu k.p.br. 758/1, KO Drenovci

11. oktobra 2019.|

Na osnovu čl. 20. stav 1, a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04, 36/09), kao i na osnovu člana 145. Zakona o opštem upravnom postupku («Službeni list SRJ» broj 33/97, 31/01)  daje sledeće
11. oktobar 2019.

Zahtev za saglasnost na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta postrojenja za upravljanje otpadom – kompleksa za privremeno skladištenje i tretman otpada, na k.p.br. 5297/2, KO Kraljevo

11. oktobra 2019.|

Na osnovu čl. 20. stav 1, a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04, 36/09), kao i na osnovu člana 145. Zakona o opštem upravnom postupku («Službeni list SRJ» broj 33/97, 31/01)  daje sledeće
11. oktobar 2019.

Zahtev za davanje saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje kolektora za prikupljanje i odvođenje otpadnih voda sa teritorije opština Vladičin Han i Surdulica i postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda

11. oktobra 2019.|

Na osnovu čl. 20. stav 1, a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04 i 36/09), u skladu sa članovima 3., 4. i 5. Pravilnika o postupku javnog uvida, prezentaciji i javnoj raspravi o Studiji o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik RS» 69/05), kao i na osnovu člana  109. Zakona o opštem upravnom postupku («Sl. glasnik RS» 18/16),  daje sledeće
8. oktobar 2019.

Zahtev za davanje saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu eksploatacije dolomitskih mermera  kao TGK na površinskom kopu „Vodice“ kod Prokuplja

8. oktobra 2019.|

Na osnovu čl. 20. stav 1, a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04 i 36/09), u skladu sa članovima 3., 4. i 5. Pravilnika o postupku javnog uvida, prezentaciji i javnoj raspravi o Studiji o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik RS» 69/05), kao i na osnovu člana  109. Zakona o opštem upravnom postupku («Sl. glasnik RS» 18/16),  daje sledeće
4. oktobar 2019.

Zahtev za davanje saglasnosti na ažuriranu Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, na katastarskoj parceli br. 12935 KO Vranje 1, grad Vranje

4. oktobra 2019.|

Na osnovu čl. 20. stav 1, a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04 i 36/09), u skladu sa članovima 3., 4. i 5. Pravilnika o postupku javnog uvida, prezentaciji i javnoj raspravi o Studiji o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik RS» 69/05), kao i na osnovu člana  109. Zakona o opštem upravnom postupku («Sl. glasnik RS» 18/16),  daje sledeće