Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

24. april 2019.

Zahtev za davanje saglasnosti na ažuriranu Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta proizvodnje opekarskih proizvoda od pečene gline, na katastarskoj parceli broj 340 KO Vrbovac, Grad Smederevo

24. aprila 2019.|

Na osnovu čl. 20. stav 1, a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04 i 36/09), u skladu sa članovima 3., 4. i 5. Pravilnika o postupku javnog uvida, prezentaciji i javnoj raspravi o Studiji o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik RS» 69/05), kao i na osnovu člana  109. Zakona o opštem upravnom postupku («Sl. glasnik RS» 18/16),  daje sledeće
11. april 2019.

Zahtev za davanje saglasnosti na ažuriranu Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta eksploatacije rude olova i cinka iz „Vučkovog ležišta“ i ležišta „Kula“, u sklopu rudnika „Grot“ a.d. – Kriva Feja

11. aprila 2019.|

Na osnovu čl. 20. stav 1, a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04 i 36/09), u skladu sa članovima 3., 4. i 5. Pravilnika o postupku javnog uvida, prezentaciji i javnoj raspravi o Studiji o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik RS» 69/05), kao i na osnovu člana  109. Zakona o opštem upravnom postupku («Sl. glasnik RS» 18/16),  daje sledeće
11. april 2019.

Zahtev za saglasnost na ažuriranu Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta magistralnog gasovoda – interkonektora, granica Bugarske – granica Mađarske, za Deonicu 1, granica Bugarske (Vrška Čuka) – Žabari

11. aprila 2019.|

Na osnovu čl. 20. stav 1, a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04, 36/09), kao i na osnovu člana 145. Zakona o opštem upravnom postupku («Službeni list SRJ» broj 33/97, 31/01)  daje sledeće
11. april 2019.

Zahtev za saglasnost na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta eksploatacije dijabaza kao tehničko-građevinskog kamena u ležištu ”Lisina”, na delu k.p.br. 979/1, KO Drenovci, na teritoriji SO Kosjerić

11. aprila 2019.|

Na osnovu čl. 20. stav 1, a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04, 36/09), kao i na osnovu člana 145. Zakona o opštem upravnom postupku («Službeni list SRJ» broj 33/97, 31/01)  daje sledeće
26. mart 2019.

Zahtev za davanje saglasnosti na ažuriranu Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje MHE Rovni

26. marta 2019.|

Na osnovu čl. 20. stav 1, a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04 i 36/09), u skladu sa članovima 3., 4. i 5. Pravilnika o postupku javnog uvida, prezentaciji i javnoj raspravi o Studiji o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik RS» 69/05), kao i na osnovu člana  109. Zakona o opštem upravnom postupku («Sl. glasnik RS» 18/16),  daje sledeće