Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

30. decembar 2019.

Zahtev za saglasnost na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta postrojenja za upravljanje otpadom – kompleksa za privremeno skladištenje i tretman otpada, na k.p.br. 5297/2, KO Kraljevo

30. decembra 2019.|

Na osnovu čl. 25, a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04, 36/09),  daje sledeće
30. decembar 2019.

Zahtev za davanje saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta  Rekonstrukcije dela Tople valjaonice

30. decembra 2019.|

Na osnovu čl. 20. stav 1, a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04 i 36/09), u skladu sa članovima 3., 4. i 5. Pravilnika o postupku javnog uvida, prezentaciji i javnoj raspravi o Studiji o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik RS» 69/05), kao i na osnovu člana  109. Zakona o opštem upravnom postupku («Sl. glasnik RS» 18/16),  daje sledeće
18. decembar 2019.

Zahtev za saglasnost na ažuriranu Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta eksploatacije krečnjaka i dolomita  na površinskom kopu ”Brdanjak”

18. decembra 2019.|

Na osnovu čl. 20. i 28. stav 1, a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04, 36/09), kao i na osnovu člana 145. Zakona o opštem upravnom postupku («Službeni list SRJ» broj 33/97, 31/01)  daje sledeće
18. decembar 2019.

Zahtev za saglasnost na Studiju o proceni uticaja zatečenog stanja na životnu sredinu projekta proizvodnje legura magnezijuma iz otpada na bazi magnezijuma nestandardnog kvaliteta, KO Bela Stena, SO Raška

18. decembra 2019.|

Na osnovu čl. 20. stav 1, a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04, 36/09), kao i na osnovu člana 115. Zakona o opštem upravnom postupku (“Sl. glasnik RS”, br. 18/2016) daje sledeće
16. decembar 2019.

Zahtev za davanje saglasnosti na ažuriranu Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje postrojenja za odsumporavanje dimnih gasova TE Kostolac B, na katastarskoj parceli broj 303 KO Kostolac selo

16. decembra 2019.|

Na osnovu čl. 20. stav 1, a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04 i 36/09), u skladu sa članovima 3., 4. i 5. Pravilnika o postupku javnog uvida, prezentaciji i javnoj raspravi o Studiji o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik RS» 69/05), kao i na osnovu člana  109. Zakona o opštem upravnom postupku («Sl. glasnik RS» 18/16),  daje sledeće