Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

15. jul 2020.

Zahtev za davanje saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta zatečenog stanja objekta za proizvodnju ksantata u okviru hemijskog kompleksa „Bin commerce“ d.o.o. Beograd – Ogranak Kruševac 1

15. jula 2020.|

Na osnovu čl. 20. stav 1, a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04 i 36/09), u skladu sa članovima 3., 4. i 5. Pravilnika o postupku javnog uvida, prezentaciji i javnoj raspravi o Studiji o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik RS» 69/05), kao i na osnovu člana  109. Zakona o opštem upravnom postupku («Sl. glasnik RS» 18/16),  daje sledeće
15. jul 2020.

Zahtev za davanje saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta zatečenog stanja objekata u okviru hemijskog kompleksa „Bin commerce“ d.o.o. Beograd – Ogranak Kruševac 1

15. jula 2020.|

Na osnovu čl. 20. stav 1, a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04 i 36/09), u skladu sa članovima 3., 4. i 5. Pravilnika o postupku javnog uvida, prezentaciji i javnoj raspravi o Studiji o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik RS» 69/05), kao i na osnovu člana  109. Zakona o opštem upravnom postupku («Sl. glasnik RS» 18/16),  daje sledeće
13. jul 2020.

Zahtev za davanje saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje postrojenja za prečišćavanje pitke vode „Pećina 2“

13. jula 2020.|

Na osnovu čl. 20. stav 1, a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04 i 36/09), u skladu sa članovima 3., 4. i 5. Pravilnika o postupku javnog uvida, prezentaciji i javnoj raspravi o Studiji o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik RS» 69/05), kao i na osnovu člana 109. Zakona o opštem upravnom postupku («Sl. glasnik RS» 18/16), daje sledeće
10. jul 2020.

Zahtev za saglasnost na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje postrojenja za prečišćavanje pitke vode ”Pećina 2”

10. jula 2020.|

Na osnovu čl. 20. stav 1, a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04, 36/09), kao i na osnovu člana 145. Zakona o opštem upravnom postupku («Službeni list SRJ» broj 33/97, 31/01) daje sledeće
10. jul 2020.

Zahtev za saglasnost na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu za projekat postrojenja za upravljanje opasnim otpadom – skladištenje i tretman, na k.p. 3520/6, 3520/9, 3520/10, 3525/3 i 3524/2 K.O. Vrčin

10. jula 2020.|

Na osnovu čl. 20. stav 1, a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04, 36/09), kao i na osnovu člana 145. Zakona o opštem upravnom postupku («Službeni list SRJ» broj 33/97, 31/01 i   «Sl. gl. RS» br. 30/10) daje sledeće