Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

5. децембар 2019.

Захтев за сагласност на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта изградње међународног путничког пристаништа на реци Дунав, на стационажи км 1173+140 на к.п. бр. 2402 и 2636 К.О. Земун

5. децембра 2019.|

На основу чл. 20. став 1, а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09), као и на основу члана 145. Закона о општем управном поступку («Службени лист СРЈ» број 33/97, 31/01 и   «Сл. гл.  РС» бр. 30/10)  даје следеће
4. децембар 2019.

Захтев за давање сагласности на  Студију о процени утицаја на животну средину за пројекат магистрални гасовод (интерконектор) граница Бугарске – граница Мађарске, деоница 5 (Компресорска станица), у КО Породин, СО Жабари

4. децембра 2019.|

На основу чл. 20. став 1, а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04 и 36/09), у складу са члановима 3., 4. и 5. Правилника о поступку јавног увида, презентацији и јавној расправи о Студији о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник РС» 69/05), као и на основу члана  109. Закона о општем управном поступку («Сл. гласник РС» 18/16),  даје следеће
2. децембар 2019.

Захтев за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта изградње фабрике за производњу капсула за машинско прање рубља, на к.п. бр. 2880, КО Дедина, Град Крушевац

2. децембра 2019.|

На основу чл. 20. став 1, а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, бр. 135/04 и 36/09), у складу са члановима 3., 4. и 5. Правилника о поступку јавног увида, презентацији и јавној расправи о Студији о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, бр. 69/05), као и на основу члана  109. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, бр. 18/16),  даје следеће
25. новембар 2019.

Захтев за сагласност на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта бране са вишенаменском акумулацијом ”Памбуковица”, на реци Уб

25. новембра 2019.|

На основу чл. 20. став 1, а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09), као и на основу члана 145. Закона о општем управном поступку («Службени лист СРЈ» број 33/97, 31/01)  даје следеће
25. новембар 2019.

Захтев за сагласност на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта бране са вишенаменском акумулацијом ”Каменица”, на реци Тамнава

25. новембра 2019.|

На основу чл. 20. став 1, а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09), као и на основу члана 145. Закона о општем управном поступку («Службени лист СРЈ» број 33/97, 31/01)  даје следеће