Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

24. фебруар 2020.

Захтев за сагласност на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта изградње међународног путничког пристаништа на реци Дунав, на стационажи км 1173+140, на к.п.бр. 2402 и 2636, КО Земун

24. фебруара 2020.|

На основу чл. 25, а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09),  даје следеће
19. фебруар 2020.

Захтев за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта заштите Града Зајечара од великих вода Белог, Црног и Великог Тимока – I фаза

19. фебруара 2020.|

На основу чл. 20. став 1, а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04 и 36/09), у складу са члановима 3., 4. и 5. Правилника о поступку јавног увида, презентацији и јавној расправи о Студији о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник РС» 69/05), као и на основу члана  109. Закона о општем управном поступку («Сл. гласник РС» 18/16),  даје следеће
13. фебруар 2020.

Захтев за сагласност на ажурирану Студију о процени утицаја на животну средину пројекта складиштења и механичког третмана опасног отпада, на територији КО Севојно, град Ужице

13. фебруара 2020.|

На основу чл. 20. и 28. став 1, а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09), као и на основу члана 145. Закона о општем управном поступку («Службени лист СРЈ» број 33/97, 31/01)  даје следеће
7. фебруар 2020.

Захтев за сагласност на ажурирану Студију о процени утицаја на животну средину пројекта реконструкције МХЕ ”Темац”, новоинсталисане снаге 912kW, на к.п.бр. 3228, КО Темска

7. фебруара 2020.|

На основу чл. 20. и 28. став 1, а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09), као и на основу члана 145. Закона о општем управном поступку («Службени лист СРЈ» број 33/97, 31/01)  даје следеће
2. фебруар 2020.

Захтев за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта изградње централног постројења за пречишћавање отпадних вода „Цигански кључ“

2. фебруара 2020.|

На основу чл. 20. став 1, а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04 и 36/09), у складу са члановима 3., 4. и 5. Правилника о поступку јавног увида, презентацији и јавној расправи о Студији о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник РС» 69/05), као и на основу члана  109. Закона о општем управном поступку («Сл. гласник РС» 18/16),  даје следеће