Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

15. septembar 2020.

Zahtev za saglasnost na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta – Utečnjavanje azota i kiseonika

15. septembra 2020.|

Na osnovu čl. 25, a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04, 36/09),  daje sledeće O B A V E Š T E NJ E Nosilac projekta, preduzeće ”Messer Tehnogas” AD Beograd, iz Beograda, Banjički put 62, podneo je Ministarstvu zaštite životne sredine, zahtev za saglasnost na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta – Utečnjavanje azota i kiseonika, na k.p.br. 2571/4, KO Radinac, na teritoriji grada Smedereva, dana 29.07.2020. godine, zaveden pod br. 353-02-1443/2020-03.
9. septembar 2020.

Zahtev za davanje saglasnosti na ažuriranu Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje postrojenja za energetsko iskorišćenje komunalnog otpada i deponijskog gasa „Vinča“

9. septembra 2020.|

Na osnovu čl. 20. stav 1, a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04 i 36/09), u skladu sa članovima 3., 4. i 5. Pravilnika o postupku javnog uvida, prezentaciji i javnoj raspravi o Studiji o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik RS» 69/05), kao i na osnovu člana  109. Zakona o opštem upravnom postupku («Sl. glasnik RS» 18/16),  daje sledeće
4. septembar 2020.

Zahtev za davanje saglasnosti na ažuriranu Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje vetrolektrane „Krivača“ na teritoriji opština Golubac (KO Golubac)

4. septembra 2020.|

Na osnovu čl. 20. stav 1, a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04 i 36/09), u skladu sa članovima 3., 4. i 5. Pravilnika o postupku javnog uvida, prezentaciji i javnoj raspravi o Studiji o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik RS» 69/05), kao i na osnovu člana  109. Zakona o opštem upravnom postupku («Sl. glasnik RS» 18/16),  daje sledeće O B A V E Š T E NJ E
1. septembar 2020.

Rešenje o davanju saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu za  projekat postrojenja za upravljanje opasnim otpadom – skladištenje i tretman,  na k.p. 3520/6, 3520/9, 3520/10, 3525/3 i 3524/2 K.O. Vrči

1. septembra 2020.|

Na osnovu čl. 25. a u vezi sa čl. 29. stav 2. i 3. i čl. 26. stav 2. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04, 36/09), daje sledeće O B A V E Š T E NJ E
21. avgust 2020.

zahtev za davanje saglasnosti na Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta Promene namene prostorije br. 24 iz skladišta gotovog proizvoda u proizvodnu celinu linije Margarita 2, na katastarskoj parceli 2413/75 K.O. Kočino Selo

21. avgusta 2020.|

Na osnovu čl. 20. stav 1, a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Službeni glasnik RS“, br. 135/04 i 36/09), u skladu sa članovima 3., 4. i 5. Pravilnika o postupku javnog uvida, prezentaciji i javnoj raspravi o Studiji o proceni uticaja na životnu sredinu („Službeni glasnik RS“, br. 69/05), kao i na osnovu člana  109. Zakona o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS“, br. 18/16),  daje sledeće