Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

3. jul 2020.

Zahtev za saglasnost na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta Reciklažnog centra ”Yunirisk” sa postrojenjem za inertizaciju industrijskih otpada MID-MIX tehnologijom

3. jula 2020.|

Na osnovu čl. 20. stav 1, a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04, 36/09), kao i na osnovu člana 145. Zakona o opštem upravnom postupku («Službeni list SRJ» broj 33/97, 31/01) daje sledeće O B A V E Š T E NJ E Obaveštava se javnost i zainteresovani organi i organizacije da je nosilac projekta, preduzeće ”YUNIRISK” d.o.o, iz Beograda, Simina 18/I, podneo Ministarstvu zaštite životne sredine Zahtev za saglasnost na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta Reciklažnog centra ”Yunirisk” sa postrojenjem za inertizaciju industrijskih otpada MID-MIX tehnologijom, na k.p.br. 2886, 2905/1, 2905/2, 2905/5 i 2907/1, KO Barajevo, na teritoriji GO Barajevo, na području grada Beograda, dana 10.06.2020. godine, zaveden pod brojem 353-02-1117/2020-03.
24. jun 2020.

Zahtev za davanje saglasnosti na Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta Rekonstrukcije pogona za brušenje i tvrdo hromiranje valjaka

24. juna 2020.|

Na osnovu čl. 20. stav 1, a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Službeni glasnik RS“, br. 135/04 i 36/09), u skladu sa članovima 3., 4. i 5. Pravilnika o postupku javnog uvida, prezentaciji i javnoj raspravi o Studiji o proceni uticaja na životnu sredinu („Službeni glasnik RS“, br. 69/05), kao i na osnovu člana 109. Zakona o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS“, br. 18/16), daje sledeće
19. jun 2020.

Zahtev za saglasnost na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta rekonstrukcije i promene namene postojećeg proizvodnog objekta TPP za proizvodnju mineralnih đubriva u okviru kompleksa ”Elixir Prahovo”, k.p.br. 2300, KO Prahovo

19. juna 2020.|

Na osnovu čl. 20. stav 1, a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04, 36/09), kao i na osnovu člana 145. Zakona o opštem upravnom postupku («Službeni list SRJ» broj 33/97, 31/01)  daje sledeće
8. jun 2020.

Zahtev za davanje saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta dogradnje male hidroelektrane „Sićevo“

8. juna 2020.|

Na osnovu čl. 20. stav 1, a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04 i 36/09), u skladu sa članovima 3., 4. i 5. Pravilnika o postupku javnog uvida, prezentaciji i javnoj raspravi o Studiji o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik RS» 69/05), kao i na osnovu člana  109. Zakona o opštem upravnom postupku («Sl. glasnik RS» 18/16),  daje sledeće
4. jun 2020.

Zahtev za davanje saglasnosti na ažuriranu studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta postrojenja za proizvodnju kreča kapaciteta 350t/dan na platou kamenoloma „Suvi Do“

4. juna 2020.|

Na osnovu čl. 20. stav 1, a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04 i 36/09), u skladu sa članovima 3., 4. i 5. Pravilnika o postupku javnog uvida, prezentaciji i javnoj raspravi o Studiji o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik RS» 69/05), kao i na osnovu člana  109. Zakona o opštem upravnom postupku («Sl. glasnik RS» 18/16),  daje sledeće