Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

21. септембар 2020.

Захтев за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта експлоатације мермера као ТГК на површинском копу „Комарице“

21. септембра 2020.|

На основу чл. 20. став 1, а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04 и 36/09), у складу са члановима 3., 4. и 5. Правилника о поступку јавног увида, презентацији и јавној расправи о Студији о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник РС» 69/05), као и на основу члана  109. Закона о општем управном поступку («Сл. гласник РС» 18/16),  даје следеће
15. септембар 2020.

Захтев за сагласност на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта – Утечњавање азота и кисеоника

15. септембра 2020.|

На основу чл. 25, а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09),  даје следеће О Б А В Е Ш Т Е Њ Е Носилац пројекта, предузеће ”Messer Tehnogas” AD Beograd, из Београда, Бањички пут 62, поднео је Министарству заштите животне средине, захтев за сагласност на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта – Утечњавање азота и кисеоника, на к.п.бр. 2571/4, КО Радинац, на територији града Смедерева, дана 29.07.2020. године, заведен под бр. 353-02-1443/2020-03.
9. септембар 2020.

Захтев за давање сагласности на ажурирану Студију о процени утицаја на животну средину пројекта изградње постројења за енергетско искоришћење комуналног отпада и депонијског гаса „Винча“

9. септембра 2020.|

На основу чл. 20. став 1, а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04 и 36/09), у складу са члановима 3., 4. и 5. Правилника о поступку јавног увида, презентацији и јавној расправи о Студији о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник РС» 69/05), као и на основу члана  109. Закона о општем управном поступку («Сл. гласник РС» 18/16),  даје следеће
4. септембар 2020.

Захтев за давање сагласности на ажурирану Студију о процени утицаја на животну средину пројекта изградње ветролектране „Кривача“ на територији општина Голубац (КО Голубац)

4. септембра 2020.|

На основу чл. 20. став 1, а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04 и 36/09), у складу са члановима 3., 4. и 5. Правилника о поступку јавног увида, презентацији и јавној расправи о Студији о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник РС» 69/05), као и на основу члана  109. Закона о општем управном поступку («Сл. гласник РС» 18/16),  даје следеће О Б А В Е Ш Т Е Њ Е
1. септембар 2020.

Решење о давању сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину Студију о процени утицаја на животну средину за  пројекат постројења за управљање опасним отпадом – складиштење и третман,  на к.п. 3520/6, 3520/9, 3520/10, 3525/3 и 3524/2 К.О. Врчи

1. септембра 2020.|

На основу чл. 25. а у вези са чл. 29. став 2. и 3. и чл. 26. став 2. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09), даје следеће О Б А В Е Ш Т Е Њ Е