Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

16. октобар 2020.

Захтев за сагласност на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта изградње двоструког надземног вода 2×110 kV од ДВ 110 kV бр. 107/2 ТС ”Тамнава Западно поље” – ТС ”Ваљево 3”

16. октобра 2020.|

На основу чл. 20. став 1, а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09), као и на основу члана 115. Закона о општем управном поступку (“Сл. гласник РС”, бр. 18/2016)  даје следеће О Б А В Е Ш Т Е Њ Е Обавештава се јавност и заинтерeсовани органи и организације да је носилац пројекта предузеће Електромрежа Србије, Центар за инвестиције Београд поднело Министарству заштите животне средине Захтев за сагласност на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта изградње двоструког надземног вода 2×110 kV од ДВ 110 kV бр. 107/2 ТС ”Тамнава Западно поље” – ТС ”Ваљево 3” – увођење у ТС 110/35 kV ”Уб”, укупне дужине од око 8 km, заведен под бројем 353-02-1881/2020-03.
16. октобар 2020.

Захтев за сагласност на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта реконструкције постојећег складишта раствора смоле и производне хале у циљу пренамене објекта за третман зауљеног материјала на к.п. број 547/1 и 547/7 КО Суково

16. октобра 2020.|

На основу чл. 20. став 1, а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09), као и на основу члана 115. Закона о општем управном поступку (“Сл. гласник РС”, бр. 18/2016)  даје следеће О Б А В Е Ш Т Е Њ Е Обавештава се јавност и заинтерeсовани органи и организације да је носилац пројекта предузеће ”Biogor Oil” д.о.о. Суково поднело Министарству заштите животне средине Захтев за сагласност на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта реконструкције постојећег складишта раствора смоле и производне хале у циљу пренамене објекта за третман зауљеног материјала на к.п. број 547/1 и 547/7 КО Суково, СО Пирот, заведен под бројем 353-02-1893/2020-03.
1. октобар 2020.

Захтев за сагласност на ажурирану Студију о процени утицаја на животну средину пројекта реконструкције топлог дела линије за производњу импрегнисане камене вуне, на катастарској парцели број 3280, на територији КО Сурдулица

1. октобра 2020.|

На основу чл. 25, а у вези са чл. 28. и 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09),  даје следеће
1. октобар 2020.

Захтев за сагласност на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта система за регулацију реке Пештан и контроле отицања поплавних вода – II фаза, на територији општина Аранђеловац и Лазаревац

1. октобра 2020.|

На основу чл. 20. став 1, а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09), као и на основу члана 145. Закона о општем управном поступку («Службени лист СРЈ» број 33/97, 31/01)  даје следеће
29. септембар 2020.

Захтев за сагласност на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта експлоатације кречњака као ТГК лежишта ”Сушица” и ”Русавица”, на к.п. наведеним у Захтеву, КО Лозница

29. септембра 2020.|

На основу чл. 20. став 1, а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09), као и на основу члана 145. Закона о општем управном поступку («Службени лист СРЈ» број 33/97, 31/01)  даје следеће