Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

24. јун 2019.

Захтев за одлучивање о потреби израде Студије о процени утицаја на животну средину пројекта Изградња и реконструкција “Претакалишта камионских цистерни”

24. јуна 2019.|

На основу чл. 10. став 1. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» 135/04,36/09)  даје следеће
24. јун 2019.

Захтев за сагласност на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта експлоатације опекарске сировине на површинском копу ”Селиште”

24. јуна 2019.|

На основу чл. 20. став 1, а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09), као и на основу члана 145. Закона о општем управном поступку («Службени лист СРЈ» број 33/97, 31/01)  даје следеће
24. јун 2019.

Захтев за одређивање обима и садржаја за ажурирање Студије о процени утицаја на животну средину пројекта магистралног гасовода – интерконектора, граница Бугарске – граница Мађарске, на територији Републике Србије, за Деоницу 4, Госпођинци

24. јуна 2019.|

На основу чл.28, а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» 135/04,36/09)  даје следеће
20. јун 2019.

Захтев за одређивање обима и садржаја за ажурирање Студије о процени утицаја на животну средину пројекта реконструкције МХЕ „Ћелије“, на реци Расини

20. јуна 2019.|

На основу чл. 14. став 1. и 2. и чл. 28. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09),  даје следеће
19. јун 2019.

Захтев за одлучивање о потреби израде Студије о процени утицаја на животну средину пројекта изградње хотела ”STATTWERK”, на Зеленом венцу, на к.п.бр. 2168, КО Стари град

19. јуна 2019.|

На основу чл. 10. став 1. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» 135/04,36/09)  даје следеће