Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

2. август 2019.

Захтев за одлучивање о потреби израде Студије о процени утицаја на животну средину пројекта Реконструкције ТС 220/110/10,5 kV Београд 3

2. августа 2019.|

На основу чл. 10. став 1. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» 135/04,36/09)  даје следеће
2. август 2019.

Захтев за одлучивање о потреби израде Студије о процени утицаја на животну средину пројекта Реконструкције дела РП 110 kV у трансформаторској станици 400/220/110 kV Ниш 2

2. августа 2019.|

На основу чл. 10. став 1. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» 135/04,36/09)  даје следеће
2. август 2019.

Захтев за одлучивање о потреби израде Студије о процени утицаја на животну средину пројекта доградње система за аутоматско дозирање гума за ЦРХ Поповац

2. августа 2019.|

На основу чл. 10. став 1. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» 135/04,36/09)  даје следеће
31. јул 2019.

Захтев за сагласност на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта експлоатације доломита као ТГК на површинском копу ”Крстивојевића Мајдан”

31. јула 2019.|

На основу чл. 20. став 1, а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09), као и на основу члана 145. Закона о општем управном поступку («Службени лист СРЈ» број 33/97, 31/01)  даје следеће
31. јул 2019.

Захтев за одређивање обима и садржаја Студије о процени утицаја на животну средину пројекта изградње колектора за прикупљање и одвођење отпадних вода са територије општина Владичин Хан и Сурдулица

31. јула 2019.|

На основу чл.14. став 1. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» 135/04,36/09)  даје следеће