Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

22. мај 2020.

Захтев за одлучивање о потреби израде процене утицаја на животну средину пројекта (складиште опасног отпада-магацин 1 у постројењу за рециклажу на к.п. 3520/9 К.О. Врчин

22. маја 2020.|

На основу чл. 10. став 1. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» 135/04,36/09)  даје следеће
22. мај 2020.

Захтев за одлучивање о потреби израде Студије о процени утицаја на животну средину пројекта реконструкције ТС 400/110 kV ”Бор 2”, на к.п. 2990 КО Бор 2, СО Бор

22. маја 2020.|

На основу чл. 10. став 1. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» број 135/04, 36/09)  даје следеће
17. мај 2020.

Захтев за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта  изградње моста преко реке Саве на аутопуту Кузмин – Сремска Рача

17. маја 2020.|

На основу чл. 20. став 1, а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04 и 36/09), у складу са члановима 3., 4. и 5. Правилника о поступку јавног увида, презентацији и јавној расправи о Студији о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник РС» 69/05), као и на основу члана  109. Закона о општем управном поступку («Сл. гласник РС» 18/16),  даје следеће
14. мај 2020.

Захтев за сагласност на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта експлоатације кречњака и доломита на површинском копу ”Брдањак”

14. маја 2020.|

На основу чл. 25, а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09),  даје следеће
14. мај 2020.

Захтев за сагласност на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта експлоатације кречњака као ТГК из лежишта  ”Клисура”, на деловима к.п.бр. 578/1 и 591/1, КО Добрача

14. маја 2020.|

На основу чл. 25, а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09),  даје следеће