Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

20. август 2019.

захтев за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта Магистралног гасовода МГ – 10 Ниш – Димитровград (интерконектор Бугарска – Србија)

20. августа 2019.|

На основу чл. 20. став 1, а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04 и 36/09), у складу са члановима 3., 4. и 5. Правилника о поступку јавног увида, презентацији и јавној расправи о Студији о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник РС» 69/05), као и на основу члана 109. Закона о општем управном поступку («Сл. гласник РС» 18/16), даје следеће О Б А В Е Ш Т Е Њ Е
19. август 2019.

захтев за давање сагласности на Студије о процени утицаја на животну средину пројекта Изградње “Претакалиштa камионских и вагон цистерни”

19. августа 2019.|

На основу чл. 20. став 1, а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, бр. 135/04 и 36/09), у складу са члановима 3., 4. и 5. Правилника о поступку јавног увида, презентацији и јавној расправи о Студији о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, бр. 69/05), као и на основу члана 109. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, бр. 18/16), даје следеће
16. август 2019.

Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину складишта опасног и неопасног отпада (проширење складишних капацитета у објекту који поседује употребну дозволу), на локацији оператера “INVESTFARM-IMPEX” Д.О.О.

16. августа 2019.|

На основу чл. 10. став 1. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» 135/04,36/09) даје следеће О Б А В Е Ш Т Е Њ Е Обавештава се јавност и заинтересовани органи и организације да је носилац пројекта, INVESTFARM-IMPEX” Д.О.О. из Београда, Војводе Степе 414в, поднео Министарству заштите животне средине Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину складишта опасног и неопасног отпада (проширење складишних капацитета у објекту који поседује употребну дозволу), на локацији оператера “INVESTFARM-IMPEX” Д.О.О., на к.п. бр.7992/1 и 7992/2 К.О. Београд 3, на територији града Београда, заведен под бројем 353-02-01232/2019-03 од 07.06.2019.године.
8. август 2019.

Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта изградње државног пута II реда од државног пута IIА реда број 217 до аутопута Е-75, Београд – Ниш

8. августа 2019.|

На основу чл. 10, а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04 и 36/09),  даје следеће
3. август 2019.

Захтев за одређивање обима и садржаја за ажурирање Студије о процени утицаја на животну средину пројекта – Складиштење и третман непоасног и опасног отпада – ЕЕ отпад који не садржи фреон и отпадна возила, на к.п.бр.7306/4 и 7306/7, КО Ваљево

3. августа 2019.|

На основу чл.28, а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» 135/04,36/09)  даје следеће