Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

17. januar 2020.

Zahteva za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za rekonstrukciju mosta „Sušica 3“

17. januara 2020.|

Na osnovu čl. 10. stav 1. a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu   sredinu («Sl. glasnik R.Srbije» 135/04, 36/09) daje sledeće O B A V E Š T E NJ E Obaveštava se javnost i zainteresovani organi i organizacije da je nosilac Projekta JP „Putevi Srbije“podneo Ministarstvu zaštite životne sredine Zahteva za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za rekonstrukciju mosta „Sušica 3“ (ID 14721) preko reke Sušice, na državnom putu IB reda br. 28, deonica: Kneževići – Kremna, na k.p. br. 3992/1, 3999/2 i 4013/3 K.O. Branešci, na teritoriji opštine Čajetina, potrebni za izradu idejnog projekta, u skladu sa Prostornim planom opštine Čajetina („Službeni list opštine Čajetina”, br. 10/2010)., zaveden pod brojem 353-02-02755/2019-03.
16. januar 2020.

Zahtev za odlučivanje o potrebi izrade Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje i uvođenja dalekovoda DV 110 kV broj 104A/3 i 104B/3 u TS Beograd 5

16. januara 2020.|

Na osnovu čl. 10. stav 1. a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik R.Srbije» broj 135/04, 36/09)  daje sledeće
16. januar 2020.

Zahtev za davanje saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta postrojenja za preradu vode za piće na izvorištu „Lovac“ u Kostolcu

16. januara 2020.|

Na osnovu čl. 20. stav 1, a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04 i 36/09), u skladu sa članovima 3., 4. i 5. Pravilnika o postupku javnog uvida, prezentaciji i javnoj raspravi o Studiji o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik RS» 69/05), kao i na osnovu člana  109. Zakona o opštem upravnom postupku («Sl. glasnik RS» 18/16),  daje sledeće
15. januar 2020.

Zahtev za odlučivanje o potrebi izrade Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta eksploatacije rečnog nanosa iz korita reke Drine, na potesu ”Veliki Šib”

15. januara 2020.|

Na osnovu čl. 10. stav 1. a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik R.Srbije» 135/04,36/09)  daje sledeće
8. januar 2020.

Zahtev za davanje saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu eksploatacije arhitektonskog kamena na površinskom kopu „Jovanovića zabran“

8. januara 2020.|

Na osnovu čl. 20. stav 1, a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04 i 36/09), u skladu sa članovima 3., 4. i 5. Pravilnika o postupku javnog uvida, prezentaciji i javnoj raspravi o Studiji o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik RS» 69/05), kao i na osnovu člana  109. Zakona o opštem upravnom postupku («Sl. glasnik RS» 18/16),  daje sledeće