Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

6. novembar 2019.

Zahtev za odlučivanje o potrebi izrade Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje saobraćajnog priključka pristupnog puta do blok stanice BS18 magistralnog gasovoda – interkonektora granica Bugarske – granica Mađarske

6. novembra 2019.|

Na osnovu čl. 10. stav 1. a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik R.Srbije» 135/04,36/09)  daje sledeće
6. novembar 2019.

Zahtev za odlučivanje o potrebi izrade Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje saobraćajnog priključka pristupnog puta do blok stanice BS16 magistralnog gasovoda – interkonektora granica Bugarske – granica Mađarske

6. novembra 2019.|

Na osnovu čl. 10. stav 1. a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik R.Srbije» 135/04,36/09)  daje sledeće
5. novembar 2019.

Zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu projekta mobilnog postrojenja za tretman neopasnog otpada na teritoriji Republike Srbije

5. novembra 2019.|

Na osnovu čl. 10. stav 1. i 2., a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04, 36/09),  daje sledeće
4. novembar 2019.

Zahtev za određivanje obima i sadržaja za ažuriranje Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta eksploatacije krečnjaka i dolomita na površinskom kopu ”Brdanjak”

4. novembra 2019.|

Na osnovu čl.28. stav 1. a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik R.Srbije» 135/04,36/09)  daje sledeće
4. novembar 2019.

Zahtev za odlučivanje o potrebi izrade Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta rekonstrukcije, sanacije i adaptacije pogona za proizvodnju aluminijum trifluorida AlF3, na k.p.br. 2300/1, KO Prahovo

4. novembra 2019.|

Na osnovu čl. 10. stav 1. a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik R.Srbije» 135/04,36/09)  daje sledeće