Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

26. jun 2020.

Zahtev za odlučivanje o potrebi izrade Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje dvostrukog nadzemnog voda 2×110 kV od DV 110 kV br. 107/2 TS ”Tamnava Zapadno polje” – TS ”Valjevo 3” – uvođenje u TS 110/35 kV ”Ub”

26. juna 2020.|

Na osnovu čl. 10. stav 1. a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik R.Srbije» broj 135/04, 36/09) daje sledeće O B A V E Š T E NJ E Obaveštava se javnost i zainteresovani organi i organizacije da je nosilac projekta preduzeće Elektromreža Srbije, Centar za investicije Beograd, podnelo Ministarstvu zaštite životne sredine Zahtev za odlučivanje o potrebi izrade Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje dvostrukog nadzemnog voda 2×110 kV od DV 110 kV br. 107/2 TS ”Tamnava Zapadno polje” – TS ”Valjevo 3” – uvođenje u TS 110/35 kV ”Ub”, ukupne dužine od oko 26,3 km, zaveden pod brojem 353-02-1166/2020-03.
24. jun 2020.

Zahtev za davanje saglasnosti na Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta Rekonstrukcije pogona za brušenje i tvrdo hromiranje valjaka

24. juna 2020.|

Na osnovu čl. 20. stav 1, a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Službeni glasnik RS“, br. 135/04 i 36/09), u skladu sa članovima 3., 4. i 5. Pravilnika o postupku javnog uvida, prezentaciji i javnoj raspravi o Studiji o proceni uticaja na životnu sredinu („Službeni glasnik RS“, br. 69/05), kao i na osnovu člana 109. Zakona o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS“, br. 18/16), daje sledeće
24. jun 2020.

Zahtev za saglasnost na ažuriranu Studiju o proceni uticaja zatečenog stanja na životnu sredinu projekta proizvodnje legura magnezijuma iz otpada na bazi magnezijuma nestandardnog kvaliteta

24. juna 2020.|

Na osnovu čl. 25., a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04, 36/09), daje sledeće O B A V E Š T E NJ E Nosilac projekta preduzeće MG Serbien d.o.o, podnelo je Ministarstvu zaštite životne sredine zahtev za saglasnost na ažuriranu Studiju o proceni uticaja zatečenog stanja na životnu sredinu projekta proizvodnje legura magnezijuma iz otpada na bazi magnezijuma nestandardnog kvaliteta, do komercijalnog proizvoda definisanih osobina, kao i postrojenja za tretman otpadne livačke šljake i mulja nastalog taloženjem otpadne vode iz procesa pranja livačkih lonaca i sistema za prečišćavanje otpadnih gasova – skrubera, sve na k.p. 718, KO Bela Stena, SO Raška.
19. jun 2020.

Zahtev za saglasnost na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta rekonstrukcije i promene namene postojećeg proizvodnog objekta TPP za proizvodnju mineralnih đubriva u okviru kompleksa ”Elixir Prahovo”, k.p.br. 2300, KO Prahovo

19. juna 2020.|

Na osnovu čl. 20. stav 1, a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04, 36/09), kao i na osnovu člana 145. Zakona o opštem upravnom postupku («Službeni list SRJ» broj 33/97, 31/01)  daje sledeće
19. jun 2020.

Zahtev za odlučivanje o potrebi izrade Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta eksploatacije rečnog nanosa iz korita reke Dunav, na stacionaži od km 1103+000 do km 1103+400, na delu k.p.br.2881, KO Dubravica

19. juna 2020.|

Na osnovu čl. 10. stav 1. a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik R.Srbije» 135/04,36/09)  daje sledeće