Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

19. septembar 2019.

Zahtev za određivanje obima i sadržaja studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta produženja radnog veka i povećanja snaga blokova A1 i A2, snage 2h210 MW, na katastarskoj parceli 1934/1 K.O. Urovci

19. septembra 2019.|

Na osnovu čl. 14. stav 1. a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik R.Srbije» 135/04,36/09)  daje sledeće
18. septembar 2019.

Zahtev za davanje saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje kolektora za prikupljanje i odvođenje otpadnih voda sa teritorije opština Vladičin Han i Surdulica

18. septembra 2019.|

Na osnovu čl. 20. stav 1, a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04 i 36/09), u skladu sa članovima 3., 4. i 5. Pravilnika o postupku javnog uvida, prezentaciji i javnoj raspravi o Studiji o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik RS» 69/05), kao i na osnovu člana  109. Zakona o opštem upravnom postupku («Sl. glasnik RS» 18/16),  daje sledeće
17. septembar 2019.

Zahtev za davanje saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta dogradnje deponije pepela, šljake i gipsa na TE Nikola Tesla A

17. septembra 2019.|

Na osnovu čl. 20. stav 1, a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04 i 36/09), u skladu sa članovima 3., 4. i 5. Pravilnika o postupku javnog uvida, prezentaciji i javnoj raspravi o Studiji o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik RS» 69/05), kao i na osnovu člana  109. Zakona o opštem upravnom postupku («Sl. glasnik RS» 18/16),  daje sledeće
17. septembar 2019.

Zahtev za saglasnost na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta eksploatacije krečnjaka kao TGK na površinskom kopu ”Alin potok”, na delu k.p.br. 484/5 i 484/1, KO Alin Potok

17. septembra 2019.|

Na osnovu čl. 20. stav 1, a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04, 36/09), kao i na osnovu člana 145. Zakona o opštem upravnom postupku («Službeni list SRJ» broj 33/97, 31/01)  daje sledeće
16. septembar 2019.

Zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu projekta eksploatacije arhitektonskog kamena na površinskom kopu „Jovanovića Zabran“

16. septembra 2019.|

Na osnovu čl. 10. stav 1. i 2., a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04, 36/09),  daje sledeće