Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

25. мај 2020.

Захтев за сагласност на ажурирану Студију о процени утицаја на животну средину пројекта регионалне депоније комуналног (неопасног) отпада „Каленић “, на к.п. бр. 800 К.О. Каленић

25. маја 2020.|

На основу чл. 20. став 1, а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09), као и на основу члана 145. Закона о општем управном поступку («Службени лист СРЈ» број 33/97, 31/01 и   «Сл. гл.  РС» бр. 30/10)  даје следеће
25. мај 2020.

Захтев за одлучивање о потреби израде Студије о процени утицаја на животну средину пројекта експлоатације песка и шљунка из корита реке Дунав, на стационажи од км 1070+000 до км 1071+000, на делу к.п.бр. 5347, КО Затоње

25. маја 2020.|

На основу чл. 10. став 1. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» 135/04,36/09)  даје следеће
25. мај 2020.

Захтев за одлучивање о потреби израде Студије о процени утицаја на животну средину пројекта експлоатације песка и шљунка из корита реке Дунав, на стационажи од км 1169+950 до км 1170+850, на делу к.п.бр. 2636, КО Земун

25. маја 2020.|

На основу чл. 10. став 1. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» 135/04,36/09)  даје следеће
25. мај 2020.

Захтев за одлучивање о потреби израде Студије о процени утицаја на животну средину пројекта експлоатације песка и шљунка из корита реке Дунав, на стационажи од км 1181+500 до км 1181+750, на делу к.п.бр. 5698, КО Батајница

25. маја 2020.|

На основу чл. 10. став 1. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» 135/04,36/09)  даје следеће
22. мај 2020.

Захтев за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта: Oзакоњење објекта ТЕНТ, за блокове А1 и А2, на катастарској парцели бој 1934/1 КО Уровци

22. маја 2020.|

На основу чл. 20. став 1, а у вези са чл. 29. став 1. и 3. и чл. 30. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04 и 36/09), а у складу са чл. 3., 4. и 5. Правилника о поступку јавног увида, презентацији и јавној расправи о Студији о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник РС» 69/05), као и на основу члана  109. Закона о општем управном поступку («Сл. гласник РС» 18/16),  даје следеће