Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

26. јун 2020.

Захтев за одлучивање о потреби израде Студије о процени утицаја на животну средину пројекта изградње двоструког надземног вода 2×110 kV од ДВ 110 kV бр. 107/2 ТС ”Тамнава Западно поље” – ТС ”Ваљево 3” – увођење у ТС 110/35 kV ”Уб”

26. јуна 2020.|

На основу чл. 10. став 1. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» број 135/04, 36/09) даје следеће О Б А В Е Ш Т Е Њ Е Обавештава се јавност и заинтересовани органи и организације да је носилац пројекта предузеће Електромрежа Србије, Центар за инвестиције Београд, поднелo Министарству заштите животне средине Захтев за одлучивање о потреби израде Студије о процени утицаја на животну средину пројекта изградње двоструког надземног вода 2×110 kV од ДВ 110 kV бр. 107/2 ТС ”Тамнава Западно поље” – ТС ”Ваљево 3” – увођење у ТС 110/35 kV ”Уб”, укупне дужине од око 26,3 km, заведен под бројем 353-02-1166/2020-03.
24. јун 2020.

Захтев за давање сагласности на Студије о процени утицаја на животну средину пројекта Реконструкције погона за брушење и тврдо хромирање ваљака

24. јуна 2020.|

На основу чл. 20. став 1, а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, бр. 135/04 и 36/09), у складу са члановима 3., 4. и 5. Правилника о поступку јавног увида, презентацији и јавној расправи о Студији о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, бр. 69/05), као и на основу члана 109. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, бр. 18/16), даје следеће
24. јун 2020.

Захтев за сагласност на ажурирану Студију о процени утицаја затеченог стања на животну средину пројекта производње легура магнезијума из отпада на бази магнезијума нестандардног квалитета

24. јуна 2020.|

На основу чл. 25., а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09), даје следеће О Б А В Е Ш Т Е Њ Е Носилац пројекта предузеће MG Serbien d.o.o, поднело је Министарству заштите животне средине захтев за сагласност на ажурирану Студију о процени утицаја затеченог стања на животну средину пројекта производње легура магнезијума из отпада на бази магнезијума нестандардног квалитета, до комерцијалног производа дефинисаних особина, као и постројења за третман отпадне ливачке шљаке и муља насталог таложењем отпадне воде из процеса прања ливачких лонаца и система за пречишћавање отпадних гасова – скрубера, све на к.п. 718, КО Бела Стена, СО Рашка.
19. јун 2020.

Захтев за сагласност на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта реконструкције и промене намене постојећег производног објекта ТПП за производњу минералних ђубрива у оквиру комплекса ”Elixir Prahovo”, к.п.бр. 2300, КО Прахово

19. јуна 2020.|

На основу чл. 20. став 1, а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09), као и на основу члана 145. Закона о општем управном поступку («Службени лист СРЈ» број 33/97, 31/01)  даје следеће
19. јун 2020.

Захтев за одлучивање о потреби израде Студије о процени утицаја на животну средину пројекта експлоатације речног наноса из корита реке Дунав, на стационажи од км 1103+000 до км 1103+400, на делу к.п.бр.2881, КО Дубравица

19. јуна 2020.|

На основу чл. 10. став 1. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» 135/04,36/09)  даје следеће