Консултација о прекограничном утицају на животну средину нацрта Генералног мастер плана саобраћаја Румуније

25. маја 2015.|

На основу чл. 23., Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04 и 88/10) ), кao i чл.10. Протокола о стратешкој процени утицаја на животну средину Конвенције о процени утицаја на животну средину у прекограничном контексту (Protocol on Strategic Environmental Assessment to the Convention on Environmental Impact Assessment in a Transboundary Context („Службени гласник Републике Србије“ – Meђународни уговори, бр.102/07) даје следеће