Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

18. februar 2019.

Obaveštenje o podnetoj notifikaciji u skladu sa ESPOO KONVENCIJOM za projekat „Interkonekcija nacionalnog gasnog sistema Rumunije sa odgovarajućim gasovodnim sistemom Republike Srbije uključujući napajanje, katodnu zaštitu i optička vlakna”

18. februara 2019.|

Ministarstvu zaštite životne sredine dostavljena je notifikacija za projekat „Interkonekcija nacionalnog gasnog sistema Rumunije sa sličnim gasovodnim sistemom Republike Srbije uključujući napajanje, katodnu zaštitu i optička vlakna” od strane Ministarstva životne sredine Rumunije, na engleskom jeziku, u skladu sa Espoo konvencijom, br. 353-02-00307/2019-03 od 18.02.2019. godine
5. septembar 2018.

Zahtev za saglasnost na Studiju o proceni uticaja projekta izgradnje parka vetroelektrana na lokalitetu Kostolca

5. septembra 2018.|

Na osnovu čl. 20. stav 1, a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. i čl. 32. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04, 36/09), kao i na osnovu člana 145. Zakona o opštem upravnom postupku („Službeni list SRJ“ broj 33/97, 31/01 i   „Sl. gl.  RS“ br. 30/10)  daje sledeće
28. jul 2017.

Strateške procene uticaja na životnu sredinu Strategije prometnog razvoja Republike Hrvatske (2014.-2030)

28. jula 2017.|

U skladu sa Protokolom o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu Konvencije o proceni uticaja na životnu sredinu u prekograničnom kontekstu, u proceduri konsultacija o prekograničnom uticaju na životnu sredinu Strateške procene uticaja na životnu sredinu Strategije prometnog razvoja Republike Hrvatske (2014.-2030), Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, je pozvalo na prekogranične konsultacije Republiku Srbiju, Ministarstvo zaštite životne sredine, da dostavi svoje eventualne komentare na moguće prekogranične uticaje na životnu sredinu na prostoru Republike Srbije usled realizacije navedene strategije. U skladu sa članovima 8. i 9. Protokola o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu, Konvencije o proceni uticaja na životnu sredinu u prekograničnom kontekstu, Ministarstvo zaštite životne sredine je u obavezi da omogući učešće u proceduri konsultacija o prekograničnom uticaju Strateške procene uticaja na životnu sredinu Strategije prometnog razvoja Republike Hrvatske (2014.-2030) zainteresovanim organima, organizacijama i javnost.
6. april 2016.

Uvid u sadržinu Strateške procena uticaja Nacionalnog programa za tretman istrošenog nuklearnog goriva i radioaktivnog otpada Mađarske

6. aprila 2016.|

U skladu sa Protokolom o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu Konvencije o proceni uticaja na životnu sredinu u prekograničnom kontekstu, u proceduri konsultacija o prekograničnom uticaju na životnu sredinu Nacionalnog programa za tretman istrošenog nuklearnog goriva i radioaktivnog otpada i Strateške procene uticaja na životnu sredinu Nacionalnog programa za tretman istrošenog nuklearnog goriva i radioaktivnog otpada, Ministarstvo poljoprivrede, odeljenje za zaštitu životne sredine Mađarske je pozvalo na prekogranične konsultacije Republiku Srbiju, Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine, da dostavi svoje eventualne komentare na moguće prekogranične uticaje na životnu sredinu na prostoru Republike Srbije usled realizacije navedenog plana.
9. februar 2016.

Konsultacije o prekograničnom uticaju Plana upravljanja vodnim područjima Republike Hrvatske 2016.-2021

9. februara 2016.|

Na osnovu čl. 23., Zakona o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04 i 88/10), kao i čl.10. Protokola o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu Konvencije o proceni uticaja na životnu sredinu u prekograničnom kontekstu (Protocol on Strategic Environmental Assessment to the Convention on Environmental Impact Assessment in a Transboundary Context („Službeni glasnik Republike Srbije“ – Međunarodni ugovori, br.102/07) daje sledeće