Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

23. јул 2019.

Решење o сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта уклањања постојећих објеката циглане и пратећих објеката на к.п. број 5427/1 КО Батајница

23. јула 2019.|

На основу чл. 25., а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09),  даје следеће
23. јул 2019.

Решење o сагласности на Студију о процени утицаја затеченог стања на животну средину пројекта изведених објеката на складишту ТНГ Чачак

23. јула 2019.|

На основу чл. 25., а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09),  даје следеће
23. јул 2019.

Решење о давању сагласности на ажурирану Студију о процени утицаја на животну средину пројекта изградње постројења за пречишћавање и третман отпадних вода ТЕ Костолац за блокове Б1, Б2 и будући блок Б

23. јула 2019.|

На основу чл. 25. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“ 135/04, 36/09),  даје следеће
22. јул 2019.

Решење o сагласности на Студију Студију о процени утицаја на животну средину пројекта изградње Аутопута Е-763, деоница Прељина-Пожега, од km 117+477.02 до km 147+675.00

22. јула 2019.|

На основу чл. 25., а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09),  даје следеће
27. јун 2019.

Решење о давању сагласности носиоцу пројекта Mинистарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, на Студију о процени утицаја на животну средину средину средину пројекта: Проширење капацитета терминала за расуте и генералне терете Луке Смедерево

27. јуна 2019.|

На основу чл. 25. став 1. и 2., а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09),  даје следеће