Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

25. decembar 2019.

Rešenje o davanju saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta Izgradnje “Pretakališta kamionskih i vagon cisterni” na KP 52 i 58 KO Niš –  Crveni krst i Rekonstrukcije „Rezervoarskog prostora, pumpne stanice i cevovodne instalacije“

25. decembra 2019.|

Na osnovu čl. 25. a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Službeni glasnik RS“ 135/04, 36/09),  daje sledeće
18. decembar 2019.

Rešenje o davanju saglasnosti na ažuriranu Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta –Skladištenje i tretman neopasnog i opasnog otpada-EE otpad koji ne sadrži freon i otpadna vozila na k.p. br. 7306/4 i 7306/7 K.O. Valjevo

18. decembra 2019.|

Na osnovu čl. 25. a u vezi sa čl. 29. stav 2. i 3. i čl. 26. stav 2.  Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04, 36/09),  daje sledeće
3. decembar 2019.

Rešenje o davanju saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje fabrike za proizvodnju kreča na K.P. br. 1547/1 KO Kaona, Opština Kučevo

3. decembra 2019.|

Na osnovu čl. 25. a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Službeni glasnik RS“ 135/04, 36/09),  daje sledeće
29. oktobar 2019.

Rešenje o saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje hale površine 619 m2 za rafinaciju olova, ”EcoMet Reciklaža” d.o.o Loznica

29. oktobra 2019.|

Na osnovu čl. 25., a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04, 36/09),  daje sledeće
18. oktobar 2019.

Rešenje o davanju saglasnosti nosiocu projekta ”GASTRANS” d.o.o. – NOVI SAD

18. oktobra 2019.|

Na osnovu čl. 25. stav 1. i 2., a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04, 36/09),  daje sledeće