Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

14. januar 2020.

Rešenje o davanju saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje fabrike za proizvodnju kapsula za mašinsko pranje rublja, na k.p. br. 2880, KO Dedina, Grad Kruševac

14. januara 2020.|

Na osnovu čl. 25. a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Službeni glasnik RS“ 135/04, 36/09),  daje sledeće
26. decembar 2019.

Rešenje o davanju saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta rekonstrukcije i dogradnje pogona za proizvodnju kapsula za mašinsko pranje sudova, na k.p. br. 2880, KO Dedina, Grad Kruševac

26. decembra 2019.|

Na osnovu čl. 25. a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Službeni glasnik RS“ 135/04, 36/09),  daje sledeće
25. decembar 2019.

Rešenje o davanju saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta Izgradnje “Pretakališta kamionskih i vagon cisterni” na KP 52 i 58 KO Niš –  Crveni krst i Rekonstrukcije „Rezervoarskog prostora, pumpne stanice i cevovodne instalacije“

25. decembra 2019.|

Na osnovu čl. 25. a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Službeni glasnik RS“ 135/04, 36/09),  daje sledeće
18. decembar 2019.

Rešenje o davanju saglasnosti na ažuriranu Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta –Skladištenje i tretman neopasnog i opasnog otpada-EE otpad koji ne sadrži freon i otpadna vozila na k.p. br. 7306/4 i 7306/7 K.O. Valjevo

18. decembra 2019.|

Na osnovu čl. 25. a u vezi sa čl. 29. stav 2. i 3. i čl. 26. stav 2.  Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04, 36/09),  daje sledeće
3. decembar 2019.

Rešenje o davanju saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje fabrike za proizvodnju kreča na K.P. br. 1547/1 KO Kaona, Opština Kučevo

3. decembra 2019.|

Na osnovu čl. 25. a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Službeni glasnik RS“ 135/04, 36/09),  daje sledeće