Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

18. децембар 2018.

Решење о потреби и одређивању обима и садржаја Студије о процени утицаја на животну средину пројекта изградње државног пута А5 (Аутопут Е-761) Појате – Прељина, деоница Адрани – Мрчајевци

18. децембра 2018.|

На основу чл. 10. став 7. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» број 135/04, 36/09)  даје следеће
18. децембар 2018.

Решење о потреби и одређивању обима и садржаја Студије о процени утицаја на животну средину пројекта изградње државног пута А5 (Аутопут Е-761) Појате – Прељина, деоница Мрчајевци – Прељина

18. децембра 2018.|

На основу чл. 10. став 7. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» број 135/04, 36/09)  даје следеће
20. новембар 2018.

Решење о потреби и о одређивању обима и садржаја Студије о процени утицаја на животну средину пројекта реконструкције једносистемског у двосистемски далековод ДВ 110 kV број 117/1 и број 121/1 ТС Београд 2 – ТС Београд 22 – ТС Београд 35

20. новембра 2018.|

На основу чл. 10. став 7. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» број 135/04, 36/09)  даје следеће
9. септембар 2018.

Решење да није потребна израда Студије о процени утицаја на животну средину Допунског рударског пројекта експлоатације кречњака као техничко-грађевинског камена из лежишта ”Равње”

9. септембра 2018.|

Министарство заштите животне средине донело је Решење да није потребна израда Студије о процени утицаја на животну средину Допунског рударског пројекта експлоатације кречњака као техничко-грађевинског камена из лежишта ”Равње”, на к.п.бр. 55, 56, 57, 73/1, 812/2, 814/1, 814/2, 815/1, 815/2, 816/1, 816/2, 816/3, 816/4, 817, 818, 819, 820, 821/1, 822, 823, 824, 825, 826/1, 826/2, 826/3, 827, 828, 829, 830, 834/1, 834/2, 835 и 836, КО Равње, на териотрији града Ваљева, дана 27.08.2018. године, заведенo под бројем 353-02-1760/2018-03.
15. август 2018.

Решење о потреби и о одређивању обима и садржаја Студије о процени утицаја затеченог стања на животну средину пројекта изведених објеката на складишту ТНГ Чачак

15. августа 2018.|

На основу чл. 10. став 7. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» број 135/04, 36/09)  даје следеће