Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

10. septembar 2020.

Rešenje kojim se odlučuje da je potrebna procena i utvrđuje obim i sadržaj Studije o proceni uticaja na životnu sredinu za projekat – Centar za upravljanje otpadom „AVECO“

10. septembra 2020.|

Na osnovu čl. 10. stav 5, a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04, 36/09),  daje sledeće
2. septembar 2020.

Rešenje kojim se odlučuje da je potrebna procena i utvrđuje obim i sadržaj Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta pogona za rekondicioniranje ambalaže na lokaciji MITECO – KNEŽEVAC

2. septembra 2020.|

Na osnovu čl. 10. stav 5, a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04, 36/09),  daje sledeće  O  B  A  V  E  Š  T  E  NJ  E  Obaveštavaju se javnost i zainteresovani organi i organizacije da je ovaj organ doneo Rešenje kojim se odlučuje da je potrebna procena i utvrđuje obim i sadržaj Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta pogona za rekondicioniranje ambalaže na lokaciji MITECO – KNEŽEVAC, na k.p. br. 702/1, KO Rakovica, na teritoriji GO Rakovica, grada Beograda, nosioca projekta, preduzeće MITECO – KNEŽEVAC d.o.o. – Beograd,  Ulica Oslobođenja 39, Beograd, zaveden pod brojem 353-02-698/2020-03.
26. avgust 2020.

Rešenje kojim se odlučuje da je potrebna procena i utvrđuje obim i sadržaj Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta „Mobilno postrojenje za tretman opasnog otpada na teritoriji Republike Srbije, sa privremenim skladištenjem opreme na KP 200/1 KO Zasavica, Sremska Mitrovica“

26. avgusta 2020.|

Na osnovu čl. 10. stav 5, a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04, 36/09),  daje sledeće
24. jun 2020.

Rešenje kojim se odlučuje da je potrebna procena i utvrđuje obim i sadržaj Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta Utečnjavanje azota i kiseonika

24. juna 2020.|

Na osnovu čl. 10. stav 5, a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Službeni glasnik RS“, broj 135/04, 36/09), daje sledeće

O B A V E Š T E NJ E

Obaveštavaju se javnost i zainteresovani organi i organizacije da je ovaj organ doneo Rešenje kojim se odlučuje da je potrebna procena i utvrđuje obim i sadržaj Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta Utečnjavanje azota i kiseonika, na k.p. br.2571/4, KO Radinac, na teritoriji grada Smederevo, zaveden pod brojem 353-02-02902/2019-03 od 31.12.2019. godine, nosioca projekta „Messer Tehnogas“ AD Beograd, Banjički put 62, 11 000 Beograd.

Uvid u doneto rešenje može se izvršiti u prostorijama Ministarstva zaštite životne sredine u Beogradu, ul. Omladinskih brigada 1, kancelarija 426 kao i na službenom sajtu Ministarstva.

Zainteresovana javnost i nosilac projekta mogu izjaviti žalbu Vladi Republike Srbije na doneto rešenje, putem ovog organa, u roku od 15 dana od dana objavljivanja oglasa.

11. februar 2020.

Rešenje kojim se odlučuje da je potrebna procena i utvrđuje obim i sadržaj Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta Istakačko mesto za kiseline i lužine, Lokacija: TENT A, Obrenovac, K.P. 1934/1 K.O. Urovci

11. februara 2020.|

Na osnovu čl. 10. stav 5, a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Službeni glasnik RS“, broj 135/04, 36/09),  daje sledeće