Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

24. jun 2020.

Rešenje kojim se odlučuje da je potrebna procena i utvrđuje obim i sadržaj Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta Utečnjavanje azota i kiseonika

24. juna 2020.|

Na osnovu čl. 10. stav 5, a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Službeni glasnik RS“, broj 135/04, 36/09), daje sledeće

O B A V E Š T E NJ E

Obaveštavaju se javnost i zainteresovani organi i organizacije da je ovaj organ doneo Rešenje kojim se odlučuje da je potrebna procena i utvrđuje obim i sadržaj Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta Utečnjavanje azota i kiseonika, na k.p. br.2571/4, KO Radinac, na teritoriji grada Smederevo, zaveden pod brojem 353-02-02902/2019-03 od 31.12.2019. godine, nosioca projekta „Messer Tehnogas“ AD Beograd, Banjički put 62, 11 000 Beograd.

Uvid u doneto rešenje može se izvršiti u prostorijama Ministarstva zaštite životne sredine u Beogradu, ul. Omladinskih brigada 1, kancelarija 426 kao i na službenom sajtu Ministarstva.

Zainteresovana javnost i nosilac projekta mogu izjaviti žalbu Vladi Republike Srbije na doneto rešenje, putem ovog organa, u roku od 15 dana od dana objavljivanja oglasa.

11. februar 2020.

Rešenje kojim se odlučuje da je potrebna procena i utvrđuje obim i sadržaj Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta Istakačko mesto za kiseline i lužine, Lokacija: TENT A, Obrenovac, K.P. 1934/1 K.O. Urovci

11. februara 2020.|

Na osnovu čl. 10. stav 5, a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Službeni glasnik RS“, broj 135/04, 36/09),  daje sledeće
31. decembar 2019.

Rešenje o potrebi i o određivanju obima i sadržaja Studije o proceni uticaja zatečenog stanja na životnu sredinu projekta eksploatacije mermera kao arhitektonsko – građevinskog kamena iz ležišta ”Trešnjica”, KO Tvrdići

31. decembra 2019.|

Na osnovu čl. 10. stav 7. a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik R.Srbije» broj 135/04, 36/09)  daje sledeće
24. oktobar 2019.

Rešenje kojim se odlučuje da je potrebna procena i utvrđuje obim i sadržaj Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta rekonstrukcije pogona za brušenje i tvrdo hromiranje valjaka, na katastarkoj parceli broj 2571/15 KO Radinac, Grad Smederevo

24. oktobra 2019.|

Na osnovu čl. 10. stav 5, a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Službeni glasnik RS“, broj 135/04, 36/09),  daje sledeće
20. septembar 2019.

Rešenje kojim se odlučuje da je potrebna procena i utvrđuje obim i sadržaj Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje fabrike za proizvodnju kapsula za mašinsko pranje rublja, na KP br. 2880  KO Dedina, grad Kruševac

20. septembra 2019.|

Na osnovu čl. 10. stav 5, a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Službeni glasnik RS“, broj 135/04, 36/09),  daje sledeće