Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

31. decembar 2019.

Rešenje o potrebi i o određivanju obima i sadržaja Studije o proceni uticaja zatečenog stanja na životnu sredinu projekta eksploatacije mermera kao arhitektonsko – građevinskog kamena iz ležišta ”Trešnjica”, KO Tvrdići

31. decembra 2019.|

Na osnovu čl. 10. stav 7. a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik R.Srbije» broj 135/04, 36/09)  daje sledeće
24. oktobar 2019.

Rešenje kojim se odlučuje da je potrebna procena i utvrđuje obim i sadržaj Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta rekonstrukcije pogona za brušenje i tvrdo hromiranje valjaka, na katastarkoj parceli broj 2571/15 KO Radinac, Grad Smederevo

24. oktobra 2019.|

Na osnovu čl. 10. stav 5, a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Službeni glasnik RS“, broj 135/04, 36/09),  daje sledeće
20. septembar 2019.

Rešenje kojim se odlučuje da je potrebna procena i utvrđuje obim i sadržaj Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje fabrike za proizvodnju kapsula za mašinsko pranje rublja, na KP br. 2880  KO Dedina, grad Kruševac

20. septembra 2019.|

Na osnovu čl. 10. stav 5, a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Službeni glasnik RS“, broj 135/04, 36/09),  daje sledeće
18. septembar 2019.

Rešenje kojim se odlučuje da je potrebna procena i utvrđuje obim i sadržaj Studije o proceni uticaja na životnu sredinu za projekat postrojenja za upravljanje otpadom-kompleksa za privremeno skladištenje i tretman otpada na k.p. br. 5297/2 K.O. Kraljevo

18. septembra 2019.|

Na osnovu čl. 10. stav 5, a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04, 36/09),  daje sledeće
19. jul 2019.

Rešenje kojim se odlučuje da je potrebna procena i utvrđuje obim i sadržaj Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta „Rekonstrukcije i dogradnje fabrike kapsula za mašinsko pranje sudova“ na KP br. 2880  KO Dedina

19. jula 2019.|

Na osnovu čl. 10. stav 5, a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Službeni glasnik RS“, broj 135/04, 36/09),  daje sledeće