Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

18. април 2019.

Решење којим се одређује обим и садржај Студијe о процени утицаја на животну средину пројекта изградње фабрике за производњу креча на К.П. бр. 1547/1 КО Каона, Општина Кучево

18. априла 2019.|

На основу чл. 14. став 4., а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину (“Службени гласник РС”, бр. 135/04 и 36/09), даје следеће
26. март 2019.

Решење којим се носиоцу пројекта Град Ниш – Секретаријат за инвестиције Грдаске управе града Ниша, одређује обим и садржај Студије о процени утицаја на животну средину пројекта изградње централног постројења за пречишћавање отпадних вода „Цигански кључ“

26. марта 2019.|

На основу чл. 14. став 1. и 2., а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09), Mинистарство заштите животне средине даје следеће
20. март 2019.

Решење којим се одређује обим и садржај Студије о процени утицаја на животну средину пројекта магистралног гасовода – интерконектора, граница Бугарске – граница Мађарске, на територији Републике Србије, за Деоницу 1, граница Бугарске (Вршка чука) – Жабари

20. марта 2019.|

На основу чл. 14 став 4, а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» 135/04, 36/09)  даје следеће
13. март 2019.

Решење којим се носиоцу пројекта Rakita exploration“ д.о.о. Бор, одређује обим и садржај Студије о процени утицаја на животну средину пројекта извођења рударских радова у оквиру експлоатације чврстих минералних сировина на локацији Чукару Пеки

13. марта 2019.|

На основу чл. 14. став 1. и 2., а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09), Mинистарство заштите животне средине даје следеће
28. јануар 2019.

Решење о одређивању обима и садржаја Студије о процени утицаја на животну средину пројекта изградње Аутопута Е-763, деоница Прељина-Пожега

28. јануара 2019.|

На основу чл. 14. став 4. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» број 135/04, 36/09)  даје следеће