Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

26. oktobar 2018.

Rešenje nosiocu projekta A.D. Infrastruktura železnice Srbije” Beograd, o određivanju obima i sadržja za ažuriranje Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta rekonstrukcije i modernizacije jednokolosečne pruge Niš – Preševo – Državna granica sa JBRM

26. oktobra 2018.|

Na osnovu čl. 14. stav 1. i 2., a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04, 36/09), Ministarstvo zaštite životne sredine daje sledeće
18. septembar 2018.

Rešenje o određivanju obima i sadržaja Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje hale površine 619 m2 za rafinaciju olova, KO Zajača, Grad Loznica

18. septembra 2018.|

Na osnovu čl. 14. stav 4. a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik R.Srbije» broj 135/04, 36/09)  daje sledeće
11. septembar 2018.

Rešenje kojim se određuje obim i sadržaj Studije o proceni uticaja na životnu projekta eksploatacije dijabaza kao TGK na površinskom kopu ”Veliki Bašinac”

11. septembra 2018.|

Na osnovu čl. 14. stav 1, a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik R.Srbije» 135/04, 36/09)  daje sledeće
6. septembar 2018.

Rešenje kojim se nosiocu projekta „Beo Čista Energija“ d.o.o. Beograd, određuje obim i sadržaj Studije o proceni uticaja na životnu sredinu

6. septembra 2018.|

Na osnovu čl. 14. stav 1. i 2., a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04, 36/09), Ministarstvo zaštite životne sredine daje sledeće
9. avgust 2018.

Rešenje kojim se nosiocu projekta „Ekotane“ d.o.o. Beograd, određuje obim i sadržaj Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta postrojenja za skladištenje opasnog otpada i proces solidifikacije i inertizacije zauljenih materija i obrade zauljenih voda

9. avgusta 2018.|

Na osnovu čl. 14. stav 1. i 2., a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04, 36/09), Ministarstvo zaštite životne sredine daje sledeće