Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

30. oktobar 2019.

Rešenje o određivanju obima i sadržaja Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje državnog puta A5 (Autoput E-761) Pojate – Preljina

30. oktobra 2019.|

Na osnovu čl. 14. stav 7. a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik R.Srbije» broj 135/04, 36/09)  daje sledeće
18. oktobar 2019.

Rešenje kojim se nosiocu projekta Regionalni centar za upravljanje otpadom „Eko Tamnava“

18. oktobra 2019.|

Na osnovu čl. 14. stav 1. i 2., a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04, 36/09), Ministarstvo zaštite životne sredine daje sledeće
10. oktobar 2019.

Rešenje kojim se određuje obim i sadržaj Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta produženja radnog veka i povećanja snage blokova A1 i A2, snage 2h210 MW, na katastarskoj parceli 1934/1 K.O. Urovci, Gradska opština Obrenovac

10. oktobra 2019.|

Na osnovu čl. 14. stav 4., a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (“Službeni glasnik RS”, br. 135/04 i 36/09), daje sledeće
30. septembar 2019.

Rešenje o određivanju obima i sadržaja ažurirane Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta postrojenja za tretman otpadne livačke šljake i mulja

30. septembra 2019.|

Na osnovu čl. 14. stav 4. a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik R.Srbije» broj 135/04, 36/09)  daje sledeće
28. septembar 2019.

Rešenje kojim se određuje obim i sadržaj Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje međunarodnog putničkog pristaništa na reci Dunav

28. septembra 2019.|

Na osnovu čl. 14., a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04, 36/09),  daje sledeće