Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

3. новембар 2019.

Решење о одређивању обима и садржаја ажуриране Студије о процени утицаја на животну средину пројекта складиштења и механичког третмана опасног отпада

3. новембра 2019.|

На основу чл. 14. став 4. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» број 135/04, 36/09)  даје следеће
30. октобар 2019.

Решење о одређивању обима и садржаја Студије о процени утицаја на животну средину пројекта изградње државног пута А5 (Аутопут Е-761) Појате – Прељина, деоница Мрчајевци – Прељина

30. октобра 2019.|

На основу чл. 14. став 7. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» број 135/04, 36/09)  даје следеће
30. октобар 2019.

Решење о одређивању обима и садржаја Студије о процени утицаја на животну средину пројекта изградње државног пута А5 (Аутопут Е-761) Појате – Прељина

30. октобра 2019.|

На основу чл. 14. став 7. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» број 135/04, 36/09)  даје следеће
18. октобар 2019.

Решење којим се носиоцу пројекта Регионални центар за управљање отпадом „Еко Тамнава“

18. октобра 2019.|

На основу чл. 14. став 1. и 2., а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09), Mинистарство заштите животне средине даје следеће
10. октобар 2019.

Решење којим се одређује обим и садржај Студијe о процени утицаја на животну средину пројекта продужења радног века и повећања снаге блокова А1 и А2, снаге 2х210 MW, на катастарској парцели 1934/1 К.О. Уровци, Градска општина Обреновац

10. октобра 2019.|

На основу чл. 14. став 4., а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину (“Службени гласник РС”, бр. 135/04 и 36/09), даје следеће