Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

26. mart 2019.

Rešenje kojim se nosiocu projekta Grad Niš – Sekretarijat za investicije Grdaske uprave grada Niša, određuje obim i sadržaj Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje centralnog postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda „Ciganski ključ“

26. marta 2019.|

Na osnovu čl. 14. stav 1. i 2., a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04, 36/09), Ministarstvo zaštite životne sredine daje sledeće
20. mart 2019.

Rešenje kojim se određuje obim i sadržaj Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta magistralnog gasovoda – interkonektora, granica Bugarske – granica Mađarske, na teritoriji Republike Srbije, za Deonicu 1, granica Bugarske (Vrška čuka) – Žabari

20. marta 2019.|

Na osnovu čl. 14 stav 4, a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik R.Srbije» 135/04, 36/09)  daje sledeće
13. mart 2019.

Rešenje kojim se nosiocu projekta Rakita exploration“ d.o.o. Bor, određuje obim i sadržaj Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta izvođenja rudarskih radova u okviru eksploatacije čvrstih mineralnih sirovina na lokaciji Čukaru Peki

13. marta 2019.|

Na osnovu čl. 14. stav 1. i 2., a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04, 36/09), Ministarstvo zaštite životne sredine daje sledeće
28. januar 2019.

Rešenje o određivanju obima i sadržaja Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje Autoputa E-763, deonica Preljina-Požega

28. januara 2019.|

Na osnovu čl. 14. stav 4. a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik R.Srbije» broj 135/04, 36/09)  daje sledeće
10. januar 2019.

Rešenje kojim se nosiocu projekta JP „Putevi Srbije“ Beograd, određuje obim i sadržaj Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje državnog puta A5 (Autoput E-761) Pojate – Preljina

10. januara 2019.|

Na osnovu čl. 14. stav 1. i 2., a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04, 36/09), Ministarstvo zaštite životne sredine daje sledeće