Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

9. јун 2019.

Решење којим се одлучује да је потребна израда Студије о процени утицаја затеченог стања на животну средину постројења за складиштење и претакање нафтних деривата и течног нафтног гаса, на к.п.бр. 14322/4, КО Земун

9. јуна 2019.|

На основу чл. 10. став 5, а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09),  даје следеће
9. јун 2019.

Решење да није потребна израда Студије о процени утицаја на животну средину пројекта експлоатације речног наноса са спруда уз десну обалу, у кориту реке Велике Мораве, КО Милошевац

9. јуна 2019.|

На основу чл. 10. став 6. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» 135/04,36/09)  даје следеће
9. јун 2019.

Решење да није потребна израда Студије о процени утицаја на животну средину експлоатације речног наноса са спруда уз десну обалу, у кориту реке Велике Мораве, КО Пољана

9. јуна 2019.|

На основу чл. 10. став 6. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» 135/04,36/09)  даје следеће
9. јун 2019.

Решење да није потребна израда Студије о процени утицаја на животну средину Допунског рударског пројекта експлоатације кречњака као техничко-грађевинског камена из лежишта ”Равње”

9. јуна 2019.|

На основу чл. 10. став 1. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» 135/04,36/09)  даје следеће
9. јун 2019.

Решење да није потребна израда Студије о процени утицаја на животну средину пројекта експлоатације архитектонско – грађевинског камена на површинском копу ”Трњаци”

9. јуна 2019.|

На основу чл. 10. став 1. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» 135/04,36/09)  даје следеће