Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

23. август 2019.

Решење којим се одлучује да за пројекат складишта неопасног отпада „ИНОС-НАПРЕДАК“ Д.О.О. МИШАР није потребна процена утицаја на животну средину

23. августа 2019.|

На основу чл. 10. став 6, а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09), даје следеће  О Б А В Е Ш Т Е Њ Е
15. август 2019.

Решење којим се одлучује да није потребна процена утицаја на животну средину пројекта изградње хотела „STATTWERK“

15. августа 2019.|

На основу чл. 10. став 6, а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09),  даје следеће                       О  Б  А  В  Е  Ш  Т  Е  Њ  Е  Обавештавају се јавност и заинтерeсовани органи и организације да је овај орган донео Решење којим се одлучује да није потребна процена утицаја на животну средину пројекта изградње хотела „STATTWERK“ односно, пројекта за реконструкцију постојећег објекта у објекат Хотел „STATTWERK“ на Зеленом венцу, на к.п. бр. 2168, К.О. Стари град, на територији града Београда у складу са Планом генералне регулације грађевинског подручја сeдишта јединице локалне самоуправе-град Београд („Сл. лист града Београда“, бр. 20/16), заведен под бројем 353-02-01010/2019-03 од  16.05.2019.године,носиоца пројекта, STATTWERK  д.о.о. Београд , Зелени венац 18 (овлашћење на име акционарског друштва Машинопројект КОПРИНГ АД из Београда, Добрињска 8а).
1. август 2019.

Решење да није потребна израда Студије о процени утицаја на животну средину пројекта експлоатације речног наноса са спруда лоцираног уз леву обалу реке Велике Мораве од km 162+485,17 до km   162+565,17 на К.П. бр. 2616/2, 2616/1, 2562, 2561 и 2559 КО Поточац

1. августа 2019.|

На основу чл. 10. став 1. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» 135/04,36/09)  даје следеће
19. јул 2019.

Решење носиоцу пројекта „PWW Депонија Два“ д.о.о. Лесковац

19. јула 2019.|

На основу чл. 10. став 1. и 2., а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09),  даје следеће
9. јул 2019.

Решење носиоцу пројекта „Близанци“ д.о.о. – Велесница код Кладова, о немању потребе за израдом Студије о процени утицаја на животну средину за пројекат пројекат експлоатације песка и шљунка на површинском копу „Буторке“ код Кладова

9. јула 2019.|

На основу чл. 10. став 1. и 2., а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09),  даје следеће