Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

10. јун 2019.

Решење носиоцу пројекта ЈП Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда, ул. Његошева бр. 84, о немању потребе за израдом Студије о процени утицаја на животну средину пројекта: денивелисани пешачки прелаз

10. јуна 2019.|

На основу чл. 10. став 6, а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09),  даје следеће
10. јун 2019.

Решење да није потребна процена утицаја на животну средину за потребе пројекта прикључења блокова ТЕНТ А3 и А4 на топлификациону мрежу Обреновца, на катастарској парцели 1934/1 К.О. Уровци

10. јуна 2019.|

На основу чл. 10. став 7., а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09),  даје следеће
9. јун 2019.

Решење да није потребна израда Студије о процени утицаја на животну средину пројекта вађења речног наноса из реке Дрине, на стационажи од км 33+160 до км 33+405, на к.п. број 141 и 142/1, КО Лешница

9. јуна 2019.|

На основу чл. 10. став 6. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» 135/04,36/09)  даје следеће
9. јун 2019.

Решење да није потребна израда Студије о процени утицаја на животну средину пројекта вађења речног наноса из реке Дрине, на стационажи од км 31+280 до км 31+400, на к.п. број 149 и 150, КО Лешница

9. јуна 2019.|

На основу чл. 10. став 6. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» 135/04,36/09)  даје следеће
9. јун 2019.

Решење којим се одлучује да је потребна израда Студије о процени утицаја затеченог стања на животну средину постројења за складиштење и претакање нафтних деривата и течног нафтног гаса, на к.п.бр. 14322/4, КО Земун

9. јуна 2019.|

На основу чл. 10. став 5, а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09),  даје следеће