Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

29. јул 2020.

Решење да није потребна израда Студије о процени утицаја на животну средину пројекта реконструкције државног пута IIБ реда број 352 са путним објектом преко аутопута IA реда број А1 – надвожњак код Колара, деоница Смедерево (Колари) – петља Колари

29. јула 2020.|

На основу чл. 10., а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04 и 36/09),  даје следеће
24. јул 2020.

Решење да није потребна израда Студије о процени утицаја на животну средину пројекта експлоатације речног наноса из корита реке Саве, на стационажи од км 109+000 до км 109+950

24. јула 2020.|

На основу чл. 10. став 6. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» 135/04,36/09) даје следеће О Б А В Е Ш Т Е Њ Е
24. јул 2020.

Решење да није потребна израда Студије о процени утицаја на животну средину пројекта експлоатације речног наноса из корита реке Саве, на стационажи од км 112+200 до км 113+000

24. јула 2020.|

На основу чл. 10. став 6. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» 135/04,36/09) даје следеће О Б А В Е Ш Т Е Њ Е
24. јул 2020.

Решење да није потребна израда Студије о процени утицаја на животну средину пројекта експлоатације речног наноса из корита реке Саве, на стационажи од км 99+000 до км 100+000

24. јула 2020.|

На основу чл. 10. став 6. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» 135/04,36/09) даје следеће О Б А В Е Ш Т Е Њ Е
17. јул 2020.

Решење којим се одлучује да за пројекат третмана мале пластичне амбалаже контаминиране опасним супстанцама на локацији у Шапцу, на к.п. бр. 328/4, К.О. Мишар

17. јула 2020.|

На основу чл. 10. став 6, а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09),  даје следеће