Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

10. septembar 2019.

Rešenje da nije potrebna izrada Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje autopretakališta na skladištu naftnih derivata Požega

10. septembra 2019.|

Na osnovu čl. 10. stav 7. a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik R.Srbije» broj 135/04, 36/09)  daje sledeće
2. septembar 2019.

Rešenje da nije potrebna izrada Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta eksploatacije peska i šljunka iz desnog uređenog inundacionog priobalja reke Velike Morave sa lokacije Ada na delu KP 7369/1 KO Ćuprija Van i dela KP 2246/49 KO Ostrikovac

2. septembra 2019.|

Na osnovu čl. 10. stav 1. a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik R.Srbije» 135/04,36/09)  daje sledeće
23. avgust 2019.

Rešenje kojim se odlučuje da za projekat skladišta neopasnog otpada „INOS-NAPREDAK“ D.O.O. MIŠAR nije potrebna procena uticaja na životnu sredinu

23. avgusta 2019.|

Na osnovu čl. 10. stav 6, a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04, 36/09), daje sledeće  O B A V E Š T E NJ E
15. avgust 2019.

Rešenje kojim se odlučuje da nije potrebna procena uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje hotela „STATTWERK“

15. avgusta 2019.|

Na osnovu čl. 10. stav 6, a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04, 36/09),  daje sledeće                       O  B  A  V  E  Š  T  E  NJ  E  Obaveštavaju se javnost i zainteresovani organi i organizacije da je ovaj organ doneo Rešenje kojim se odlučuje da nije potrebna procena uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje hotela „STATTWERK“ odnosno, projekta za rekonstrukciju postojećeg objekta u objekat Hotel „STATTWERK“ na Zelenom vencu, na k.p. br. 2168, K.O. Stari grad, na teritoriji grada Beograda u skladu sa Planom generalne regulacije građevinskog područja sedišta jedinice lokalne samouprave-grad Beograd („Sl. list grada Beograda“, br. 20/16), zaveden pod brojem 353-02-01010/2019-03 od  16.05.2019.godine,nosioca projekta, STATTWERK  d.o.o. Beograd , Zeleni venac 18 (ovlašćenje na ime akcionarskog društva Mašinoprojekt KOPRING AD iz Beograda, Dobrinjska 8a).
1. avgust 2019.

Rešenje da nije potrebna izrada Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta eksploatacije rečnog nanosa sa spruda lociranog uz levu obalu reke Velike Morave od km 162+485,17 do km   162+565,17 na K.P. br. 2616/2, 2616/1, 2562, 2561 i 2559 KO Potočac

1. avgusta 2019.|

Na osnovu čl. 10. stav 1. a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik R.Srbije» 135/04,36/09)  daje sledeće