Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

17. septembar 2020.

Rešenje da nije potrebna izrada Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje saobraćajnog priključka u industrijskoj zoni „Zapadna Morava“ na km 46+945 na državni put IB reda br.23

17. septembra 2020.|

Na osnovu čl. 10., a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04 i 36/09),  daje sledeće
8. septembar 2020.

Rešenje da nije potrebna izrada Studije o proceni uticaja na životnu sredinu za projekat Apart hotela sa komercijalnim sadržajima spratnosti 2PO+P+2+3PK na GP1

8. septembra 2020.|

Na osnovu čl. 10., a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04 i 36/09), daje sledeće O B A V E Š T E NJ E
2. septembar 2020.

Rešenje da nije potrebna izrada Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta rekonstrukcije  Hale 1, PJ Livnica

2. septembra 2020.|

Na osnovu čl. 10. stav 7. a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik R.Srbije» broj 135/04, 36/09)  daje sledeće O B A V E Š T E NJ E Obaveštava se javnost i zainteresovani organi i organizacije da je ovaj organ doneo Rešenje da nije potrebna izrada Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta rekonstrukcije  Hale 1, PJ Livnica – dislokacija linije za sečenje i frezovanje aluminijumskih blokova (L-4/5),  u postojećem objektu površine 268 m2, na k.p 4342/2 KO Sevojno, Grad Užice, zaveden pod brojem 353-02-867/2020-03.
2. septembar 2020.

Rešenje da nije potrebna izrada Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje dalekovoda DV 110 kV TS Ljubovija – granica/Srebrenica

2. septembra 2020.|

Na osnovu čl. 10. stav 7. a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik R.Srbije» broj 135/04, 36/09)  daje sledeće O B A V E Š T E NJ E Obaveštava se javnost i zainteresovani organi i organizacije da je ovaj organ doneo Rešenje da nije potrebna izrada Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje dalekovoda DV 110 kV TS Ljubovija – granica/Srebrenica, ukupne dužine od 2,6 km, zaveden pod brojem 353-02-1159/2020-03.
11. avgust 2020.

Rešenje da nije potrebna izrada Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta eksploatacije rečnog nanosa iz reke Zapadne Morave, na stacionaži km 20+000 do km 20+200, na k.p. broj 6418, 6409/1, 6409/2, 6142/1, 6412/2, 6405, 6420, 6419 i 6413, KO Kukljin

11. avgusta 2020.|

Na osnovu čl. 10. stav 6. a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik R.Srbije» 135/04,36/09)  daje sledeće