Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

24. jun 2020.

Rešenje kojim se odlučuje da je potrebna procena i utvrđuje obim i sadržaj Studije o proceni uticaja na životnu sredinu za projekat – Centar za skladištenje opasnog i neopasnog otpada „AVECO“

24. juna 2020.|

Na osnovu čl. 10. stav 5, a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04, 36/09), daje sledeće  O B A V E Š T E NJ E
18. jun 2020.

Rešenje da nije potrebna izrada Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje državnog puta II reda od državnog puta IIA reda broj 217 do autoputa E-75, Beograd – Niš i denivelisane raskrsnice „Sokobanja“ na autoputu E-75

18. juna 2020.|

Na osnovu čl. 10., a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04 i 36/09),  daje sledeće
9. jun 2020.

Rešenje kojim se odlučuje da za projekat -skladište opasnog otpada (magacin 1) u postrojenju za reciklažu na k.p. 3520/9 K.O.VRČIN

9. juna 2020.|

Na osnovu čl. 10. stav 6, a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04, 36/09),  daje sledeće
29. maj 2020.

Rešenje kojim se odlučuje da nije potrebna procena uticaja na životnu sredinu za projekat proizvodnje ulja za loženje(mazuta) i gasnog ulja ekstra lakog evro el (lož ulja) u sklopu postojećeg pogona i tehnološke opreme na k.p. br. 547/1, K.O. SUKOVO

29. maja 2020.|

Na osnovu čl. 10. stav 6, a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04, 36/09),  daje sledeće
29. maj 2020.

Rešenje kojim se odlučuje da nije potrebna procena uticaja na životnu sredinu za dalekovod 110kV br. 148/2 TC Bor 2- TC Zaječar 2

29. maja 2020.|

Na osnovu čl. 10. stav 6, a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04, 36/09),  daje sledeće