Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

17. септембар 2020.

Решење да није потребна израда Студије о процени утицаја на животну средину пројекта изградње саобраћајног прикључка у индустријској зони „Западна Морава“ на km 46+945 на државни пут IБ реда бр.23

17. септембра 2020.|

На основу чл. 10., а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04 и 36/09),  даје следеће
8. септембар 2020.

Решење да није потребна израда Студије о процени утицаја на животну средину за пројекат Апарт хотела са комерцијалним садржајима спратности 2ПО+П+2+3ПК на ГП1

8. септембра 2020.|

На основу чл. 10., а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04 и 36/09), даје следеће О Б А В Е Ш Т Е Њ Е
2. септембар 2020.

Решење да није потребна израда Студије о процени утицаја на животну средину пројекта реконструкције  Хале 1, ПЈ Ливница

2. септембра 2020.|

На основу чл. 10. став 7. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» број 135/04, 36/09)  даје следеће О Б А В Е Ш Т Е Њ Е Обавештава се јавност и заинтересовани органи и организације да је овај орган донео Решење да није потребна израда Студије о процени утицаја на животну средину пројекта реконструкције  Хале 1, ПЈ Ливница – дислокација линије за сечење и фрезовање алуминијумских блокова (Л-4/5),  у постојећем објекту површине 268 m2, на к.п 4342/2 КО Севојно, Град Ужице, заведен под бројем 353-02-867/2020-03.
2. септембар 2020.

Решење да није потребна израда Студије о процени утицаја на животну средину пројекта изградње далековода ДВ 110 kV ТС Љубовија – граница/Сребреница

2. септембра 2020.|

На основу чл. 10. став 7. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» број 135/04, 36/09)  даје следеће О Б А В Е Ш Т Е Њ Е Обавештава се јавност и заинтересовани органи и организације да је овај орган донео Решење да није потребна израда Студије о процени утицаја на животну средину пројекта изградње далековода ДВ 110 kV ТС Љубовија – граница/Сребреница, укупне дужине од 2,6 km, заведен под бројем 353-02-1159/2020-03.
11. август 2020.

Решење да није потребна израда Студије о процени утицаја на животну средину пројекта експлоатације речног наноса из реке Западне Мораве, на стационажи км 20+000 до км 20+200, на к.п. број 6418, 6409/1, 6409/2, 6142/1, 6412/2, 6405, 6420, 6419 и 6413, КО Кукљин

11. августа 2020.|

На основу чл. 10. став 6. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» 135/04,36/09)  даје следеће