Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

9. јул 2019.

Решење носиоцу пројекта „Близанци“ д.о.о. – Велесница код Кладова, о немању потребе за израдом Студије о процени утицаја на животну средину за пројекат пројекат експлоатације песка и шљунка на површинском копу „Буторке“ код Кладова

9. јула 2019.|

На основу чл. 10. став 1. и 2., а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09),  даје следеће
20. јун 2019.

Решење да није потребна израда Студије о процени утицаја на животну средину пројекта реконструкције друмског моста преко реке Ибар – Мехов Крш

20. јуна 2019.|

На основу чл. 10. став 7. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» број 135/04, 36/09)  даје следеће
19. јун 2019.

Решење којим се одлучује да није потребна процена утицаја на животну средину пројекта изградње привремених градилишних објеката за потребе реконструкције полетно-слетних стаза и платформи АЕРОДРОМА“НИКОЛА ТЕСЛА“, БЕОГРАД

19. јуна 2019.|

На основу чл. 10. став 6, а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09),  даје следеће
10. јун 2019.

Решење којим се одлучује да није потребна процена утицаја на животну средину за пројекат изградње ванградског топловода за пренос енергије из ТЕ „Никола Тесла А“Обреновац -ТО Нови Београд, у К.О. Уровци

10. јуна 2019.|

На основу чл. 10. став 6, а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09),  даје следеће
10. јун 2019.

Решење носиоцу пројекта ЈП Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда, ул. Његошева бр. 84, о немању потребе за израдом Студије о процени утицаја на животну средину пројекта: денивелисани пешачки прелаз

10. јуна 2019.|

На основу чл. 10. став 6, а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09),  даје следеће