Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

19. август 2020.

Решење којим се носиоцу пројекта „Бео чиста енергија“ д.о.о. Београд, одређује обим и садржај за ажурирање Студије о процени утицаја на животну средину пројекта изградње постројења за енергетско искоришћење комуналног отпада и депонијског гаса на локацији Винча

19. августа 2020.|

На основу чл. 14. став 1. и 2., а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09), Mинистарство заштите животне средине даје следеће
11. август 2020.

Решење да није потребна израда Студије о процени утицаја на животну средину пројекта експлоатације речног наноса из реке Западне Мораве, на стационажи км 20+000 до км 20+200, на к.п. број 6418, 6409/1, 6409/2, 6142/1, 6412/2, 6405, 6420, 6419 и 6413, КО Кукљин

11. августа 2020.|

На основу чл. 10. став 6. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» 135/04,36/09)  даје следеће
11. август 2020.

Решење о давању сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта пројекта постројења за производњу креча капацитета 350t/dan на платоу каменолома „Суви До“

11. августа 2020.|

На основу чл. 25. а у вези са чл. 29. став 2. и 3. и чл. 26. став 2.  Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09),  даје следеће
11. август 2020.

Решење да није потребна израда Студије о процени утицаја на животну средину пројекта реконструкције друмског моста преко Мусине реке у месту Дракчићи

11. августа 2020.|

На основу чл. 10., а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04 и 36/09),  даје следеће
6. август 2020.

Решење о сагласности на Студију о процени утицаја затеченог стања на животну средину пројекта експлоатације мермера као архитектонско – грађевинског камена из лежишта ”Трешњица”

6. августа 2020.|

На основу чл. 25., а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09),  даје следеће