Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

2. септембар 2020.

Решење да није потребна израда Студије о процени утицаја на животну средину пројекта реконструкције  Хале 1, ПЈ Ливница

2. септембра 2020.|

На основу чл. 10. став 7. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» број 135/04, 36/09)  даје следеће О Б А В Е Ш Т Е Њ Е Обавештава се јавност и заинтересовани органи и организације да је овај орган донео Решење да није потребна израда Студије о процени утицаја на животну средину пројекта реконструкције  Хале 1, ПЈ Ливница – дислокација линије за сечење и фрезовање алуминијумских блокова (Л-4/5),  у постојећем објекту површине 268 m2, на к.п 4342/2 КО Севојно, Град Ужице, заведен под бројем 353-02-867/2020-03.
2. септембар 2020.

Решење да није потребна израда Студије о процени утицаја на животну средину пројекта изградње далековода ДВ 110 kV ТС Љубовија – граница/Сребреница

2. септембра 2020.|

На основу чл. 10. став 7. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» број 135/04, 36/09)  даје следеће О Б А В Е Ш Т Е Њ Е Обавештава се јавност и заинтересовани органи и организације да је овај орган донео Решење да није потребна израда Студије о процени утицаја на животну средину пројекта изградње далековода ДВ 110 kV ТС Љубовија – граница/Сребреница, укупне дужине од 2,6 km, заведен под бројем 353-02-1159/2020-03.
2. септембар 2020.

Решење којим се одлучује да је потребна процена и утврђује обим и садржај Студије о процени утицаја на животну средину пројекта погона за рекондиционирање амбалаже на локацији МITECO – KNEŽEVAC

2. септембра 2020.|

На основу чл. 10. став 5, а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09),  даје следеће  О  Б  А  В  Е  Ш  Т  Е  Њ  Е  Обавештавају се јавност и заинтерeсовани органи и организације да је овај орган донео Решење којим се одлучује да је потребна процена и утврђује обим и садржај Студије о процени утицаја на животну средину пројекта погона за рекондиционирање амбалаже на локацији МITECO – KNEŽEVAC, на к.п. бр. 702/1, КО Раковица, на територији ГО Раковица, града Београда, носиоца пројекта, предузећe МITECO – KNEŽEVAC d.o.o. – Београд,  Улица Ослобођења 39, Београд, заведен под бројем 353-02-698/2020-03.
28. август 2020.

Решење о давању сагласности носиоцу пројекта ЈП Електропривреда Србије Београд, на ажурирану Студију о процени утицаја на животну средину средину пројекта изградње постројења за одсумпоравање димних гасова ТЕ Костолац Б, на катастарској парцели број 303 КО Костолац село

28. августа 2020.|

На основу чл. 25. став 1. и 2., а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09),  даје следеће
26. август 2020.

Решење којим се одлучује да је потребна процена и утврђује обим и садржај Студије о процени утицаја на животну средину пројекта „Мобилно постројење за третман опасног отпада на територији Републике Србије, са привременим складиштењем опреме на КП 200/1 КО Засавица, Сремска Митровица“

26. августа 2020.|

На основу чл. 10. став 5, а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09),  даје следеће