Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

12. март 2020.

Решење о давању сагласности носиоцу пројекта Град Врање – Кабинет градоначелника, на ажурирану Студију о процени утицаја на животну средину средину пројекта постројења за пречишћавање отпадних вода на кат.парцели број 12935 КО Врање 1

12. марта 2020.|

На основу чл. 25. став 1. и 2., а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09),  даје следеће
12. март 2020.

Решење о давању сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта за доградњу постојеће депоније пепела, шљаке и гипса у „ТЕНТ – А“ у Обреновцу

12. марта 2020.|

На основу чл. 25. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“ 135/04, 36/09),  даје следеће
11. март 2020.

Решење да није потребна израда Студије о процени утицаја на животну средину пројекта уклањања линије вертикални конти лив у згради број 3, објекта за производњу руде гвожђа и црне металургије – 401, хала челичане на к.п.бр. 2571/25, КО Радинац

11. марта 2020.|

На основу чл. 10. став 6. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» 135/04,36/09)  даје следеће
11. март 2020.

Решење да није потребна израда Студије о процени утицаја на животну средину пројекта реконструкције Терминала 2 – дела објекта на првом спрату, за потребе ”Dufry duty free shop-a” (Main shop-a и ресторана ”Kapital”), на делу к.п.бр. 5255, КО Сурчин

11. марта 2020.|

На основу чл. 10. став 6. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» 135/04,36/09)  даје следеће
10. март 2020.

Решење о давању сагласности на Студију о процени утицаја на животну пројекта постројења за складиштење опасног отпада и процес солидификације и инертизације зауљених материја и обраде зауљених вода на к.п. бр. 523 К.О. Уб

10. марта 2020.|

На основу чл. 25. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“ 135/04, 36/09),  даје следеће