Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

20. septembar 2019.

Rešenje kojim se odlučuje da je potrebna procena i utvrđuje obim i sadržaj Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje fabrike za proizvodnju kapsula za mašinsko pranje rublja, na KP br. 2880  KO Dedina, grad Kruševac

20. septembra 2019.|

Na osnovu čl. 10. stav 5, a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Službeni glasnik RS“, broj 135/04, 36/09),  daje sledeće
18. septembar 2019.

Rešenje kojim se odlučuje da je potrebna procena i utvrđuje obim i sadržaj Studije o proceni uticaja na životnu sredinu za projekat postrojenja za upravljanje otpadom-kompleksa za privremeno skladištenje i tretman otpada na k.p. br. 5297/2 K.O. Kraljevo

18. septembra 2019.|

Na osnovu čl. 10. stav 5, a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04, 36/09),  daje sledeće
10. septembar 2019.

Rešenje da nije potrebna izrada Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje autopretakališta na skladištu naftnih derivata Požega

10. septembra 2019.|

Na osnovu čl. 10. stav 7. a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik R.Srbije» broj 135/04, 36/09)  daje sledeće
3. septembar 2019.

Rešenje o saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta Autoputa E-80, deonica Niš – Pločnik

3. septembra 2019.|

Na osnovu čl. 25, a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04, 36/09),  daje sledeće
2. septembar 2019.

Rešenje da nije potrebna izrada Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta eksploatacije peska i šljunka iz desnog uređenog inundacionog priobalja reke Velike Morave sa lokacije Ada na delu KP 7369/1 KO Ćuprija Van i dela KP 2246/49 KO Ostrikovac

2. septembra 2019.|

Na osnovu čl. 10. stav 1. a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik R.Srbije» 135/04,36/09)  daje sledeće