Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

17. septembar 2020.

Rešenje da nije potrebna izrada Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje saobraćajnog priključka u industrijskoj zoni „Zapadna Morava“ na km 46+945 na državni put IB reda br.23

17. septembra 2020.|

Na osnovu čl. 10., a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04 i 36/09),  daje sledeće
11. septembar 2020.

Rešenje o davanju saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta Reciklažnog centra „YUNIRISK“ sa postrojenjem za inertizaciju industrijskih otpada MID-MIX tehnologijom, u Barajevu

11. septembra 2020.|

Na osnovu čl. 25. a u vezi sa čl. 29. stav 2. i 3. i čl. 26. stav 2.  Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04, 36/09),  daje sledeće
10. septembar 2020.

Rešenje kojim se odlučuje da je potrebna procena i utvrđuje obim i sadržaj Studije o proceni uticaja na životnu sredinu za projekat – Centar za upravljanje otpadom „AVECO“

10. septembra 2020.|

Na osnovu čl. 10. stav 5, a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04, 36/09),  daje sledeće
8. septembar 2020.

Rešenje da nije potrebna izrada Studije o proceni uticaja na životnu sredinu za projekat Apart hotela sa komercijalnim sadržajima spratnosti 2PO+P+2+3PK na GP1

8. septembra 2020.|

Na osnovu čl. 10., a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04 i 36/09), daje sledeće O B A V E Š T E NJ E
2. septembar 2020.

Rešenje o određivanju obima i sadržaja Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje razvodnog gasovoda RG 09-4/2 Aleksandrovac – Kopaonik – Novi Pazar – Tutin

2. septembra 2020.|

Na osnovu čl. 14. stav 4. a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik R.Srbije» broj 135/04, 36/09)  daje sledeće O B A V E Š T E NJ E Obaveštava se javnost i zainteresovani organi i organizacije da je ovaj organ doneo Rešenje o određivanju obima i sadržaja Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje razvodnog gasovoda RG 09-4/2 Aleksandrovac – Kopaonik – Novi Pazar – Tutin, sa pratećim objektima, zavedeno pod brojem 353-02-664/2020-03.