Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

17. januar 2020.

Rešenje da nije potrebna izrada Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekat dogradnje sistema za automatsko doziranje guma za CRH Popovac

17. januara 2020.|

Na osnovu čl. 10. stav 7., a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04, 36/09), daje sledeće O B A V E Š T E NJ E Obaveštava se javnost i zainterosovani organi i organizacije da je ovaj organ doneo Rešenje da nije potrebna izrada Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekat dogradnje sistema za automatsko doziranje guma za CRH Popovac, na k.p. br. 2226 KO Popovac, opština Paraćin, nosiocu projekta ”CRH Srbija” d.o.o., Popovac bb, 35254 Popovac – Paraćin.
14. januar 2020.

Rešenje o davanju saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje fabrike za proizvodnju kapsula za mašinsko pranje rublja, na k.p. br. 2880, KO Dedina, Grad Kruševac

14. januara 2020.|

Na osnovu čl. 25. a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Službeni glasnik RS“ 135/04, 36/09),  daje sledeće
2. januar 2020.

Rešenje da nije potrebna izrada Studije o proceni uticaja na životnu sredinu,za izgradnju sekundarne fekalne kanalizacione mreže – izgradnja fekalne kanalizacije u Paštrovićevoj ulici na građevinskoj parceli “S24”

2. januara 2020.|

Na osnovu čl. 10., a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 2, Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04 i 36/09),  daje sledeće
31. decembar 2019.

Rešenje o potrebi i o određivanju obima i sadržaja Studije o proceni uticaja zatečenog stanja na životnu sredinu projekta eksploatacije mermera kao arhitektonsko – građevinskog kamena iz ležišta ”Trešnjica”, KO Tvrdići

31. decembra 2019.|

Na osnovu čl. 10. stav 7. a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik R.Srbije» broj 135/04, 36/09)  daje sledeće
31. decembar 2019.

Rešenje da nije potrebna izrada Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta Rekonstrukcija partera Savskog keja uz Karađorđevu ulicu, na potezu od Brankovog mosta do kraja Beton hale, KO Stari grad

31. decembra 2019.|

Na osnovu čl. 10. stav 7. a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik R.Srbije» broj 135/04, 36/09)  daje sledeće