Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

18. септембар 2019.

Решење којим се одлучује да је потребна процена и утврђује обим и садржај Студије о процени утицаја на животну средину за пројекат постројења за управљање отпадом-комплекса за привремено складиштење и третман отпада на к.п. бр. 5297/2 К.О. Краљево

18. септембра 2019.|

На основу чл. 10. став 5, а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09),  даје следеће
18. септембар 2019.

Решење којим се носиоцу пројекта Општина Владичин Хан, одређује обим и садржај Студије о процени утицаја на животну средину  пројекта изградње колектора за прикупљање и одвођење отпадних вода са територије општина Владичин Хан и Сурдулица

18. септембра 2019.|

На основу чл. 14. став 1. и 2., а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09), Mинистарство заштите животне средине даје следеће
10. септембар 2019.

Решење да није потребна израда Студије о процени утицаја на животну средину пројекта изградње аутопретакалишта на складишту нафтних деривата Пожега

10. септембра 2019.|

На основу чл. 10. став 7. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» број 135/04, 36/09)  даје следеће
3. септембар 2019.

Решење о сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта Аутопута Е-80, деоница Ниш – Плочник

3. септембра 2019.|

На основу чл. 25, а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09),  даје следеће
2. септембар 2019.

Решење да није потребна израда Студије о процени утицаја на животну средину пројекта експлоатације песка и шљунка из десног уређеног инундационог приобаља реке Велике Мораве са локације Ада на делу КП 7369/1 КО Ћуприја Ван и дела КП 2246/49 КО Остриковац

2. септембра 2019.|

На основу чл. 10. став 1. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» 135/04,36/09)  даје следеће