Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

24. јун 2020.

Решење којим се одлучује да је потребна процена и утврђује обим и садржај Студије о процени утицаја на животну средину за пројекат – Центар за складиштење опасног и неопасног отпада „AVECO“

24. јуна 2020.|

На основу чл. 10. став 5, а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09), даје следеће  О Б А В Е Ш Т Е Њ Е
24. јун 2020.

Решење којим се одлучује да је потребна процена и утврђује обим и садржај Студије о процени утицаја на животну средину пројекта Утечњавање азота и кисеоника

24. јуна 2020.|

На основу чл. 10. став 5, а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, број 135/04, 36/09), даје следеће

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Обавештавају се јавност и заинтерeсовани органи и организације да је овај орган донео Решење којим се одлучује да је потребна процена и утврђује обим и садржај Студије о процени утицаја на животну средину пројекта Утечњавање азота и кисеоника, на к.п. бр.2571/4, КО Радинац, на територији града Смедерево, заведен под бројем 353-02-02902/2019-03 од 31.12.2019. године, носиоца пројекта „Messer Tehnogas“ AD Beograd, Бањички пут 62, 11 000 Београд.

Увид у донето решење може се извршити у просторијама Министарства заштите животне средине у Београду, ул. Омладинских бригада 1, канцеларија 426 као и на службеном сајту Министарства.

Заинтересована јавност и носилац пројекта могу изјавити жалбу Влади Републике Србије на донето решење, путем овог органа, у року од 15 дана од дана објављивања огласа.

18. јун 2020.

Решење да није потребна израда Студије о процени утицаја на животну средину пројекта изградње државног пута II реда од државног пута IIА реда број 217 до аутопута Е-75, Београд – Ниш и денивелисане раскрснице „Сокобања“ на аутопуту Е-75

18. јуна 2020.|

На основу чл. 10., а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04 и 36/09),  даје следеће
9. јун 2020.

Решење којим се одлучује да за пројекат -складиште опасног отпада (магацин 1) у постројењу за рециклажу на к.п. 3520/9 К.О.ВРЧИН

9. јуна 2020.|

На основу чл. 10. став 6, а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09),  даје следеће
5. јун 2020.

Решење којим се одређује обим и садржај Студије о процени утицаја на животну средину пројекта реконструкције постојећег производног погона за производњу минералних ђубрива у оквиру комплекса ”Elixir Zorka”

5. јуна 2020.|

На основу чл. 14. став 4, а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» 135/04, 36/09)  даје следеће