Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

9. јул 2019.

Решење носиоцу пројекта „Близанци“ д.о.о. – Велесница код Кладова, о немању потребе за израдом Студије о процени утицаја на животну средину за пројекат пројекат експлоатације песка и шљунка на површинском копу „Буторке“ код Кладова

9. јула 2019.|

На основу чл. 10. став 1. и 2., а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09),  даје следеће
27. јун 2019.

Решење о давању сагласности носиоцу пројекта Mинистарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, на Студију о процени утицаја на животну средину средину средину пројекта: Проширење капацитета терминала за расуте и генералне терете Луке Смедерево

27. јуна 2019.|

На основу чл. 25. став 1. и 2., а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09),  даје следеће
20. јун 2019.

Решење да није потребна израда Студије о процени утицаја на животну средину пројекта реконструкције друмског моста преко реке Ибар – Мехов Крш

20. јуна 2019.|

На основу чл. 10. став 7. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» број 135/04, 36/09)  даје следеће
20. јун 2019.

Решење o сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта реконструкције једносистемског у двосистемски далековод ДВ 2×110 kV бр. 117/1 Београд 2 – Београд 35 и ДВ бр. 1247 Београд 2 – Београд 22 (Барич)

20. јуна 2019.|

На основу чл. 25., а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09),  даје следеће
19. јун 2019.

Решење којим се одлучује да је потребна процена и утврђује обим и садржај Студије о процени утицаја на животну средину пројекта изградње нове котларнице у комплексу АЕРОДРОМА „НИКОЛА ТЕСЛА“, БЕОГРАД, на К.П. 3739/40 К.О. СУРЧИН

19. јуна 2019.|

На основу чл. 10. став 5, а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09),  даје следеће