Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

14. фебруар 2020.

Решење о давању сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта Изградња и реконструкција “Претакалишта камионских  цистерни”, КО Смедерево

14. фебруара 2020.|

На основу чл. 25. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“ 135/04, 36/09),  даје следеће
11. фебруар 2020.

Решење којим се одлучује да је потребна процена и утврђује обим и садржај Студије о процени утицаја на животну средину пројекта Истакачко место за киселине и лужине, Локација: ТЕНТ А, Обреновац, К.П. 1934/1 К.О. Уровци

11. фебруара 2020.|

На основу чл. 10. став 5, а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, број 135/04, 36/09),  даје следеће
2. фебруар 2020.

Решење да није потребна израда Студије о процени утицаја на животну средину, Пројекта за изградњу моста преко Себечевске реке

2. фебруара 2020.|

На основу чл. 10., а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04 и 36/09),  даје следеће
31. јануар 2020.

Решење о давању сагласности носиоцу пројекта „Фабрика картона Умка“ д.о.о. Умка – Београд

31. јануара 2020.|

На основу чл. 25. став 1. и 2., а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09),  даје следеће
27. јануар 2020.

Решење о давању сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта Магистралног гасовода МГ – 10 Ниш – Димитровград

27. јануара 2020.|

На основу чл. 25. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“ 135/04, 36/09),  даје следеће