Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

29. октобар 2020.

Решење да није потребна израда Студије о процени утицаја на животну средину пројекта изградње – постављања радио базне станице ”NI4356_01 ZA_Janja”, на к.п. 580, КО Балта Бериловац

29. октобра 2020.|

На основу чл. 10. став 7. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» број 135/04, 36/09)  даје следеће
13. октобар 2020.

Решење да није потребна израда Студије о процени утицаја на животну средину  пројекта реконструкције и пренамене објекта – зграда хемијске индустрије – складиште готових производа у објекат за припрему амбалаже од пластике за складиштење и транспорт, на к.п.бр. 6951/72, КО Шабац

13. октобра 2020.|

На основу чл. 10. став 6. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» 135/04,36/09)  даје следеће
9. октобар 2020.

Решење да није потребна израда Студије о процени утицаја пројекта изградње прикључног гасовода на к.п. бр. 15261, 823/1 и 823/2 све К.О. Крагујевац 3

9. октобра 2020.|

На основу чл. 10. став 6, а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09),  даје следеће
6. октобар 2020.

Решење носиоцу пројекта Град Нови Пазар, ул. Стефана Немање бр. 2, о немању потребе за израдом Студије о процени утицаја на животну средину пројекта санације, конзервације и ревитализације објекта „Кула Мотриља“ у Новом Пазару

6. октобра 2020.|

На основу чл. 10. став 1. и 2., а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09),  даје следеће
1. октобар 2020.

Решење носиоцу пројекта „Serbia Zijin Copper“ д.о.о. Бор, ул. Ђорђа Вајферта 29, о потреби израде Студије о процени утицаја на животну средину  за допунски рударски пројекат за повећање капацитета флотације рудника Мајданпек

1. октобра 2020.|

На основу чл. 10. став 1. и 2., а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09), Министарство заштите животне средине даје следеће