Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

13. jul 2020.

Zahtev za određivanje obima i sadržaja za ažuriranje Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje postrojenja za energetsko iskorišćenje komunalnog otpada i deponijskog gasa na lokaciji Vinča

13. jula 2020.|

Na osnovu čl. 14. stav 1. i 2., a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04, 36/09), daje sledeće  O B A V E Š T E NJ E Nosilac projekta „BEO ČISTA ENERGIJA“ d.o.o. Beograd, ul. Tošin bunar br. 272 , podneo je zahtev za određivanje obima i sadržaja za ažuriranje Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje postrojenja za energetsko iskorišćenje komunalnog otpada i deponijskog gasa na lokaciji Vinča, na katastarskim parcelama broj: 966/5, 967/4, 2693/10, 992/4, 966/1, 967/2, 992/2, 969/4, 969/3, 968/1, 990/3, 2693/1, 990/1, 991/6, 991/3, 991/2, 991/12, 1005/4, 1005/5, 1013/8, 1013/6, 979/1, 1108/3, 988, 987/2, 989/1, 990/4, 990/5, 1008/3, 1008/8, 2693/5, 989/4 KO Vinča, opština Grocka, grad Beograd KO Vinča, opština Grocka, grad Beograd.
13. jul 2020.

Zahtev za davanje saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje postrojenja za prečišćavanje pitke vode „Pećina 2“

13. jula 2020.|

Na osnovu čl. 20. stav 1, a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04 i 36/09), u skladu sa članovima 3., 4. i 5. Pravilnika o postupku javnog uvida, prezentaciji i javnoj raspravi o Studiji o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik RS» 69/05), kao i na osnovu člana 109. Zakona o opštem upravnom postupku («Sl. glasnik RS» 18/16), daje sledeće
10. jul 2020.

Zahtev za saglasnost na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje postrojenja za prečišćavanje pitke vode ”Pećina 2”

10. jula 2020.|

Na osnovu čl. 20. stav 1, a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04, 36/09), kao i na osnovu člana 145. Zakona o opštem upravnom postupku («Službeni list SRJ» broj 33/97, 31/01) daje sledeće
10. jul 2020.

Zahtev za saglasnost na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu za projekat postrojenja za upravljanje opasnim otpadom – skladištenje i tretman, na k.p. 3520/6, 3520/9, 3520/10, 3525/3 i 3524/2 K.O. Vrčin

10. jula 2020.|

Na osnovu čl. 20. stav 1, a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04, 36/09), kao i na osnovu člana 145. Zakona o opštem upravnom postupku («Službeni list SRJ» broj 33/97, 31/01 i   «Sl. gl. RS» br. 30/10) daje sledeće
3. jul 2020.

Zahtev za saglasnost na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta Reciklažnog centra ”Yunirisk” sa postrojenjem za inertizaciju industrijskih otpada MID-MIX tehnologijom

3. jula 2020.|

Na osnovu čl. 20. stav 1, a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04, 36/09), kao i na osnovu člana 145. Zakona o opštem upravnom postupku («Službeni list SRJ» broj 33/97, 31/01) daje sledeće O B A V E Š T E NJ E Obaveštava se javnost i zainteresovani organi i organizacije da je nosilac projekta, preduzeće ”YUNIRISK” d.o.o, iz Beograda, Simina 18/I, podneo Ministarstvu zaštite životne sredine Zahtev za saglasnost na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta Reciklažnog centra ”Yunirisk” sa postrojenjem za inertizaciju industrijskih otpada MID-MIX tehnologijom, na k.p.br. 2886, 2905/1, 2905/2, 2905/5 i 2907/1, KO Barajevo, na teritoriji GO Barajevo, na području grada Beograda, dana 10.06.2020. godine, zaveden pod brojem 353-02-1117/2020-03.