Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

10. decembar 2019.

Zahtev za odlučivanje o potrebi izrade Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta postrojenja za skladištenje opasnog otpada, na k.p.br. 13393, KO Kragujevac 3

10. decembra 2019.|

Na osnovu čl. 10. stav 1. a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik R.Srbije» 135/04,36/09)  daje sledeće
9. decembar 2019.

Zahtev za odlučivanje o potrebi izrade Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje gasnog rezervoara za visokopećni gas zapremine 80000 m3 – Železera Smederevo

9. decembra 2019.|

Na osnovu čl. 10. stav 1. a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik R.Srbije» 135/04,36/09)  daje sledeće
5. decembar 2019.

Zahtev za saglasnost na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje međunarodnog putničkog pristaništa na reci Dunav, na stacionaži km 1173+140 na k.p. br. 2402 i 2636 K.O. Zemun

5. decembra 2019.|

Na osnovu čl. 20. stav 1, a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04, 36/09), kao i na osnovu člana 145. Zakona o opštem upravnom postupku («Službeni list SRJ» broj 33/97, 31/01 i   «Sl. gl.  RS» br. 30/10)  daje sledeće
4. decembar 2019.

Zahtev za davanje saglasnosti na  Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu za projekat magistralni gasovod (interkonektor) granica Bugarske – granica Mađarske, deonica 5 (Kompresorska stanica), u KO Porodin, SO Žabari

4. decembra 2019.|

Na osnovu čl. 20. stav 1, a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04 i 36/09), u skladu sa članovima 3., 4. i 5. Pravilnika o postupku javnog uvida, prezentaciji i javnoj raspravi o Studiji o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik RS» 69/05), kao i na osnovu člana  109. Zakona o opštem upravnom postupku («Sl. glasnik RS» 18/16),  daje sledeće
3. decembar 2019.

Rešenje o davanju saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje fabrike za proizvodnju kreča na K.P. br. 1547/1 KO Kaona, Opština Kučevo

3. decembra 2019.|

Na osnovu čl. 25. a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Službeni glasnik RS“ 135/04, 36/09),  daje sledeće