Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

10. децембар 2019.

Захтев за одлучивање о потреби израде Студије о процени утицаја на животну средину пројекта постројења за складиштење опасног отпада, на к.п.бр. 13393, КО Крагујевац 3

10. децембра 2019.|

На основу чл. 10. став 1. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» 135/04,36/09)  даје следеће
9. децембар 2019.

Захтев за одлучивање о потреби израде Студије о процени утицаја на животну средину пројекта изградње гасног резервоара за високопећни гас запремине 80000 m3 – Железера Смедерево

9. децембра 2019.|

На основу чл. 10. став 1. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» 135/04,36/09)  даје следеће
5. децембар 2019.

Захтев за сагласност на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта изградње међународног путничког пристаништа на реци Дунав, на стационажи км 1173+140 на к.п. бр. 2402 и 2636 К.О. Земун

5. децембра 2019.|

На основу чл. 20. став 1, а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09), као и на основу члана 145. Закона о општем управном поступку («Службени лист СРЈ» број 33/97, 31/01 и   «Сл. гл.  РС» бр. 30/10)  даје следеће
4. децембар 2019.

Захтев за давање сагласности на  Студију о процени утицаја на животну средину за пројекат магистрални гасовод (интерконектор) граница Бугарске – граница Мађарске, деоница 5 (Компресорска станица), у КО Породин, СО Жабари

4. децембра 2019.|

На основу чл. 20. став 1, а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04 и 36/09), у складу са члановима 3., 4. и 5. Правилника о поступку јавног увида, презентацији и јавној расправи о Студији о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник РС» 69/05), као и на основу члана  109. Закона о општем управном поступку («Сл. гласник РС» 18/16),  даје следеће
3. децембар 2019.

Решење о давању сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта изградње фабрике за производњу креча на К.П. бр. 1547/1 КО Каона, Општина Кучево

3. децембра 2019.|

На основу чл. 25. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“ 135/04, 36/09),  даје следеће