Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

16. март 2020.

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

16. марта 2020.|

Обавештавају се јавност и заинтерeсовани органи и организације да се до даљнег отказује јавна презентација и јавна расправа у вези Студије о процени утицаја на животну средину пројекта изградње новог моста на месту старог Савског моста, на катастарским парцелама број 473/6, 1508/368, 1508/369, 1496/14, 1508/361, 3292/8, 438/8, 3292/14, део 1508/331, део 445/1, део 473/12, део 473/11, део 1508/370, све у КО Савски венац (Општина Савски венац), и на катастарским парцелама број 2386/3, 2386/2, 2385/2, 2387/2, 2375/7, 2392/2, 6662/11, 6628/1, све у КО Нови Београд (Општина Нови Београд) –  носилац пројекта Град Београд – Секретаријат за комуналне и стамбене послове – Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда, заказане за 26.03.2020. године са почетком у 10 часова, у просторијама Пословне зграде Владе Републике Србије (СИВ 3 – сала протокола на првом спрату), ул. Омладинских бригада 1, Нови Београд, услед новонасталих околности које се тичу проглашења ванредног стања.
16. март 2020.

Захтев за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта изградње моста преко реке Саве на  коридору државног пута IБ реда бр. 21, деоница Нови Сад – Рума – Шабац

16. марта 2020.|

На основу чл. 20. став 1, а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04 и 36/09), у складу са члановима 3., 4. и 5. Правилника о поступку јавног увида, презентацији и јавној расправи о Студији о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник РС» 69/05), као и на основу члана  109. Закона о општем управном поступку («Сл. гласник РС» 18/16),  даје следеће
12. март 2020.

Решење о давању сагласности носиоцу пројекта Град Врање – Кабинет градоначелника, на ажурирану Студију о процени утицаја на животну средину средину пројекта постројења за пречишћавање отпадних вода на кат.парцели број 12935 КО Врање 1

12. марта 2020.|

На основу чл. 25. став 1. и 2., а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09),  даје следеће
12. март 2020.

Решење о давању сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта за доградњу постојеће депоније пепела, шљаке и гипса у „ТЕНТ – А“ у Обреновцу

12. марта 2020.|

На основу чл. 25. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“ 135/04, 36/09),  даје следеће
11. март 2020.

Решење да није потребна израда Студије о процени утицаја на животну средину пројекта уклањања линије вертикални конти лив у згради број 3, објекта за производњу руде гвожђа и црне металургије – 401, хала челичане на к.п.бр. 2571/25, КО Радинац

11. марта 2020.|

На основу чл. 10. став 6. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» 135/04,36/09)  даје следеће