Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

13. јул 2020.

Захтев за одређивање обима и садржаја за ажурирање Студије о процени утицаја на животну средину пројекта изградње постројења за енергетско искоришћење комуналног отпада и депонијског гаса на локацији Винча

13. јула 2020.|

На основу чл. 14. став 1. и 2., а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09), даје следеће  О Б А В Е Ш Т Е Њ Е Носилац пројекта „БЕО ЧИСТА ЕНЕРГИЈА“ д.о.о. Београд, ул. Тошин бунар бр. 272 , поднео је захтев за одређивање обима и садржаја за ажурирање Студије о процени утицаја на животну средину пројекта изградње постројења за енергетско искоришћење комуналног отпада и депонијског гаса на локацији Винча, на катастарским парцелама број: 966/5, 967/4, 2693/10, 992/4, 966/1, 967/2, 992/2, 969/4, 969/3, 968/1, 990/3, 2693/1, 990/1, 991/6, 991/3, 991/2, 991/12, 1005/4, 1005/5, 1013/8, 1013/6, 979/1, 1108/3, 988, 987/2, 989/1, 990/4, 990/5, 1008/3, 1008/8, 2693/5, 989/4 КО Винча, општина Гроцка, град Београд КО Винча, општина Гроцка, град Београд.
13. јул 2020.

Захтев за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта изградње постројења за пречишћавање питке воде „Пећина 2“

13. јула 2020.|

На основу чл. 20. став 1, а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04 и 36/09), у складу са члановима 3., 4. и 5. Правилника о поступку јавног увида, презентацији и јавној расправи о Студији о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник РС» 69/05), као и на основу члана 109. Закона о општем управном поступку («Сл. гласник РС» 18/16), даје следеће
10. јул 2020.

Захтев за сагласност на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта изградње постројења за пречишћавање питке воде ”Пећина 2”

10. јула 2020.|

На основу чл. 20. став 1, а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09), као и на основу члана 145. Закона о општем управном поступку («Службени лист СРЈ» број 33/97, 31/01) даје следеће
10. јул 2020.

Захтев за сагласност на Студију о процени утицаја на животну средину за пројекат постројења за управљање опасним отпадом – складиштење и третман, на к.п. 3520/6, 3520/9, 3520/10, 3525/3 и 3524/2 К.О. Врчин

10. јула 2020.|

На основу чл. 20. став 1, а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09), као и на основу члана 145. Закона о општем управном поступку («Службени лист СРЈ» број 33/97, 31/01 и   «Сл. гл. РС» бр. 30/10) даје следеће
3. јул 2020.

Захтев за сагласност на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта Рециклажног центра ”Yunirisk” са постројењем за инертизацију индустријских отпада MID-MIX технологијом

3. јула 2020.|

На основу чл. 20. став 1, а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09), као и на основу члана 145. Закона о општем управном поступку («Службени лист СРЈ» број 33/97, 31/01) даје следеће О Б А В Е Ш Т Е Њ Е Обавештава се јавност и заинтерeсовани органи и организације да је носилац пројекта, предузеће ”YUNIRISK” d.o.o, из Београда, Симина 18/I, поднео Министарству заштите животне средине Захтев за сагласност на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта Рециклажног центра ”Yunirisk” са постројењем за инертизацију индустријских отпада MID-MIX технологијом, на к.п.бр. 2886, 2905/1, 2905/2, 2905/5 и 2907/1, КО Барајево, на територији ГО Барајево, на подручју града Београда, дана 10.06.2020. године, заведен под бројем 353-02-1117/2020-03.