Rešenje o izdavanju integrisane dozvole za operatera ”Messer Tehnogas” A.D

24. marta 2015.|

Na osnovu člana 15. stav 5, a u vezi sa članom 23. Zakona o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine (”Službeni glasnik RS”, br. 135/04 i 25/15), daje sledeće: