Захтев за издавање сагласности и документ Извештај о безбедности, оператера „Жупа Kомерц 2006“ д.о.о. Крушевац, за севесо комплекс „Жупа Kомерц 2006“ Крушевац

2. августа 2016.|

На основу члана 60а, а у вези са чланом 60в Закона о заштити животне средине („Службени гласник РС”, бр.135/04, 36/09, 72/09-други закон, 43/11-УС и 14/16), Министарство пољопривреде и заштите животне средине, даје следеће: