Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

10. jun 2019.

Zahtev za izdavanje saglasnosti i ažurirani dokument Izveštaj o bezbednosti, operatera „Trayal korporacija“ a.d. Kruševac

10. juna 2019.|

Na osnovu člana 60a, a u vezi sa članom 60v Zakona o zaštiti životne sredine („Službeni glasnik RS”, br.135/04, 36/09, 72/09-drugi zakon, 43/11-US, 14/16, 76/18 i 95/2018-dr. zakon), Ministarstvo zaštite životne sredine, daje sledeće:
23. maj 2019.

Zahtev za izdavanje saglasnosti i dokument Izveštaj o bezbednosti za kompleks, Postrojenje za proizvodnju praškastih i tečnih deterdženata u Zrenjaninu

23. maja 2019.|

Na osnovu člana 60a, a u vezi sa članom 60v Zakona o zaštiti životne sredine („Službeni glasnik RS”, br.135/04, 36/09, 72/09-drugi zakon, 43/11-US, 14/16, 76/18 i 95/2018-dr. zakon), Ministarstvo zaštite životne sredine, daje sledeće:
22. januar 2019.

Zahtev za izdavanje saglasnosti i dokument Izveštaj o bezbednosti za kompleks Standard Gas d.o.o. Novi Sad-ogranak Odžaci, operatera Standard Gas d.o.o. Novi Sad

22. januara 2019.|

Na osnovu člana 60a, a u vezi sa članom 60v Zakona o zaštiti životne sredine („Službeni glasnik RS”, br.135/04, 36/09, 72/09-drugi zakon, 43/11-US, 14/16 i 76/18), Ministarstvo zaštite životne sredine, daje sledeće:
28. maj 2018.

Zahtev za izdavanje saglasnosti i dokument Izveštaj o bezbednosti za Fabriku za proizvodnju patroniranih emulzionih eksploziva, emulzionih matrica, ANFO eksploziva i Rudnel sistema i skladištenje privrednih eksploziva u Boljevcu, operatera „Eksplozivi Rudex“ d.o.o. Beograd. 

28. maja 2018.|

Na osnovu člana 60a, a u vezi sa članom 60v Zakona o zaštiti životne sredine („Službeni glasnik RS”, br.135/04, 36/09, 72/09-drugi zakon,43/11-US i 14/16), Ministarstvo zaštite životne sredine, daje sledeće:
2. april 2018.

Zahtev za izdavanje saglasnosti i dokument Izveštaj o bezbednosti za Skladište veštačkog đubriva na bazi amonijum nitrata u Pančevu

2. aprila 2018.|

Na osnovu člana 60a, a u vezi sa članom 60v Zakona o zaštiti životne sredine („Sl. glasnik RS”, br. 135/2004, 36/2009, 36/2009 – dr. zakon, 72/2009 – dr. zakon, 43/2011 – odluka US i 14/2016) Ministarstvo zaštite životne sredine, daje sledeće: O B A V E Š T E NJ E Obaveštavaju se zainteresovani organi, organizacije i javnost da je ovom ministarstvu dostavljen zahtev za izdavanje saglasnosti i dokument Izveštaj o bezbednosti za Skladište veštačkog đubriva na bazi amonijum nitrata u Pančevu, operatera Promist d.o.o. Novi Sad.