Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

7. avgust 2020.

Zahtev za izdavanje saglasnosti i dokument ažuriran Izveštaj o bezbednosti za kompleks „HIP Petrohemija“ Pančevo, operatera „HIP Petrohemija“ a.d. Pančevo

7. avgusta 2020.|

Na osnovu člana 60a, a u vezi sa članom 60v Zakona o zaštiti životne sredine („Službeni glasnik RS”, br.135/04, 36/09, 72/09-drugi zakon, 43/11- odluka US, 14/16, 76/18 i 95/2018-dr. zakon), Ministarstvo zaštite životne sredine, daje sledeće: O B A V E Š T E NJ E Obaveštavaju se zainteresovani organi, organizacije i javnost da je ovom Ministarstvu dostavljen zahtev za izdavanje saglasnosti i dokument ažuriran Izveštaj o bezbednosti za kompleks „HIP Petrohemija“ Pančevo, operatera „HIP Petrohemija“ a.d. Pančevo.
9. jun 2020.

Obaveštenje o javnom uvidu u dokument Izveštaj o bezbednosti za Proizvodno-poslovni kompleks „Healthcare Europe“

9. juna 2020.|

Na osnovu člana 60a, a u vezi sa članom 60v Zakona o zaštiti životne sredine („Službeni glasnik RS”, br.135/04, 36/09, 72/09-drugi zakon, 43/11-US, 14/16, 76/18 i 95/2018-dr. zakon), Ministarstvo zaštite životne sredine, daje sledeće:
25. mart 2020.

Otkazivanje javnog uvida u dokument Izveštaj o bezbednosti za Proizvodno-poslovni kompleks „Healthcare Europe“

25. marta 2020.|

Obaveštavaju se zainteresovani organi, organizacije i javnost da se do daljneg otkazuje javni uvid u dokument Izveštaj o bezbednosti za Proizvodno-poslovni kompleks „Healthcare Europe“ za proizvodnju meke poliuretanske pene, dušeka i jastuka od memorijske pene u Rumi, operatera „Healthcare Europe“ doo Ruma, koji je planiran da traje u periodu od 16. marta do 10. aprila 2020. godine, kao i javna prezentacija i rasprava u vezi navedenog dokumenta, koja je zakazana za 22. april 2020. godine sa početkom u 11 časova, u Konferencijskoj sali Kulturnog Centra Ruma u Rumi, usled novonastalih okolnosti koje se tiču proglašenja vanrednog stanja.

19. mart 2020.

Zahtev za izdavanje saglasnosti i dokument Izveštaj o bezbednosti za Proizvodno-poslovni kompleks „Healthcare Europe“

19. marta 2020.|

Na osnovu člana 60a, a u vezi sa članom 60v Zakona o zaštiti životne sredine („Službeni glasnik RS”, br.135/04, 36/09, 72/09-drugi zakon, 43/11-US, 14/16, 76/18 i 95/2018-dr. zakon), Ministarstvo zaštite životne sredine, daje sledeće:
4. oktobar 2019.

Zahtev za izdavanje saglasnosti i dokument ažuriran Izveštaj o bezbednosti za kompleks Rafinerija nafte Pančevo, operatera NIS a.d Novi Sad

4. oktobra 2019.|

Na osnovu člana 60a, a u vezi sa članom 60v Zakona o zaštiti životne sredine („Sl. glasnik RS”, br. 135/2004, 36/2009, 36/2009 – dr. zakon, 72/2009 – dr. zakon, 43/2011 – odluka US, 14/2016, 76/2018, 95/2018-dr. zakoni) Ministarstvo zaštite životne sredine, daje sledeće: