Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

4. oktobar 2019.

Zahtev za izdavanje saglasnosti i dokument ažuriran Izveštaj o bezbednosti za kompleks Rafinerija nafte Pančevo, operatera NIS a.d Novi Sad

4. oktobra 2019.|

Na osnovu člana 60a, a u vezi sa članom 60v Zakona o zaštiti životne sredine („Sl. glasnik RS”, br. 135/2004, 36/2009, 36/2009 – dr. zakon, 72/2009 – dr. zakon, 43/2011 – odluka US, 14/2016, 76/2018, 95/2018-dr. zakoni) Ministarstvo zaštite životne sredine, daje sledeće:
26. jul 2019.

Zahtev za izdavanje saglasnosti i dokument Izveštaj o bezbednosti za kompleks Ogranak TIR Bor

26. jula 2019.|

Na osnovu člana 60a, a u vezi sa članom 60v Zakona o zaštiti životne sredine („Službeni glasnik RS”, br.135/04, 36/09, 72/09-drugi zakon, 43/11-US, 14/16, 76/2018 i 95/2018-dr. zakon), Ministarstvo zaštite životne sredine, daje sledeće:
10. jun 2019.

Zahtev za izdavanje saglasnosti i ažurirani dokument Izveštaj o bezbednosti, operatera „Trayal korporacija“ a.d. Kruševac

10. juna 2019.|

Na osnovu člana 60a, a u vezi sa članom 60v Zakona o zaštiti životne sredine („Službeni glasnik RS”, br.135/04, 36/09, 72/09-drugi zakon, 43/11-US, 14/16, 76/18 i 95/2018-dr. zakon), Ministarstvo zaštite životne sredine, daje sledeće:
23. maj 2019.

Zahtev za izdavanje saglasnosti i dokument Izveštaj o bezbednosti za kompleks, Postrojenje za proizvodnju praškastih i tečnih deterdženata u Zrenjaninu

23. maja 2019.|

Na osnovu člana 60a, a u vezi sa članom 60v Zakona o zaštiti životne sredine („Službeni glasnik RS”, br.135/04, 36/09, 72/09-drugi zakon, 43/11-US, 14/16, 76/18 i 95/2018-dr. zakon), Ministarstvo zaštite životne sredine, daje sledeće:
22. januar 2019.

Zahtev za izdavanje saglasnosti i dokument Izveštaj o bezbednosti za kompleks Standard Gas d.o.o. Novi Sad-ogranak Odžaci, operatera Standard Gas d.o.o. Novi Sad

22. januara 2019.|

Na osnovu člana 60a, a u vezi sa članom 60v Zakona o zaštiti životne sredine („Službeni glasnik RS”, br.135/04, 36/09, 72/09-drugi zakon, 43/11-US, 14/16 i 76/18), Ministarstvo zaštite životne sredine, daje sledeće: