Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

4. октобар 2019.

Захтев за издавање сагласности и документ ажуриран Извештај о безбедности за комплекс Рафинерија нафте Панчево, оператера НИС а.д Нови Сад

4. октобра 2019.|

На основу члана 60а, а у вези са чланом 60в Закона о заштити животне средине („Сл. гласник РС”, бр. 135/2004, 36/2009, 36/2009 – др. закон, 72/2009 – др. закон, 43/2011 – одлука УС, 14/2016, 76/2018, 95/2018-др. закони) Министарство заштите животне средине, даје следеће:
26. јул 2019.

Захтев за издавање сагласности и документ Извештај о безбедности за комплекс Огранак ТИР Бор

26. јула 2019.|

На основу члана 60а, а у вези са чланом 60в Закона о заштити животне средине („Службени гласник РС”, бр.135/04, 36/09, 72/09-други закон, 43/11-УС, 14/16, 76/2018 и 95/2018-др. закон), Министарство заштите животне средине, даје следеће:
10. јун 2019.

Захтев за издавање сагласности и ажурирани документ Извештај о безбедности, оператера „Trayal korporacija“ а.д. Крушевац

10. јуна 2019.|

На основу члана 60а, а у вези са чланом 60в Закона о заштити животне средине („Службени гласник РС”, бр.135/04, 36/09, 72/09-други закон, 43/11-УС, 14/16, 76/18 и 95/2018-др. закон), Министарство заштите животне средине, даје следеће:
23. мај 2019.

Захтев за издавање сагласности и документ Извештај о безбедности за комплекс, Постројење за производњу прашкастих и течних детерџената у Зрењанину

23. маја 2019.|

На основу члана 60а, а у вези са чланом 60в Закона о заштити животне средине („Службени гласник РС”, бр.135/04, 36/09, 72/09-други закон, 43/11-УС, 14/16, 76/18 и 95/2018-др. закон), Министарство заштите животне средине, даје следеће:
22. јануар 2019.

Захтев за издавање сагласности и документ Извештај о безбедности за комплекс Стандард Гас д.о.о. Нови Сад-огранак Оџаци, оператера Стандард Гас д.о.о. Нови Сад

22. јануара 2019.|

На основу члана 60а, а у вези са чланом 60в Закона о заштити животне средине („Службени гласник РС”, бр.135/04, 36/09, 72/09-други закон, 43/11-УС, 14/16 и 76/18), Министарство заштите животне средине, даје следеће: